Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 30K/24/2015

C.LT.W. Finance s.r.o.

 • Úpadca C.LT.W. Finance s.r.o.
  IČO: 36742431
  Bukureštská 7
  040 13  Košice
 • Druh Súpis všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 18 z roku 2016 dňa 28.1.2016
 • Spisová značka - súd 30K/24/2015
 • Súd Okresný súd Košice I
 • Spisová značka - správca 30K/24/2015 S1714
Text

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Súpisová zložka č. 1 - Peňažná pohľadávka - vyrovnací podiel

Celková suma a mena: 49.791 EUR

Právny dôvod vzniku: Právo na vyrovnací podiel podľa § 150 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, z dôvodu zániku účasti v spoločnosti v dôsledku vyhlásenia konkurzu (§ 148 ods. 2 Obchodného zákonníka)

Dlžník: ALBO - GOLD, s. r. o., sídlo: Bukureštská 7, 040 13 Košice, IČO: 36 435 163

Súpisová hodnota: 49.791 EUR

Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok podliehajúci konkurzu, ktorý patrí úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Deň zaradenia do súpisu: 25.01.2016