Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3 / 0
  81103  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 112 z roku 2021 dňa 11.6.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1884
Text

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu

 1. SENIOR CITY, a.s. ,

so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava IČO: 45 629 943

vyhotovená v zmysle ustanovenia § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov/ďalej v texte len „ZKR“/

Miesto konania: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava

Deň konania: 03.06.2021 (štvrtok)

Čas konania: 16:15 hod.

Zvolávateľ zasadnutia: Mgr. Matej Ambroz, správca

Prítomní na zasadnutí veriteľského výboru (podpisom potvrdzuje veriteľ/zástupca veriteľa svoju prítomnosť):

 

Prima banka Slovensko, a.s.                                                                                                                                           

Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky        

Real TN group s.r.o                                                                                                                                                 

Mgr. Matej Ambroz, správca

 

Program zasadnutia:

1. Otvorenie zasadnutia,

2. Voľba predsedu veriteľského výboru,

3. Záver.

 

1.             Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa ustanovenie § 38 ods. 1 ZKR bezprostredne po skončení opakovanej prvej schôdze veriteľov. Veriteľský výbor je uznášania schopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.

2.            Voľba predsedu veriteľského výboru

V zmysle ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR navrhol zvolávateľ, aby si členovia veriteľského výboru zvolili za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Prima banka Slovensko, a.s.

Hlasovanie:

Za: 3,  Zdržal sa: nikto, Proti: nikto

Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor jednohlasne zvolil za predsedu veriteľského výboru člena veriteľského výboru – Prima banka Slovensko, a.s.

3.            Záver

Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I  do konkurzného spisu a správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku. Zasadnutie bolo ukončené o 16:55 hod. .

V Bratislave, dňa 03.06.2021

 

................................................................

Predseda veriteľského