Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/2/2011

Tatra Nova, spol. s r.o.

 • Úpadca Tatra Nova, spol. s r.o.
  IČO: 36314579
  Sabinovská 12
  82102  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 201 z roku 2011 dňa 19.10.2011
 • Spisová značka - súd 2R/2/2011
 • Spisová značka - správca 2R/2/2011 S1144
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

vo veci reštrukturalizácie dlžníka Tatra Nova, spol. s r.o., Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, IČO: 36 314 579,  zo dňa 14.09.2011,  spis. zn.: 2R2/2011.

Dátum konania :           24. 8. 2011 - 14. 9.2011

Miesto konania :           elektronické zasadnutie (hlasovanie “per rollam”)

Čas konania :

Hlasujúci :

1.)     Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO : 30 807 484 – zast. JUDr. Helena Nagyová, odbor pohľadávok,

 2.)     Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155 –     zast. Roman Tekely – právnik senior, Manažment rizikových pohľadávok,

3.)    UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, Opatovská 4, 972 01 Bojnice, IČO: 31 625 657 - zast. Mgr. Juraj Nikodémus – na základe plnej moci,

 

Program :  

1. Prerokovanie žiadosti predkladateľa plánu o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní.

2. Záver

 

1. Prerokovanie žiadosti predkladateľa plánu o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu o 60 dní.

Dňa 24.08.2011 bola predkladateľom reštrukturalizačného plánu doručená predsedovi veriteľského výboru Žiadosť o predĺženie lehoty na predloženie plánu. Ako dôvod tejto žiadosti uviedol predkladateľ plánu rokovania z investorom o jeho vstupe do spoločnosti, výsledok ktorého zásadným spôsobom ovplyvní prípravu návrhu reštrukturalizačného plánu.

Predseda veriteľského výboru oboznámil s predmetnou žiadosťou ostatných členov veriteľského výboru pričom sa členovia veriteľského výboru jednohlasne dohodli, že o Uznesení, ktorým rozhodnú o žiadosti predkladateľa plánu rozhodnú na diaľku elektronickým prostriedkami (email).

Predseda veriteľské výboru navrhol, aby veriteľský výbor hlasoval “per rollam” o prijatí Uznesenia č.1:

 “Veriteľský výbor predlžuje predkladateľovi plánu lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie o 60 dní.”

Následne vyzval predseda VV prítomných veriteľov aby hlasovali o prijatí Uznesenia č. 1.

 

Člen veriteľského výboru UNIPHARMA, 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť vykonal hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty (email) dňa 24.8.2011 nasledovne :

“Vážený predseda veriteľského výboru,

ako zástupca člena veriteľského výboru, spoločnosti UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť, týmto dávam za UNIPHARMU záväzné vyjadrenie k predloženému návrhu spoločnosti TATRA NOVA, spol. s r.o. a to také, že UNIPHARMA udeľuje súhlas, aby Veriteľský výbor prijal uznesenie v tomto znení :  

   "Veriteľský výbor predlžuje predkladateľovi plánu lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu veriteľskému výboru na predbežné schválenie o 60 dní."    

 S pozdravom

 Mgr. Juraj Nikodémus

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

Opatovská cesta 4, 972 01 Bojnice 

Člen veriteľského výboru Sociálna poisťovňa, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava zastúpená JUDr. Helenou Nagyovou vykonala hlasovanie prostredníctvom elektronickej pošty (email) dňa 14.09.2011 nasledovne :

 Vo veci žiadosti dlžníka TATRA NOVA, spol. s .r. o. ICO: 36314579 o predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu

Vám oznamujeme, že Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave nesúhlasí s predĺžením lehoty o 60 dní na predloženie záverečného návrhu plánu.

 JUDr. Helena Nagyová

Sociálna poisťovňa – ústredie

Ul. 29.augusta 8-10 

 813 63 Bratislava 1

 

Člen veriteľského výboru Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava zastúpená Mgr. Roman Tekely vykonala hlasovanie dňa 14.09.2011 nasledovne :

„Všeobecná úverová banka a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava súhlasí s prijatím Uznesenia č. 1 a súhlasí s predĺžením lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu o 60 dní.“

Mgr. Roman Tekely

Manažment rizikových pohľadávok

VUB a.s.,

Mlynské nivy 1

829 90 Bratislava

 

Predseda veriteľského výboru VUB a.s., následne vykonal vyhodnotenie hlasovania pričom skonštatoval že :

Za prijatie uznesenia hlasovali :                   2 členovia VV

Proti prijatiu uznesenia hlasoval :                1 člen VV

Zdržal sa hlasovania :                                   nikto

 

Výsledok hlasovania :

Veriteľský výbor prijal Uznesenie č. 1.

 

2. Záver :

Hlasovanie veriteľského výboru bolo ukončené dňa 14.9.2011

 

 V Bratislave 21.09.2011

 

Za predsedu veriteľského  výboru:

                                                   ..........................................................

                                                          podpis predsedu veriteľského výboru

                                                          VUB a.s. -  Mgr.  Roman Tekely