Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3 / 0
  81103  Bratislava
 • Druh Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 51 z roku 2022 dňa 15.3.2022
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1436
Text

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok.

Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu 1. SENIOR CITY, a.s. v konkurze nasledovnú pohľadávku veriteľa uplatnenú samostatnou prihláškou pohľadávky doručenou po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:

 1. Pohľadávka veriteľa Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36 550 949, prihlásená samostatnou prihláškou pohľadávky por. č. 1, v celkovej sume 162,96 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca