Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s.r.o.

 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551
  03212  Dúbrava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 54 z roku 2018 dňa 16.3.2018
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017/S1448
Text

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ SCHÔDZE VERITEĽOV

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448,  týmto v súvislosti s uznaním konkurzu na malý (Uznesenie súdu zverejnené v OV č. 50/2018 dňa 12.03.2018) zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.04.2018 o 10.00 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina s nasledovným programom: 1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu, 3. Voľba zástupcu veriteľov, 4. Rôzne, záver.

Pri zisťovaní účasti, veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti a veritelia - právnické osoby predložia aktuálny výpis zo zákonom určeného registra, nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, príp. poverenie na zastupovanie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného veriteľa (neplatí pre advokáta) a doklad totožnosti.

V Žiline dňa 13.03.2018

JUDr. Lenka Maďarová, správca