Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 229 z roku 2016 dňa 30.11.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

ZÁPISNICA Z 1. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901

Spisová značka konkurzného konania: 1K/14/2015

Dátum konania: 24.11.2016

Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, Košice

Čas konania: 14:20

Prítomní:

 1. Predseda zasadnutia: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,  správca konkurznej podstaty, značka správcu S 1752
 2. JO – STEL s.r.o.
 3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
 4. Linde Gas k.s.

Program zasadnutia:

1) Prezentácia

2) Voľba predsedu veriteľského výboru

3) Záver

 

1) Prezentácia

Prezentácia zúčastnených sa uskutočnila o 14:20 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisnice zo zasadnutia. Predsedom zasadnutia je Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca konkurznej podstaty, ktorý zasadnutie zvolal v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, a to na schôdzi veriteľov konanej dňa 24.11.2016. Predseda zasadnutia otvoril zasadnutie a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko  sú prítomní všetci jeho členovia.

 

2) Voľba predsedu veriteľského výboru

Predseda zasadnutia vyzval členov veriteľského výboru aby pristúpili k voľbe predsedu veriteľského výboru. Členovia veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR navrhli, aby sa predsedom veriteľského výboru stal veriteľ – Linde Gas k.s., so sídlom Tuhovská 3, 831 06 Bratislava, IČO: 31 373 861

Hlasovanie:    

ZA: 3 hlasy (100% hlasov)

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

BOLO PRIJATÉ UZNESENIE  č.1 : Veriteľský výbor zvolil za predsedu veriteľského výboru spoločnosť Linde Gas k.s., so sídlom Tuhovská 3, 831 06 Bratislava, IČO: 31 373 861

 

3) Záver

V predmetnom bode programu udelil veriteľský výbor zhodne súhlas správcovi na zasielanie písomných správ o svojej činnosti v zmysle § 37 ods. 5 predsedovi a členom veriteľského výboru elektronickou formou na uvedené e-mailové adresy.

Predseda veriteľského výboru si vymenil so správcom e-mailové kontakty a následne predseda zasadnutia skonštatoval, že program 1. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný, poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť. Predseda zasadnutia upovedomil prítomných o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do 5 dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Prešov do konkurzného spisu a správcovi. Predseda zasadnutia informoval veriteľský výbor, že ďalšie zasadnutia veriteľského výboru zvoláva podľa potreby jeho člen alebo správca. Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu jeho predsedu a taktiež e-mailom všetkým členom veriteľského výboru. Predseda zasadnutia ukončil zasadnutie o 14:30 hod.

V Košiciach, dňa 24.11.2016

 

.............................................

predseda veriteľského výboru