Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2015 dňa 10.12.2015
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu C.LT.W. Finance s.r.o., so sídlom Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 742 431, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 30K/24/2015, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť na t. č. 055/7296116 alebo e-mailom na adrese: bodnar@bodnarlegal.sk.