Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice .
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45 z roku 2014 dňa 6.3.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník: Žrebčín Motešice, a.s., Sídlo: 913 26 Motešice,  IČO: 36 297 526

Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania: 24.02.2014

Prítomní:

1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 19.02.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)

2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 19.02.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva  (v zmysle prílohy)

3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 19.02.2014 (v zmysle prílohy)

4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 19.02.2014  (v zmysle prílohy)

5. Člen VV: AURUS REAL, s.r.o., so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 478 253, v zastúpení BENČÍK&PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, na základe Splnomocnenia zo dňa 01.01.2010 – písomné hlasovanie zo dňa 24.02.2014 doručené SK, a.s. e-mailom dňa  24.02.2014 (v zmysle prílohy)

Program:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie žiadosti správcu o poskytnutie súhlasu príslušného orgánu na vylúčenie súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu

3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti                   sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):

V konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s., so sídlom 913 26 Motešice, IČO:                36 297 526, č.k.: 28K/8/2009, správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. listom doručeným predsedovi VV SK, a.s. dňa 22.01.2014, požiadal VV ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, o udelenie súhlasu  na vylúčenie súpisových zložiek zo súpisu majetku všeobecnej KP úpadcu – hnuteľné veci, ktoré do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty boli zaradené predchádzajúcim správcom úpadcu Mgr. Róbertom Faturom. Zápis uvedených súpisových zložiek majetku do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol publikovaný v OV č. 167B/2009 zo dňa 28.08.2009.

Dňa 13.02.2014 SK, a.s., ako predseda VV,  obdržala od správcu doplnenie žiadosti o udelenie súhlasu na vylúčenie  súpisových zložiek zo súpisu majetku všeobecnej KP úpadcu – hnuteľné veci. Správca doplnil odôvodnenie svojej predchádzajúcej žiadosti o nasledovné skutočnosti:

- pri preberaní správcovského spisu od prechádzajúceho správcu Mgr. Róberta Faturu, neboli správcovi odovzdané súpisové zložky majetku ani doklady k nim a tieto sa podľa šetrenia správcu v tom čase nenachádzali ani v areáli úpadcu, resp. na nehnuteľnostiach patriacich úpadcovi

- správca požiadal o poskytnutie súčinnosti, konkrétne informácií o technickom stave súpisových zložiek majetku, ich umiestnení a osobe, ktorá ich užíva, štatutárny orgán úpadcu – členov predstavenstva Soňu Tomčíkovú a Artura Hübnera, a to listom na adresy ich bydliska zapísané v obchodnom registri, avšak správcovi sa vrátila zásielka s poznámkou „adresát neznámy“, resp. nebola mu požadovaná súčinnosť poskytnutá

- správcovi neboli poskytnuté konkrétne informácie o súpisových zložkách majetku (a spôsobe určenia ich súpisovej hodnoty) ani predchádzajúcim správcom úpadcu, ktorý ich do súpisu majetku všeobecnej podstaty zapísal

- správcovi sa ani ním vykonanými úkonmi nepodarilo zistiť, či boli súpisové zložky majetku          v čase vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu v stave spôsobilom na prevádzku, resp. kde sa nachádzali

Správca žiadosťou doručenou do SK, a.s. dňa 13.02.2014 požiadal VV, aby zrušil uznesenie prijaté per rollam na zasadnutí VV dňa 04.02.2014 a aby prijal uznesení v znení, ktorým udelí súhlas na vylúčenie vyššie uvedených hnuteľných vecí zo súpisu majetku všeobecnej KP úpadcu.

Správca v žiadosti uvádza doplňujúce informácie so záverom, že vzhľadom na správcom vykonané šetrenie, súpisové zložky majetku – hnuteľné veci nie je možné v konkurze úpadcu speňažiť, nakoľko správca nevie, kde sa tieto súpisové zložky nachádzajú.

Návrh uznesenia veriteľského výboru:

Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:

Uznesenie:

„Veriteľský výbor poskytuje správcovi úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10040/R, obchodnej spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, súhlas na vylúčenie nasledujúcich súpisových zložiek:

 a)  Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor:Autobus mestský triedy A - KAROSA ŠL 11, VIN 14474, farba žltá, kategória vozidla: N1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 3.400,- Eur;

b)  Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobné vozidlo - ŠKODA 105 S, VIN: TMB10500SD2730040, farba červená, kategória vozidla: M1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur;

c)  Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Traktor kolesový poľnohospodársky - JCB FASTRAC 185, VIN: SLPFT106650638584, farba žltá, kategória vozidla: T1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 20.000,- Eur;

zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.“

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:

ZA: 5 hlasov

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

AURUS REAL, s.r.o., Prešov, v zast. BENĆÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Prešov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Súvoz 1, 911 01 Trenčín.

Predseda VV zaviazal správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. zápisnicu                            zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 24.02.2014                                  

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru :  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99  Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Ing. Jana Šírová