Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 136 z roku 2020 dňa 16.7.2020
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Mgr. Matej Ambroz, so sídlom kancelárie Centrálna 154/4, 089 01 Svidník (predchádzajúce sídlo kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava) správca úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943  v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, v zmysle ustanovenia  § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok veriteľa bawares, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, Nitra, Iná pohľadávka v celkovej sume 1.211,40 Eur.

Mgr. Matej Ambroz, správca