Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2019

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 45586730
  Slovenská 354/29
  09431  Hanušovce nad Topľou
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 105 z roku 2019 dňa 3.6.2019
 • Spisová značka - súd 2R/1/2019
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2019
Text

            Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.

            V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako ustanovený správca dlžníka:

            STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. so sídlom Slovenská 354/29, 094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 586 730

v reštrukturalizácii povolenej Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2R/1/2019, týmto oznamujem, že súd, účastníci konania (dlžník, veritelia, ktorí si v reštrukturalizácii spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.

 

            V uvedenej reštrukturalizácii je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

 

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.

Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.

Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

 

            Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu, alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: slavikzuzana58@gmail.com

 

V Prešove dňa 29.05.2019

 

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

ustanovený správca