Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/7/2012

Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.

 • Úpadca Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.
  IČO: 34099344
  Svätotrojičné námestie 22
  96311  Krupina
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2013 dňa 30.4.2013
 • Spisová značka - súd 2R/7/2012
 • Spisová značka - správca 2R/7/2012 S 1433
Text

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svätotrojičné námestie 22, 963 11 Krupina IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 099 344 Obchodné meno: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen

 

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

 

V právnej veci reštrukturalizácie dlžníka Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., so sídlom: Svätotrojičné nám. 22, 963 11 Krupina, IČO: 34 099 344, týmto reštrukturalizačný správca, spoločnosť Crossdefault Management Group, k.s., v súlade s ust. § 146 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 20.05.2013 (pondelok) o 11.00 hod. v Hoteli Lux, na adrese: Hotel LUX, Námestie slobody 2, Banská Bystrica. Prezentácia veriteľov sa začne o 10.30 hod. Program schvaľovacej schôdze: 1. Otvorenie, 2. Rozprava, 3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu, 4. Záver. Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 24.04.2013 schválil predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby za jeho prijatie hlasovali. Právo hlasovať má každý účastník plánu zaradený do niektorej zo skupín. Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu na plnomocenstve musí byť úradne osvedčená (§ 146 ods. 4 ZKR). Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu osobne v sídle kancelárie správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, na základe dojednaného termínu v pracovných dňoch v úradných hodinách , t.j. od 9:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 16:00 h., kontakt: tel. č.: 02/33889333, e-mail: office@crossdefault.sk.

 

Crossdefault Management Group, k.s., reštrukturalizačný správca