Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/14/2015

Railway Casted Components a.s. v konkurze

 • Úpadca Railway Casted Components a.s. v konkurze
  IČO: 46607901
  Štefánikova 887/53
  058 01  Poprad
 • Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 42 z roku 2017 dňa 1.3.2017
 • Spisová značka - súd 1K/14/2015
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 1K/14/2015 S1752
Text

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA

FARDOUS PARTNERS správcovská, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s uložením záväzného pokynu zabezpečeného veriteľa zo dňa 06.02.2017 a udelením súhlasu veriteľského výboru prijatého uznesením zo dňa 20.12.2016, ktorým zabezpečený veriteľ a veriteľský výbor uložil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu Railway Casted Components a.s. v konkurze, so sídlom Štefánikova 887/53, 058 01 Poprad, IČO: 46 607 901 ako podnik, tzn. ako súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje

1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu

 

1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA

a) Predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude zo strany správcu odplatne Zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu.

b) Podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania. V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci, práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve. Pre poriadok sa poznamenáva, že podnik úpadcu nebol prevádzkovaný.

c) Majetok patriaci k podniku úpadcu tvorí súbor všetkých hnuteľných a nehnuteľných vecí, pohľadávok, práv a iných majetkových hodnôt zverejnených v:

 • Obchodnom vestníku SR č. 61/2016 zo dňa 31.03.2016
 • Obchodnom vestníku SR č. 66/2016 zo dňa 07.04.2016 (s výnimkou súpisovej zložky č. 193. a 198. – v množstve 360kg, ktoré boli na základe súhlasu veriteľského výboru prijatého na zasadnutí veriteľského výboru dňa 15.02.2017 vylúčené zo súpisu majetku. Vylúčenie majetku bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017
 • Obchodnom vestníku SR č. 96/2016 zo dňa 19.05.2016
 • Obchodnom vestníku SR č. 37/2017 zo dňa 22.02.2017
 • Obchodnom vestníku SR č. 40/2017 zo dňa 27.02.2017 

  2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ

  2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ, právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony ( ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:

  a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva; to neplatí pre postavenie záujemcu ako veriteľa v takomto konaní

  b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa zahraničného práva

  c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva

  
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi. 


  2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:

  a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 500,- eur + DPH, ktorý uhradí v prospech účtu IBAN č. SK38 1100 0000 0029 2887 3692 vedený v Tatra banka, a.s. za každý jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania s osobitným tlačivom na podanie ponuky označeným ako Prihláška do ponukového konania (Príloha č. 1) a Zoznamom majetku podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 2), ktorý bude predmetom Zmluvy o predaji podniku (Príloha č. 3), ktorej obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodu o zmluvnej pokute (Príloha č. 4). 


  b) záujemca môže požiadať o termín obhliadky, ktorý je predmetom ponukového konania, a to písomne poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na spravcovska@fardouspartners.com, prípadne telefonicky na t.č. +421902707782. Termín obhliadky určí správca.

  c) záujemca je povinný predložiť ponuku na tlačive Prihláška do ponukového konania, ktoré tvorí Prílohu č. 1 záväzných podmienok ponukového konania. Ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu Námestie SNP 14, 81106 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA - konkurz 1K/14/2015 - neotvárať“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15.03.2017 do 14.00 hod..

  d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2 c) sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ. 


  e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.

  2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 a) a zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 500.000,- eur najneskôr v deň podania ponuky na účte IBAN č.: SK38 1100 0000 0029 2887 3692 vedený v Tatra banka, a.s. V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

  a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)

  b) označenie predmetu kúpy 


  c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH

  d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie 


  e) doklad o poukázaní zálohy vo výške 500.000,- eur ako finančnej zábezpeky za predaj podniku na č. účtu: SK38 1100 0000 0029 2887 3692
vedený v Tatra banka, a.s.

  f) doklad o uhradení nenávratného poplatku 500,- eur + DPH podľa bodu 2.2 a) podmienok ponukového 
konania (fotokópia) 


  g) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich
 podpísané oprávnenou osobou 


  h) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis).

  i) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom
uhradený záloh vo výške 500.000,- eur ako finančnej zábezpeky za predaj podniku

  2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť doklady podľa bodu 2.3 súdno-znalecky preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo. 


  2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa nebude brať zreteľ. 


   

  3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA

  3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do dňa otvárania obálok, otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné nebude brať zreteľ a odmietne ich.

  3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, a následne predmetnú ponuku schváli zabezpečený veriteľ v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 06.02.2017.

  3.3 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 10 dní od vyhodnotenia ponúk správcom a následne zabezpečeným veriteľom. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.

  3.4.Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za predaj podniku najneskôr do dňa podpisu Zmluvy o predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 7 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy o predaji podniku.

  3.5 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 500.000,- eur najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.

  3.6 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 500.000,- eur zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu ako zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.

  3.7 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. 


  V Košiciach, dňa 24.02.2017

  FARDOUS PARTNERS správcovská, správca