Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2019

STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.

 • Úpadca STRAPEX SLOVAKIA s.r.o.
  IČO: 45586730
  Slovenská 354/29
  09431  Hanušovce nad Topľou
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 173 z roku 2019 dňa 9.9.2019
 • Spisová značka - súd 2R/1/2019
 • Súd Okresný súd Prešov
 • Spisová značka - správca 2R/1/2019 S1816
Text

   Predĺženie lehoty na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľkému výboru

    Podľa § 143 ZKR týmto zverejňujem, že veriteteľský výbor v reštrukturalizácii dlžníka STRAPEX SLOVAKIA s.r.o. na svojom prvom zasadnutí dňa 19.08.2019 na žiadosť dlžníka predĺžil dlžníkovi lehotu na predloženie reštrukturalizačného plánu na predbežné schválenie veriteľkému výboru o 60 dní, t.j. do 28.10.2019.

 

O d ô v e d n e n i e

Veriteľký výbor akceptoval dôvody na predĺženie lehoty, ktoré vo svojej žiadosti uviedol dlžník, a to priestor "potrebný na rozbeh nových projektov, ktoré si vyžadujú výraznú časovú prípravu a obchodné cesty v rámci EÚ a mimo EÚ".

 

    Podľa § 143 poslednej vety ZKR ak predkladateľ plánu v zákonnej lehote návrh plánu veriteľkému výboru nepredloží, správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu.

 

V Prešove dňa 04.09.2019

 

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková

ustanovená reštrukturalizačná správkyňa