Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice .
  913 26  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 48 z roku 2014 dňa 11.3.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Oznam o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10040/R (ďalej len „Úpadca“), správca Úpadcu, obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty, na základe predchádzajúceho súhlasu veriteľského výboru udeleného na zasadnutí veriteľského výboru dňa 24.02.2014, nasledovné súpisové zložky majetku:

1.Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Autobus mestský triedy A - KAROSA ŠL 11, VIN 14474, farba žltá, kategória vozidla: N1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 3.400,- Eur;

2. Typ súpisovej zložky majetku:  Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobné vozidlo - ŠKODA 105 S, VIN: TMB10500SD2730040, farba červená, kategória vozidla: M1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku:  200,- Eur;

3. Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Traktor kolesový poľnohospodársky - JCB FASTRAC 185, VIN: SLPFT106650638584, farba žltá, kategória vozidla: T1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 20.000,- Eur.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.