Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  91326  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 102 z roku 2020 dňa 29.5.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Správca úpadcu v súlade s ust. § 81 a nasl. v spojení s ust. § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylučuje zo súpisu všeobecnej podstaty súpisové zložky majetku:

 1. Stavba, Popis stavby: oceľový senník; obec: Petrova Lehota; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Petrova Lehota; číslo LV: 34; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1172/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1.000,00 EUR;
 2. Stavba; Popis stavby: letný prístrešok pre ovce; obec: Motešice; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; názov katastrálneho územia: Peťovka; číslo LV: 204; súpisné číslo: neuvedené; parcelné číslo: 1713/2; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota: 1.000,00 EUR.

Deň vylúčenia: 26.05.2020;

Dôvod vylúčenia: Súhlas príslušného orgánu v súlade s obsahom Zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 95/2020 dňa 20.05.2020 [K039508.]