Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 4K/7/2016

VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze

 • Úpadca VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze
  IČO: 31672019
  Slávkovská cesta 57
  060 01   Kežmarok
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 13 z roku 2018 dňa 18.1.2018
 • Spisová značka - súd 4K/7/2016
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 4K/7/2016 S1179
Text

JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1179, správca úpadcu VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok v konkurze, so sídlom Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok, IČO:31 672 019 (ďalej len „úpadca“), týmto podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku, ktorá bola správcovi doručená po uplynutí zákonom stanovenej základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, a to nasledovného veriteľa:

Veriteľ:          Environmentálny fond

Sídlo:               Martinská 49, 821 05 Bratislava

IČO:               30 796 491

 

Celková suma prihlásenej pohľadávky

1 924,- Eur

Počet uplatnených pohľadávok

3

Doručenie prihlášky

15.01.2018

Uplatnenie zabezpečovacieho práva

neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávky v zozname pohľadávok

69-71

Dátum zápisu pohľadávky do zoznamu pohľadávok

15.01.2018

 

V Starej Ľubovni, dňa 15.01.2018

 

 

                                                                                              JUDr. Gábor Száraz, správca