Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a.s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a.s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 234 z roku 2021 dňa 7.12.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S 1436
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa uplatnenú samostatnou prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

 1. Pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 3, v celkovej sume 33,00 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca