Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/2/2011

SHP ŠIMKO s. r. o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca SHP ŠIMKO s. r. o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 36738174
  Lomnická 581/16
  949 01   Nitra
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 79 z roku 2012 dňa 24.4.2012
 • Spisová značka - súd 32R/2/2011
 • Spisová značka - správca 32R/2/2011 S1409
Text

ZÁPISNICA Z DRUHÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

dlžníka: SHP ŠIMKO s. r. o. „v reštrukturalizácii“,

 so sídlom Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174, (ďalej len „dlžník“)

(podľa ust. § 128 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení nesk. predpisov (ďalej len „ZoKR“)

Spisová značka súdneho spisu: 32R/6/2011

miesto konania zasadnutia/vyhotovenia zápisnice: Boženy Němcovej 4, 949 01 Nitra

dátum konania/deň vyhotovenia zápisnice: 18.04.2012

začiatok schôdze: 10.30 hod.

 Prítomní:1. Za dlžníka: nikto

2. Správca : JUDr. Andrea Pállová

3. Zapisovateľ: Ing. Zdenka Bačová

4. Členovia veriteľského výboru:

–       DOREKO NITRA, s.r.o. – za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát, na základe Plnej moci zo dňa 18.01.2012, preukaz totožnosti: SAK č. 6026

–       Ing. Matúš Karchutňák, preukaz totožnosti: SL 864066

–       Juraj Boledovič, preukaz totožnosti: SP 236649

 Program zasadnutia:

 1. Otvorenie;

2. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu;

3. Záver.

 –       k bodu 1. Otvorenie zasadnutia

 Na úvod predseda veriteľského výboru konštatuje, že boli splnené všetky zákonné podmienky ustanovené v § 128 ods. 1 ZoKR na konanie druhého zasadnutia veriteľského výboru. Predseda veriteľského výboru ďalej konštatuje, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru, a teda v súlade s ust. §-u 128 ods. 2 ZoKR veriteľský výbor je uznášaniaschopný. Na základe žiadosti veriteľského výboru je na zasadnutí prítomný aj správca dlžníka.

 –       k bodu 2. Rozhodovanie o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu

 Predseda veriteľského výboru otvoril diskusiu ohľadom obsahu predloženého návrhu reštrukturalizačného plánu a vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie výhrad voči návrhu plánu, resp. voči zneniu jednotlivých ustanovení návrhu plánu.

 Predseda veriteľského výboru vyzval správcu na objasnenie príčin prečo pohľadávka veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. je zaradená do samostatnej skupiny  a prečo má byť uspokojená na 100 % v priebehu 2 rokov, keďže ide o nezabezpečeného veriteľa.

 Správca oboznámil prítomných členov veriteľského výboru o dôvodoch tohto postupu nasledovne: „Pre prípad, že by veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s. bol uspokojovaný v skupine pre nezabezpečené pohľadávky ostatných veriteľov (s ohľadom na to, že jeho pohľadávka je zabezpečená nehnuteľným majetkom podmieneného veriteľa Ing. Maružana) došlo by k zvýšeniu nákladov na uspokojovanie, ak by veriteľ z dôvodu neuspokojenia svojej pohľadávky na 100 % začal s výkonom záložného práva, pričom následne by musel byť uspokojený pomerne aj podmienený veriteľ. Celkové náklady na uspokojenie tejto pohľadávky by tak boli podstatne vyššie (navýšené by boli o ďalšie náklady súvisiace s výkonom záložného práva).“

 „Pokiaľ ide o časový plán uspokojenia v horizonte 2 roky, predmetný veriteľ sa na osobnom stretnutí vyjadril, že pre prípad, že jeho pohľadávka nebude uspokojená v tomto časovom horizonte, začne s výkonom záložného práva, čo by buď zvýšilo celkové náklady, resp. by mohlo spôsobiť neudržateľnosť plánu.“

 Predseda veriteľského výboru uplatnil výhradu: navrhuje dopracovanie reštrukturalizačného plánu o predpokladané príjmy za obdobie tohto kalendárneho  štvrťroka a to tak, aby bola zrejmá udržateľnosť reštrukturalizačného plánu; rovnako navrhuje, aby predkladateľ plánu zvážil dĺžku časového obdobia, v ktorom sa majú uspokojovať pohľadávky nezabezpečených veriteľov a to na 5 rokov za účelom udržateľnosti reštrukturalizačného plánu a s tým, že navrhuje, aby bol návrh plánu v zmysle uvedenej výhrady predkladateľom plánu prepracovaný, a to v lehote najneskôr 15 dní od jeho vrátenia na prepracovanie.

 Nato sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu predsedu veriteľského výboru na prepracovanie návrhu plánu.

 Hlasovanie: DOREKO NITRA, s.r.o.............................................................ZA prepracovanie

                    Ing. Matúš Karchutňák...............................................................ZA prepracovanie

                    Juraj Boledovič...........................................................................ZA prepracovanie

 Na základe výsledkov hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné

 UZNESENIE

 Veriteľský výbor vracia predkladateľovi návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka SHP ŠIMKO s. r. o. „v reštrukturalizácii“, so sídlom Lomnická 581/16, 949 01 Nitra, IČO: 36 738 174 predložený dlžníkom veriteľskému výboru dňa 13.04.2012 na prepracovanie a uvedenie do súladu s výhradami uplatnenými na tomto zasadnutí.

–       k bodu 3. Záver

 Predseda zasadnutia poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť a ukončil druhé zasadnutie veriteľského výboru.

V Nitre dňa: 18.04.2012

 Zápisnica skončená o 11.30 hod.

 Predseda veriteľského výboru

 DOREKO NITRA, s.r.o.

Za: JUDr. Mgr. Michal Mrva, LL.M, advokát