Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8R/3/2019

ASEK TZB, spol. s r.o.

 • Úpadca ASEK TZB, spol. s r.o.
  IČO: 35974249
  Hamuliakovo 424
  90043  Hamuliakovo
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 78 z roku 2020 dňa 23.4.2020
 • Spisová značka - súd 8R/3/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8R/3/2019 S1768
Text

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako reštrukturalizačný správca dlžníka: ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 146 ods. 1 a 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"), zvoláva schvaľovaciu schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 15.05.2020 o 11.00 hod., v kongresovej sále na prízemí Grand Hotela Pressburg na adrese: Antolská 2, 851 05 Bratislava-Petržalka (vstup do areálu a na parkovisko priamo od Antolskej nemocnice).

Program schvaľovacej schôdze:

 1. Otvorenie,
 2. Rozprava v zmysle § 147 ods. 1 ZKR,
 3. Hlasovanie o prijatí reštrukturalizačného plánu,
 4. Záver.

Prezentácia veriteľov začne o 9:00 hod.

Žiadame prihlásených veriteľov, aby prichádzali na registráciu nasledovne:
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od A-K alebo ktorých obchodné meno sa začína číslom sa budú registrovať v čase od 9:00 hod do 09:45 hod;
• veritelia so začiatočným písmenom obchodného mena resp. priezviska (ak ide o fyzickú osobu) od L-Z sa budú registrovať v čase od 09:45 hod do 10:30 hod.

Na schvaľovacej schôdzi možno hlasovať osobne alebo prostredníctvom zástupcu. V zmysle §146 ods. 4 ZKR: ,,účastník plánu sa môže zúčastniť na schvaľovacej schôdzi aj prostredníctvom písomne splnomocneného zástupcu; pravosť podpisu účastníka plánu musí byť na plnomocenstve úradne osvedčená". Pri prezentácii sa veritelia fyzické osoby preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, zástupca veriteľa aj plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.

Správca zároveň oznamuje účastníkom reštrukturalizačného plánu, že veriteľský výbor na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 15.04.2020 schválil predložený prepracovaný záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka a zároveň odporučil účastníkom plánu oprávneným o schválení plánu hlasovať, aby hlasovali za jeho prijatie.

Účastníci plánu sa môžu oboznámiť s obsahom reštrukturalizačného plánu nahliadnutím do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava (5. poschodie), a to v pracovných dňoch v úradných hodinách, t. j. od 9:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 16:00 h., po predchádzajúcom objednaní sa u správcu prostredníctvom emailovej adresy: office@insolvencygroup.sk

UPOZORNENIE:

V súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2732/2020 zo dňa 24.03.2020, ktoré je účinnné od 25.03.2020 od 00.00 hod do odvolania, podľa  ktorého je všetkým osobám zakázané vychádzať a pohybovať sa na varejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest (napríklad rúškom, šálom, šatkou, atď.) a Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré je účinnné od 30.03.2020 od 6.00 hod do odvolania, bude v prípade platnosti a účinnosti ktoréhokoľvek z týchto opatrení v čase konania schvaľovacej schôdze (t.j. v prípade ak nebudú do konania schvaľovacej schôdze obe tieto opatrenia odvolané) umožnený vstup do priestorov konkgresovej sály na prízemí Grand Hotela Pressburg v ktorej bude prebiehať schvaľovacia schôdza len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúškom, šálom, šatkou, atď.)

Reštrukturalizačný správca zároveň v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva Sloveskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo OLP/2777/2020 zo dňa 29.03.2020, ktoré je účinnné od 30.03.2020 od 6.00 hod do odvolania v prípade platnosti a účinnosti tohto opatrenia v čase konania schvaľovacej schôdze (t.j. v prípade ak nebude do konania schvaľovacej schôdze toto opatrenie odvolané) zabezpečí pri vstupe do priestorov konkgresovej sály na prízemí Grand Hotela Pressburg v ktorej bude prebiehať schvaľovacia schôdza dezinfekciu na ruky, ktorú budú učastníci schôdze povinní si aplikovať na ruky pred vstupom do priestorov kongresovej sály a zároveň poskytne účastníkom jednorazové rukavice. 

V prípade ak dôjde k situácii, že pri prezencii veriteľov vznikne rad, žiadame veriteľov, prípadne ich zástupcov o dodržiavanie odstupu minimálne 2 metre, na čo reštrukturalizačný správca zabezpečí dostatočný priestor vo vnútorných aj vonkajších priestoroch Grand Hotela Pressburg.

Všetci účastníci schvaľovacej schôdze budú povinní dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia.

V Bratislave, dňa 20.04.2020 

INSOLVENCY GROUP, k.s., správca