Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01   Poprad
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 248 z roku 2016 dňa 28.12.2016
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

ZÁPISNICA Z 2. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901

Spisová značka konkurzného konania: 1K/14/2015

Dátum konania: 20.12.2016

Miesto konania: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava

Čas konania: 10.00 hod.

Prítomní:

 1. Zvolávateľ: Mgr. Martin Molnár, komplementár, FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.,  správca konkurznej podstaty, značka správcu S 1752
 2. Linde Gas k.s., predseda veriteľského výboru
 3. DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., člen veriteľského výboru
 4. JO – STEL s.r.o., člen veriteľského výboru

Program zasadnutia:

 1. Prezencia
 2. Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu
 3. Záver

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:

1) Prezencia

Správca konkurznej podstaty úpadcu FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s. (ďalej len správca) konštatuje, že zvolanie zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené v súlade s ust. § 38 ods. 1 ZKR, za účelom hlasovania veriteľského výboru o uložení záväzného pokynu a odporúčania pri speňažovaní majetku úpadcu.

Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru konštatuje, že zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili predseda veriteľského výboru Linde Gas k.s. (ďalej len „predseda veriteľského výboru“), člen veriteľského výboru DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „DÔVERA“) a člen  veriteľského výboru JO-STEL s.r.o. (ďalej len „JO-STEL“), a to na účely hlasovania písomným hlasovaním „per rollam“.

Predseda veriteľského výboru doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2. Programu zasadnutia zo dňa 16.12.2016 správcovi dňa 19.12.2016.

Člen veriteľského výboru DÔVERA a JO-STEL pred zasadnutím veriteľského výboru doručil písomné hlasovanie „per rollam“ k bodu 2 Programu zasadnutia zo dňa 15.12.2016 správcovi dňa 19.12.2016 .

 

Predseda skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko  sú prítomní všetci jeho členovia.

2) Uloženie záväzného pokynu na speňaženie majetku úpadcu

Správca konštatuje, že v zmysle § 38 ods. 3 ZKR, na účely uznašaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Toto právo v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred samotným zasadnutím veriteľského výboru využili 3 členovia veriteľského výboru, vrátane Predsedu veriteľského výboru.

Hlasovanie:

Za:  3 hlasy (Linde Gas k.s., DÔVERA, JO-STEL)

Proti: 0 hlasov

Zdržal sa: 0 hlasov

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že bol dosiahnutý súhlas nadpolovičnej väčšiny členov veriteľského výboru a veriteľský výbor prijal nasledujúce

Uznesenie č. 1/2016 zo dňa 20.12.2016

Veriteľský výbor ukladá záväzný pokyn na speňaženie majetku, a to v ponukovom konaní v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok uvedených v bode 1.2 žiadosti o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania zo dňa 12.12.2016.

V prípade, že nedôjde k predaju majetku podliehajúceho konkurzu v ponukovom konaní podľa bodu 1.2 žiadosti o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania, navrhuje správca speňaženie majetku, ako podnik, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v ponukových kolách za podmienok uvedených v bode 1.4  žiadosti o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania zo dňa 12.12.2016.

3) Záver

Predseda veriteľského výboru je povinný do 5 dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Prešov do konkurzného spisu a správcovi.

V Košiciach, dňa 20.12.2016

 

.............................................

predseda veriteľského výboru