Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021  Svätý Jur
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 240 z roku 2018 dňa 13.12.2018
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Ing. Ľuboš Janček, správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BESTAFE s.r.o., Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373, zvoláva v zmysle ustanovenia § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2019 o 10.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dubová 3156/14, Chorvátsky Grob s týmto programom:

1. Prezentácia, otvorenie

2. Správa o doterajšom priebehu, stave konkurzného konania a činnosti správcu

3. Voľba zástupcu veriteľov (v malom konkurze)

4. Hlasovanie schôdze veriteľov o výmene správcu

5. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa - originál alebo osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Z obsahu plnej moci alebo poverenia musí vyplývať zastupovanie podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, ak nejde o zastupovanie advokátom, tiež vymedzenie rozsahu tohto zastupovania vo veci vyhláseného konkurzu a účasti na schôdzi veriteľov a hlasovania na nej.

 

Ing. Ľuboš Janček, správca