Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3 / 0
  81103  Bratislava
 • Druh Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 9 z roku 2020 dňa 15.1.2020
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zahraniční veritelia/Foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní ako správca úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8K/7/2019 zo dňa 23.11.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 05/2020 zo dňa 09.01.2020 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol ustanovený Mgr. Matej Ambroz.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt 1. SENIOR CITY, a.s., address  Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, Id No: 45 629 943, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 8K/7/2019 on the 23.11.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 05/2020 from 09.01.2020 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Matej Ambroz as the trustee in bankruptcy.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení  konkurzu  v  Obchodnom  vestníku,  pričom  za  deň  zverejnenia  (doručenia)  súdneho  rozhodnutia  sa  považuje  nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The  bankruptcy  is  considered  as  declared  by  publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of  publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial  decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.

 

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§167l ods. 3 ZKR)

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive  a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,  b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject, and the legal reason for the creation of the security right.

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor.

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.

 

Mgr. Matej Ambroz, správca / trustee