Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 37K/65/2018

BESTAFE s. r. o.

 • Úpadca BESTAFE s. r. o.
  IČO: 47588373
  Pannónska 14
  90021  Svätý Jur
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 28 z roku 2019 dňa 8.2.2019
 • Spisová značka - súd 37K/65/2018
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 37K/65/2018 S1214
Text

Zástupca veriteľov súhlasí s udelením záväzného pokynu v znení, v akom ste nám ho ako správca 25.01.2019 zaslali: 

"Ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok  dlžníka BESTAFE s.r.o. „v konkurze“, Pannónska 14, 900 21 Svätý Jur, IČO: 47 588 373 Vám zasielam ako  zástupcovi veriteľov  v súlade s §83 ods. 1 písm. a) a §84 Zákona č. 7/2005 Z.z. žiadosť o uloženie pokynu pri speňažovaní hnuteľného majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, a  to:

P.č.

Hnuteľná vec

Súpisová hodnota

1.

Notebook Dell Latitude E5410

200,00 EUR

2.

Tlačiareň HP LasetJet Pro P1102

80,00 EUR

3

LCD Monitor BenQ GL955A

90,00 EUR

Hnuteľné veci navrhujem speňažiť formou ponukových konaní, ktorých konanie zverejním v Obchodnom vestníku spolu s podmienkami samotných ponukových konaní, pričom lehota na podanie ponuky bude stanovená na 10 dní od zverejnenia ponukového konania.  Záujemcovia budú môcť podať ponuku na jednotlivé veci samostatne.

Každú hnuteľnú vec navrhujem speňažiť tak, že ponúknutá kúpna cena v 1. kole ponukového konania nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej hodnoty. V prípade neúspešného 1. kola navrhujem bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku 2. kolo ponukového konania, v ktorom ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 50% súpisovej hodnoty. V prípade  neúspešného 2. kola navrhujem bezodkladne zverejniť v Obchodnom vestníku 3. kolo ponukového konania, v rámci ktorého sa hnuteľná vec predá záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu, pričom táto musí byť pred podpisom kúpno-predajnej zmluvy odsúhlasená zástupcom veriteľov v lehote 15 dní od doručenia žiadosti správcu o odsúhlasenie výšky kúpnej ceny.

V prípade neúspešného 3. kola správca prejedná ďalší postup speňaženia hnuteľnej veci so zástupcom veriteľov.

Pri tomto spôsobe speňaženia očakávam ako správca v porovnaní s inými alternatívami najvyšší výnos. V prípade zorganizovania dražby alebo poverenia dražobníka predajom hnuteľného majetku by sa zvýšili náklady speňaženia a rovnako by si tieto spôsoby speňaženia vyžiadali časovú a administratívnu náročnosť. 

Ako ďalší vhodný spôsob sa javí i priamy predaj záujemcovi, do dnešného dňa však žiaden záujemca o hnuteľné veci neprejavil záujem.

Týmto Vás chcem požiadať, aby ste mi pokyn v tomto znení, prípadne pokyn vo Vami upravenom znení ako postupovať pri speňažovaní spomínaných položkách všeobecnej podstaty, zaslali do 15 dní od doručenia mojej žiadosti mailom na lubos.jancek@centrum.sk."

V Bratislave, 05.02.2019

Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140

zástupca veriteľov

zastúpený:  Mgr. Martina Labancová,  na základe poverenia