Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CONCEPT CLINIC MEDICAL s.r.o.

2020 2019 2018
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.12.2018
31.12.2018
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
12 187€ 9 613€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
8 929€ 2 314€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
3 258 € 7 299 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
845 218 € 502 919 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
845 218€ 502 919€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
555 278 € 486 563 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
191 287€ 138 791€
10
B.2
Služby
363 991€ 347 772€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
293 198 € 23 655 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
265 991 € 179 443 €
13
C.1
Mzdové náklady
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
16
C.4
Sociálne náklady
17
D
Dane a poplatky
223€ 255€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
12 010€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 836€ 4 914€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
34 158 € -160 957 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2 287€
39
N
Nákladové úroky
1 102€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 424€ 1 758€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-2 239 € -1 763 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
31 919 € -162 720 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
31 919 € -162 720 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
31 919 € -162 720 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
31 919 € -162 720 €