Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 117 z roku 2020 dňa 19.6.2020
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník (predchádzajúce sídlo kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava) úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, v zmysle ustanovenia  § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok, ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok veriteľa ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, Nitra, IČO: 36 549 967, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.033,22 Eur a 166,78 Eur.

Mgr. Matej Ambroz, správca