Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  91326  Motešice
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 48 z roku 2019 dňa 8.3.2019
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca v súlade s ust. § 85 ods. 2 zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov v spojení s ust. § 21 Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov, v znení nesk. predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia prípade ďalšie oprávnené osoby majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných hodinách každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod a robiť si z neho výpisy; vždy pod dohľadom správcu alebo ním povereného zamestnanca.

Toho, kto požiada o nahliadnutie do spisu, príslušná kancelária zapíše do poradovníka, v ktorom sa uvedie označenie žiadateľa, spisová značka vyžiadaného spisu, prípadne označenie vyžiadanej časti spisu a čas, odkedy dokedy má žiadateľ záujem nahliadnuť do spisu. Ak o nahliadnutie do toho istého spisu v ten istý deň požiada viac žiadateľov, čas vyhradený na nahliadnutie do spisu pre jedného žiadateľa nesmie prekročiť jednu hodinu, ibaže to neobmedzí iných žiadateľov v nahliadaní do spisu. Poradie nahliadania do toho istého spisu sa riadi poradím zápisu do poradovníka. Poradovník sa vyhotovuje osobitne na každý pracovný deň.

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať (i) písomne na adresu kancelárie správcu, (ii) emailom na adresu office@ssr.sk, (iii) telefonicky na číslo +421 918 187 380 alebo (iv) do elektronickej schránky správcu.