Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3 / 0
  81103  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 245 z roku 2021 dňa 22.12.2021
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S 1436
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU


v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné námestie 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5471/B, pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp.zn.: 8K/7/2019

Predseda veriteľského výboru:

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „PBS, a.s.“).

Spisová značka súdneho spisu: 8K/7/2019

Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019  S 1436

Dátum: písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe do 17.12.2021

Miesto konania: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (centrála PBS, a.s.)

Čas konania: 9:00 hod.

Program:

1) Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;

2) Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu - súbor nehnuteľností (prijatie Uznesenia veriteľského výboru).

Prítomní:

Predseda VV: PBS, a.s.

Člen VV: Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky- písomné hlasovanie zo dňa 15.12.2021

Člen VV: Real TN group s.r.o., v zast.: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš spol. s r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 15.12.2021

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 10.12.2021 za účelom hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 17.12.2021.

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.

K bodu 2): Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu – súbor nehnuteľností (prijatie Uznesenia veriteľského výboru):

Hlasovanie:

Za:

PBS, a.s.

Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Real TN group s.r.o.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:

„Veriteľský výbor ako príslušný orgán v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Bratislava I, pod sp. zn.: 8K/7/2019, ukladá správcovi úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s., záväzný pokyn na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu - súboru nehnuteľností zaradených do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 42/2021, pod značkou záznamu K010541, dňa 03.03.2021, ako súpisové položky majetku por. č.: 3 a por. č.: 4, a to poverením jeho predajom dražobníka zorganizovaním dražby podľa ust. § 92 ods. 1 písm. b) ZKR v znení, ako bol predložený členom veriteľského výboru podaním zo dňa 10.12.2021, sp. zn.: 8K/7/2019, 8K/7/2019 S1436.“

K bodu 3): Záver:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný a vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne  ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov veriteľského výboru vo forme písomného hlasovania) Okresnému súdu Bratislava I a správcovi I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. - správca, značka správcu S 1436, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava.

Predseda veriteľského výboru požiada správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 17.12.2021

Predseda veriteľského výboru:

PBS, a.s.