Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Crebiso Solutions s.r.o.

2018 2017 2016
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2016
31.12.2016
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
213 284 € 165 238 € 5 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
70 632 € 47 238 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
70 632 € 47 238 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
70 632€ 47 238€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
142 652 € 118 000 € 5 000 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
127 574 € 92 505 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
47 277€ 30 508€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
80 297€ 61 997€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
15 078 € 25 495 € 5 000 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
15 078€ 25 495€ 5 000€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
213 284 € 165 238 € 5 000 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
20 013 € 19 854 € 5 000 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
5 000 € 5 000 € 5 000 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
5 000€ 5 000€ 5 000€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
14 854€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
159 € 14 854 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
193 271 € 145 384 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
28 126€ 15 122€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
165 145 € 130 262 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
59 970€ 33 399€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
2 435€ 753€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
4 238€ 5 197€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
98 502€ 90 913€