Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26   Motešice
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 128 z roku 2018 dňa 4.7.2018
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Zvolanie ďalšej schôdze veriteľov

Správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, Slovenská republika, IČO: 36 297 526  týmto v súlade s ust. § 34 ods. 2 v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 zvoláva ďalšiu schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 19.07.2018 o 11.00 hod. v priestoroch kancelárie správcu na adrese Dunajská 48, 811 08 Bratislava.

Program schôdze:

 1. Otvorenie schôdze veriteľov;
 2. Voľba člena veriteľského výboru namiesto člena veriteľského výboru, ktorému zaniklo členstvo vo veriteľskom výbore;
 3. Záver.

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Prezentácia veriteľov sa uskutoční dňa 19.07.2018 od 10.30 hod. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti veriteľa alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou veriteľ, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je veriteľ, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia veriteľov resp. poverení zamestnanci veriteľov dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.