Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 49 z roku 2021 dňa 12.3.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Oprava Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Matej Ambroz, správca úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, týmto zverejňuje Opravu Doplnenia súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, ktorý bol zverejnený v OV č. 42/2021 dňa 03.03.2021 a to nasledovne:

Číslo súpisovej položky majetkuTyp súpisnej položky majetkuDruh pozemkuVýmera (m²)Štát, ObecNázov katastrálneho územiaČíslo LVParcelné čísloSúpisová hodnota majetkuSpoluvlastnícky podiel úpadcu
3Nehnuteľná vecOstatná plocha672SR, Blatná na OstroveBlatná na Ostrove715206/14426 880,00 €1/1
4Nehnuteľná vecOstatná plocha72SR, Blatná na OstroveBlatná na Ostrove715206/1452 880,00 €1/1

 

Číslo súpisovej položky majetkuTyp súpisovej položky majetkuDlžníkPrávny dôvod vzniku pohľadávkyPodielové spoluvlastníctvoSúpisová hodnota majetku
5Peňažná pohľadávkaSTRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 BratislavaZáväzok z faktúry č. 2014088, objednávka č. B006/CR2014 - gar. zábezpeka1/195,21 €
6Peňažná pohľadávkaZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 BratislavaPreplatok, vyúčtovacia faktúra 70107790611/1949,37 €

Mgr. Matej Ambroz, správca.