Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 213 z roku 2016 dňa 7.11.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. správca konkurznej podstaty úpadcu: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 v súlade s ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR") zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov na deň 24.11.2016 o 14.00 hod. (prezencia veriteľov začína o 13.30 hod.) , ktorá sa bude konať v kancelárii správcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., na adrese: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice. V prípade potreby bližších informácií je možné kontaktovať správcu na emailovej adrese: spravcovska@fardouspartners.com, alebo na tel. č. +421 902 707 782. 

Program schôdze:

1. Otvorenie

2. Voľba členov veriteľského výboru v zmysle § 37 ZKR

3. Rôzne

4. Záver

Pri prezencii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby výpis z obchodného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu plnomocenstvom alebo poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti. 

Správca žiada veriteľov prihlásených pohľadávok o potvrdenie účasti na schôdzi veriteľov zaslaním e-mailu  na adresu: spravcovska@fardouspartners.com.

V Košiciach, dňa 02.11.2016.

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca