Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s. r. o.

 • Úpadca FEKO s. r. o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551 / 0
  03212  Dúbrava
 • Druh Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 7 z roku 2018 dňa 10.1.2018
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017 S1448
Text

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448,  týmto najmä podľa ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamujem bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávok veriteľov v konkurznom konaní sp.zn.: 2K/12/2017, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK34 0200 0000 0039 0279 6857.

V Žiline dňa 05.01.2018

JUDr. Lenka Maďarová, správca