Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/12/2017

FEKO s.r.o.

 • Úpadca FEKO s.r.o.
  IČO: 45888051
  Dúbrava 551 551
  032 12   Dúbrava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 40 z roku 2019 dňa 26.2.2019
 • Spisová značka - súd 2K/12/2017
 • Súd Okresný súd Žilina
 • Spisová značka - správca 2K/12/2017/S1448
Text

OZNAM O ZAPÍSANÍ POHĽADÁVKY DO ZOZNAMU POHĽADÁVOK

JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu: FEKO s.r.o., so sídlom: 032 12 Dúbrava 551, IČO: 45 888 051, sp.zn. správc.spisu: 2K/12/2017/S1448, týmto oznamujem, že po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, som zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa:

- Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, Žilina,doručená/zapísaná dňa 07.02.2019, celková prihlásená suma pohľadávky 642,30 EUR (3 pohľadávky: 411,50 EUR + 154,20 EUR + 76,60 EUR).

V Žiline dňa 20.02.2019

JUDr. Lenka Maďarová, správca