Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  811 03  Bratislava
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 92 z roku 2021 dňa 14.5.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Mgr. Matej Ambroz, správca úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8K/7/2019, týmto opätovne zvoláva na základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I zo dňa 05.10.2020 prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 03.06.2021 (štvrtok) o 15:30 hod. na adrese pôvodného sídla kancelárie správcu: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, 5. Poschodie.

Program schôdze je nasledovný:

1. Otvorenie schôdze,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,

3. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 37 ods. 1 ZKR,

4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR,

5. Záver.

Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia úradne overenú plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Mgr. Matej Ambroz, správca