Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/7/2012

Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.

 • Úpadca Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o.
  IČO: 34099344
  Svätotrojičné námestie 22
  96311  Krupina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 123 z roku 2013 dňa 27.6.2013
 • Spisová značka - súd 2R/7/2012
 • Spisová značka - správca 2R/7/2012 S 1433
Text

 

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o. Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Svätotrojičné námestie 22, 963 11 Krupina IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 099 344 Obchodné meno: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen

Iné zverejnenie

Oznámenie o zavedení dozornej správy nad dlžníkom: Crossdefault Management Group, k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., Svätotrojičné námestie 22, 963 11 Krupina, IČO: 34 099 344, sídlo kancelárie správcu: Tehelná 189, 960 01 Zvolen, na základe potvrdeného reštrukturalizačného plánu dlžníka týmto v zmysle ust. § 162 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR") oznamuje zavedenie dozornej správy nad dlžníkom: Mlyn a pekárne u Sleziakov, s.r.o., Svätotrojičné námestie 22, 963 11 Krupina, IČO: 34 099 344, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7138/S. Dozorný správca: Crossdefault Management Group, k. s., sídlo správcu: Zelená 2, 811 01 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen. V zmysle ust. § 163 ZKR nastanú účinky dozornej správy zverejnením oznámenia dozorného správcu o zavedení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu trvá do zverejnenia oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku dozorným správcom v prípade úplného splnenia plánu, resp. do momentu vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka. Dozorný správca je povinný vykonávať dozornú správu v zmysle § 162 a nasl. ZKR, a to najmä:

 • vykonávať dozornú správu s odbornou starostlivosťou
 • pri výkone dozornej správy dohliadať na dodržiavanie plnenia plánu, pravidiel výkonu dozornej správy a činnosť dlžníka
 • udeľovať súhlas s právnymi úkonmi dlžníka v rozsahu a za podmienok určených v pláne
 • neustále vyhodnocovať všetky známe informácie o dlžníkovi, o plnení plánu a o iných pre plnenie plánu podstatných skutočnostiach z hľadiska ich možného vplyvu na úspešné splnenie plánu a v prípade, že po vyhodnotení týchto informácií dôjde k záveru, že nemožno odôvodnene predpokladať riadne splnenie plánu, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať dlžníka a iné osoby určené v pláne
 • v pravidelných 3-mesačných intervaloch poskytovať súdu a veriteľskému výboru správy o plnení plánu a o vyhliadkach v súvislosti s plnením plánu v budúcnosti
 • plniť ďalšie povinnosti vyplývajúce mu zo záväznej časti plánu
 • informovať veriteľský výbor a súd o plnení plánu s prihliadnutím najmä, avšak nielen na úhradu pohľadávok v prospech veriteľov v lehotách podľa plánu
 • plniť iné požiadavky podľa príslušných ustanovení ZKR, resp. požiadaviek veriteľského výboru schválených formou uznesenia
 • požadovať od dlžníka predkladanie pravidelných štvrťročných finančných výkazov a mesačných prehľadov obsahujúcich aktuálne saldo konto záväzkov a pohľadávok

  Dlžník je oprávnený vykonávať nasledovné právne úkony iba so súhlasom dozorného správcu:

 • založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby
 • nadobudnutie účasti alebo prevod účasti v obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe
 • prevod, prenájom alebo zaťaženie nehnuteľnosti alebo iného majetku, prípadne ich zaťaženie vecným bremenom
 • prevod, prenájom, zaťaženie alebo akékoľvek iná dispozícia s majetkom zabezpečujúcim pohľadávku Zabezpečeného veriteľa č. 2- Slovenská sporiteľňa, a.s. aj so súčasným vopred uloženým písomným súhlasom Slovenskej sporiteľne, a.s. za podmienok, vo forme a cenu určenú v súhlase a za splnenia podmienky, že výťažok dosiahnutý z prevodu takéhoto majetku bude výlučne použitý v celom rozsahu na predčasnú úhradu pohľadávok Zabezpečeného veriteľa č. 2- Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov
 • zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou
 • urobenie právneho úkonu bez primeraného protiplnenia alebo zvýhodňujúceho právneho úkonu
 • urobenie iného právneho úkonu ukracujúceho záujmy veriteľov na uspokojení ich pohľadávok
 • vykonanie iného než bežného právneho úkonu podľa ustanovenia § 10 ods. 1 ZKR
 • uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže plniť pokračujúce peňažné alebo nepeňažné plnenie počas viac ako 3 kalendárnych mesiacov
 • uzatvorenie zmluvy, ktorou sa dlžník zaviaže poskytnúť plnenie s hodnotou vyššou ako 50 000,00 EUR
 • akékoľvek peňažné plnenie zo strany dlžníka alebo jeho viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka vo výške presahujúcej sumu 50 000,00 EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov dlžníka schválených dozorným správcom
 • akékoľvek plnenie dlžníka voči tretej osobe predstavujúce čo i len čiastočné uspokojenie zmluvných alebo mimozmluvných sankcií
 • vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s dlžníkom
 • vykonanie akéhokoľvek právneho úkonu dlžníka voči osobe spriaznenej s veriteľom prihlásenej pohľadávky
 • uznanie prihlásenej pohľadávky popretej dlžníkom v konaní o určenie popretej pohľadávky

   Dlžník je povinný predkladať dozornému správcovi počas trvania dozornej správy:

 • pravidelné štvrťročné finančné výkazy najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom štvrťroku
 • mesačné prehľady obsahujúce aktuálne saldo konto záväzkov a pohľadávok najneskôr do 25. dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po príslušnom kalendárnom mesiaci

  Poučenie: V zmysle ustanovenia § 163 ods. 3 ZKR odporovať možno tým právnym úkonom, ktoré osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu dozorného správcu. Ak osoba podliehajúca dozornej správe urobí právny úkon bez súhlasu dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením plánu bol na majetok osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

  Crossdefault Management Group, k.s., dozorný správca

 •