Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice bez uvedenia orientač. čísla
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2014 dňa 14.2.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze Motešice, 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526 oznamuje, že majetok úpadcu, kde predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 5, okres: Trenčín, obec:  Motešice, katastrálne územie: Horné Motešice  ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parc.č.             Výmera                        Druh pozemku

9/8                   922 m²                           zastavané plochy a nádvoria

9/9                  1083 m²                         zastavané plochy a nádvoria

9/11                718 m²                           zastavané plochy a nádvoria

49/6                268 m²                          zastavané plochy a nádvoria                         

Spoluvlastnícky podiel: 1/1; evidované na liste vlastníctva č. 180, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

792                            1294 m²              vodné plochy

801                            4756 m²               vodné plochy

811/2                          1661 m²              vodné plochy       

818/1                           219 m²                vodné plochy

818/3                          5953 m²                vodné plochy

819/1                           783 m²                  vodné plochy

821                              2433 m²                 vodné plochy

Spoluvlastnícky podiel: 1/1; evidované na liste vlastníctva č. 419, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

312/1                         899 m²               zastavané plochy a nádvoria

312/2                         166 m²               zastavané plochy a nádvoria

314/3                         345 m²               zastavané plochy a nádvoria

314/5                         159 m²                zastavané plochy a nádvoria

314/6                          142 m²               zastavané plochy a nádvoria

317/1                           97 m²                 zastavané plochy a nádvoria

317/2                            26 m²                zastavané plochy a nádvoria

318/1                           94 m²                  zastavané plochy a nádvoria

318/2                          109 m²                  zastavané plochy a nádvoria

780                              1735 m²                ostatné plochy

781                              5479 m²                ostatné plochy

784                              1067 m²                ostatné plochy

802                              1333 m²                 ostatné plochy

816/3                           805 m²                   vodné plochy

817/1                           659 m²                   ostatné plochy

817/2                           8625 m²                  ostatné plochy

818/2                           658 m²                    zastavané plochy a nádvoria

819/2                           1546 m²                   zastavané plochy a nádvoria

824                              2412 m²                   zastavané plochy a nádvoria

Spoluvlastnícky podiel: 1/1 bude dražený. Miesto konania dražby: Reštaurácia New angus steak restaurant, Horná 23, 974 01  Banská Bystrica. Dátum konania dražby: 03.03.2014. Čas konania dražby: 11.00. hod. Dražba: prvá. Obhliadka predmetu opakovanej dražby: 12.02.2014  o 13.30 hod. a 26.02.2014  o 13.30 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. čísle: 048/415 48 99 alebo mobilnom čísle: 0907 876 654. Zistená cena predmetu dražby: 14 000 Eur. Najnižšie podanie: 14 000 Eur. Minimálne prihodenie: 300 Eur.Výška dražobnej zábezpeky: 4 200 Eur. Bližšie informácie poskytne dražobník: Sollicite s.r.o., Horná 37, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 251 513.