Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K 8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice /
  913 26  Motešice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 150 z roku 2012 dňa 6.8.2012
 • Spisová značka - súd 28K 8/2009
 • Spisová značka - správca 28K 8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom správcu Horná 23, 974 01 Banská Bystrica a so sídlom príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Trenčín: Súvoz 1, 911 01 Trenčín ako správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“ so sídlom: 913 26  Motešice, IČO: 36 297 526  týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Súvoz 1, 911 01  Trenčín každý pracovný deň v úradných hodinách od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 032/771 13 11, fax: 032/771 13 11, E-mail: office@ssr.sk.