Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3
  81103  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 134 z roku 2022 dňa 13.7.2022
 • Spisová značka - súd 8K/7/2019
 • Súd Okresný súd Bratislava I
 • Spisová značka - správca 8K/7/2019 S1436
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

 

v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 5471/B, pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 8K/7/2019

Predseda veriteľského výboru:

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej len „PBS, a.s.“).

Spisová značka súdneho spisu: 8K/7/2019

Spisová značka správcovského spisu: 8K/7/2019 S 1436

Dátum: písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe od 04.07.2022 do 06.07.2022

Miesto konania: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (centrála PBS, a.s.)

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania;
 2. Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru).

 

Prítomní:

Predseda VV: PBS, a.s.

Člen VV: Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR - písomné hlasovanie zo dňa 06.07.2022

Člen VV: REAL TN group s.r.o. v zast.: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš spol. s r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 04.07.2022

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 04.07.2022 za účelom hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 14.07.2022.

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“.

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní traja jeho členovia.

 

K bodu 2): Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru):

 

Hlasovanie:

Za: 3

PBS, a.s.

Real TN group s.r.o.

Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

 

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3, „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté:
Uznesenie veriteľského výboru č. 1:

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na majetok úpadcu – 1. SENIOR CITY, a. s. sp. zn. 8K/7/2019 S1436 udeľuje správcovi pokyn na speňaženie nehnuteľností evidovaných na liste vlastníctva č. 715, k.ú. Blatná na Ostrove,

List vlastníctva č.                                  715

Katastrálne územie:                              Blatná na Ostrove

Obec:                                                    Blatná na Ostrove

Pozemky parcely registra „C“:

Parcelné číslo                                       Výmera v m2                  Druh pozemku

206/144                                             672                              Ostatná plocha

206/145                                             72                                Ostatná plocha

formou dobrovoľnej dražby v konkurze realizovanej spoločnosťou DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36764281 za splnenia nasledovných podmienok (v prijatom uznesení nasleduje ďalej bližšia špecifikácia podmienok pre vykonanie 2. kola dražby nehnuteľností určených veriteľským výborom Úpadcu, najmä určenie najnižšieho podania, dražobnej zábezpeky a minimálneho prihodenia, v 2. kole dražby, ktoré sa nezverejňujú).

 

K bodu 3): Záver:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný a vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí Okresnému súdu Bratislava I a správcovi úpadcu.

Predseda veriteľského výboru požiada správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil v Obchodnom vestníku.

 

V Bratislave, dňa 06.07.2022

 

                                                                                                        Predseda veriteľského výboru:

                                                                                                        Prima banka Slovensko, a.s.

                                                                                                        Mgr. Radoslav Škultéty