Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 208 z roku 2017 dňa 31.10.2017
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Oznam o vylúčení súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty

Správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526 týmto v súlade s ust. § 78 ods. 4 veta prvá v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

 1. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/1 o výmere 48962 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 487.661,52 EUR;
 2. Pozemok parcela registra „C“ č. 314/2 o výmere 681 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: x;
 3. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/7 o výmere 840 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 8.366,40 EUR;
 4. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/8 o výmere 368 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 3.665,28 EUR;
 5. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/9 o výmere 265 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 2.639,40 EUR;
 6. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/10 o výmere 1027 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 10.228,92 EUR;
 7. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/11 o výmere 198 m², Zastavané plochy a nádvoria; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 1.972,08 EUR;
 8. Pozemok, parcela registra „C“ č. 314/12 o výmere 995 m², Vodné plochy ; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: x;
 9. Pozemok, parcela registra „C“ č. 315/3 o výmere 724 m², Záhrady; štát: SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: x;
 10. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/1, Most. váha a vrátn.; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 15.200,00 EUR;
 11. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/2, Šopa na seno; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 15.000,00 EUR;
 12. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/7, Košiar veľký; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: x;
 13. stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/8, Košiar malý; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 6.100,00 EUR;
 14. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/9, Teľatník; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 35.000,00 EUR;
 15. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/10, Kravín; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 75.000,00 EUR;
 16. Stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/11, Šopa; SR, Obec: Horňany, Katastrálne územie: Horňany, LV č. 485, spoluvlastnícky podiel: 1/1, Súpisová hodnota: 11.000,00 EUR;

Deň vylúčenia: 23.10.2017; Dôvod vylúčenia: Okresný súd Trenčín Rozsudkom č.k. 38Cbi/74/2010-51 zo dňa 27.03.2013 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne č.k. 8CoKR/4/2013-91 zo dňa 11.03.2015 rozhodol, že nehnuteľnosti zapísané na Liste vlastníctva č. 485, okres Trenčín, obec Horňany, katastrálne územie je k nehnuteľnostiam parcela registra „C“ č. 314/1 o výmere 48962 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/2 o výmere 681 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/7 o výmere 840 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/8 o výmere 368 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/9 o výmere 265 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/10 o výmere 1027 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/11 o výmere 198 m², Zastavané plochy a nádvoria; parcela registra „C“ č. 314/12 o výmere 995 m², Vodné plochy; parcela registra „C“ č. 315/3 o výmere 724 m², Záhrady; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/1, Most. váha a vrátn.; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/2, Šopa na seno; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/7, Košiar veľký; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/8, Košiar malý; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/9, Teľatník; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/10, Kravín; stavba bez súpisného čísla stojaca na parcele č. 314/11, Šopa; sa vylučujú zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526.