Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 6K/9/2014

Rozmin s.r.o.

 • Úpadca Rozmin s.r.o.
  IČO: 36174033
  Karadžičova 8/A
  81108  Bratislava
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 227 z roku 2014 dňa 27.11.2014
 • Spisová značka - súd 6K/9/2014
 • Spisová značka - správca 6K/9/2014 S 1358
Text

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu Rozmin s.r.o., so sídlom Karadžičova 8/A, 811 08 Bratislava, IČO: 36 174 033, týmto na základe záväzného pokynu súdu pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru zo dňa 11. 11. 2014 vyhlasujem verejnú obchodnú súťaž na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

I. Predmet súťaže

Predmetom súťaže je ponuka najvyššej kúpnej ceny za najvyššej kúpnej ceny za vlastný obchodný podiel úpadcu v spoločnosti s prislúchajúcou veľkosťou vkladu 4 382 €. Majetok bol spísaný do súpisu všeobecnej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku dňa 6. 8. 2014 čiastka 150/2014 pod položkou č. 2 ako:

vlastný obchodný podiel úpadcu: jedná sa o vlastný obchodný podiel v spoločnosti s prislúchajúcou veľkosťou vkladu 4 382 € bývalého spoločníka EuroGas GmbH, Neuer Markt 9/3, 1010 Viedeň, Rakúska republika, identifikačné číslo obchodného registra: FN 103041g, na majetok ktorého bol dňa 20. 1. 2014 vyhlásený konkurz, účinkom čoho je zánik účasti spoločníka v spoločnosti a prechod obchodného podielu na spoločnosť (§ 148 ods. 2 v spojitosti s § 113 ods. 5 Obchodného zákonníka)

súpisová hodnota položky č. 2: 4 382 €

 

II. Súťažné podklady

Súťaž sa vyhlasuje oznámením o konaní súťaže uverejnenom v obchodnom vestníku spolu s podmienkami súťaže.

Podmienkou pre účasť v súťaži je prevzatie súťažných podkladov od správcu. Záujemca je povinný doručiť žiadosť o zaslanie súťažných podkladov, doporučenou listovou zásielkou alebo osobne, najneskôr do 15 dní od dňa uverejnenia oznámenia o verejnej obchodnej súťaži. Obsahom žiadosti musí byť okrem označenia súťaže presné označenie záujemcu menom a priezviskom, dátumom narodenia, bydliskom a podpisom pri fyzických osobách a názvom alebo obchodným menom, sídlom, identifikačným číslom a osobou oprávnenou konať a jej podpisom pri právnických osobách. Súťažné podklady budú záujemcom odoslané bezodkladne po obdržaní žiadosti.

 

III. Záväzná ponuka

Záujemca, ktorý si prevzal súťažné podklady, môže vypracovať a doručiť písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť označenie súťaže, označenie záujemcu (zhodne s označením pri žiadosti o zaslanie súťažných podkladov) a navrhovaná kúpna cena za obchodný podiel vyjadrená slovom. Minimálnou kúpnou cenou v prvom kole je súpisová hodnota, v druhom kole sa minimálna kúpna cena nestanovuje. Prílohou ponuky musí byť doklad preukazujúci zaplatenie zábezpeky a pri záujemcovi fyzickej osobe – nepodnikateľovi úradne osvedčená kópia preukazu totožnosti; pri záujemcovi fyzickej osobe – podnikateľovi výpis zo živnostenského registra alebo iného registra preukazujúci oprávnenie podnikať a pri záujemcovi právnickej osobe výpis z obchodného registra alebo iného registra preukazujúceho právnu subjektivitu. Listiny treba predkladať v origináli alebo osvedčenej kópii, pričom nemôžu byť staršie ako tri mesiace.

 

IV. Doručovanie záväznej ponuky

Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť uvedený nasledujúci text: „6K/9/2014 S 1358 - konkurz na majetok úpadcu Rozmin, s.r.o. - súťaž na predaj obchodného podielu – NEOTVÁRAŤ“. Obálku so záväznou ponukou musí účastník doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr v 35-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže do 15.00 hod. Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo porušené a nesprávne označené obálky alebo doručené osobou, ktorá si riadne neprevzala súťažné podklady, nebude správca prihliadať. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú ponuku; ak doručí viac záväzných ponúk, bude sa prihliadať iba na ponuku s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.

 

V. Zábezpeka

Záujemca je najneskôr v 35-ty deň od uverejnenia oznámenia o konaní verejnej obchodnej súťaže do 15.00 hod. povinný zložiť na účet správcu  vedený v Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu IBAN SK73 5600 0000 0084 1885 1001 alebo správcovi k rukám v hotovosti zábezpeku vo výške 250,- €. Zábezpeka sa úspešnému účastníkovi zaráta na ponúknutú kúpnu cenu. Účastníkovi, ktorý v súťaži uspel, avšak neuzavrel so správcom ani po výzve zmluvu o prevode obchodného podielu, alebo v požadovanej lehote nezaplatil kúpnu cenu, alebo doručil viac ako jednu záväznú ponuku, sa zábezpeka nevracia. Účastníkovi, ktorý doručil záväznú ponuku, avšak v súťaži ani do skončenia súťaže neuspel, sa zábezpeka bezodkladne po uzavretí súťaže vráti.

 

VI. Vyhodnotenie súťaže

Za úspešného účastníka v súťaži sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. S týmto účastníkom správca uzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu, pričom účastník je povinný splatiť kúpnu cenu po zarátaní zábezpeky do desiatich dní od podpisu zmluvy. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, alebo v určenej lehote nezaplatí kúpnu cenu, správca účastníka zo súťaže vyradí a ak bola uzavretá zmluva, odstúpi od nej. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, alebo ak došlo k odstúpeniu od zmluvy, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky súťaže a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je súťaž skončená. O úspešnom uchádzačovi a jeho ponuke správca bezodkladne informuje súd ako príslušný orgán oprávnený vykonávať pôsobnosť veriteľského výboru. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo jeho povereného zamestnanca a jeho priebeh osvedčí notárskou zápisnicou notár.

Ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce prevod obchodného podielu tým nie sú dotknuté.

 

VII. Skončenie súťaže

Súťaž sa končí ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu alebo nezaplatil kúpnu cenu, a to ani po opätovnom vyhodnotení, alebo ak došlo k zaplateniu kúpnej ceny, alebo ak o zrušení rozhodol kedykoľvek do zaplatenia kúpnej ceny správca.

Pokiaľ je prvé kolo súťaže skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu súťaže, správca bezodkladne vyhlási druhé, opakované kolo súťaže za obdobných podmienok ako prvé kolo súťaže. V druhom kole súťaže sa minimálna kúpna cena neurčuje. V druhom kole súťaže schváli najvyššiu ponuku súd vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru. Lehota na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu plynie od právoplatnosti rozhodnutia súdu vydaného pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru.

 

VIII. Ostatné podmienky

Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v súťaži sám. Správca je oprávnený samotnú súťaž zrušiť, pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať účastníka na doplnenie a vykonanie opravy a vyzvať účastníkov alebo niektorých z nich na doplnenie návrhu za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšia súťaž), ako aj predĺžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže. Záväzný výklad podmienok súťaže určuje správca.

 

IX. Kontakty

Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu v každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421/2/20862132, poštou na adresu Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty asistent1@akmisik.sk Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov, účastníkov ani doručených záväzných ponúk. Správca bude písomne informovať úspešných aj neúspešných účastníkov, avšak až po skončení súťaže.

JUDr. Michal Mišík, správca