Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 249 z roku 2020 dňa 29.12.2020
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Súd Okresný súd Trenčín
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov

Podľa § 206a ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Konania začaté pred 1. januárom 2012 sa dokončia podľa doterajších predpisov, ak odsek 2 neustanovuje inak.“

Podľa ust. § 50 ods. 2 Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „Vyhláška“): „Návrh konečného rozvrhu výťažku, ktorý sa zverejňuje v Obchodnom vestníku (§ 101 ods. 1 zákona), obsahuje celkovú sumu výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu a celkovú sumu pohľadávok proti podstate; všeobecnú časť ani rozvrhovú časť neobsahuje.“

Správca v súlade s ust. § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom do 31.12.2011 (ďalej aj len ako „ZKR“) v spojení s ust. § 50 ods. 2 Vyhlášky zverejňuje Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zostaveného dňa 18.12.2020:

Celková suma výťažku z majetku podliehajúceho konkurzu [hrubý výťažok]: 40.763,31 EUR;

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate 20.641,23 EUR;

Suma pripadajúca na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 20.122,08 EUR.

Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu: Podľa ust. § 101 ods. 1 ZKR Správca určuje 25 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia Konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku, na jeho schválenie Na schvaľovanie konečného rozvrhu výťažku sa primerane použijú ustanovenia § 98 ZKR.

Poučenie: Podľa ust. § 98 ods. 3 ZKR môže veriteľský výbor v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu schváliť alebo môže proti nemu v rovnakej lehote uplatniť odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia majú právo v lehote 25 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku požiadať veriteľský výbor, aby proti nemu uplatnil odôvodnené námietky. Nezabezpečení veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov v sídle kancelárie správcu na adrese Pluhová 2, 831 03 Bratislava a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.  

Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať písomne na adresu kancelárie správcu Pluhová 2, 831 03 Bratislava, prostredníctvom emailu na adresu office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu.