Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. B1-8K/7/2019

1. SENIOR CITY, a. s.

 • Úpadca 1. SENIOR CITY, a. s.
  IČO: 45629943
  Župné nám. 3 / 0
  81103  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170 z roku 2023 dňa 6.9.2023
 • Spisová značka - súd B1-8K/7/2019
 • Súd Mestský súd Bratislava III
 • Spisová značka - správca B1-8K/7/2019 S1436
Text

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu 1. SENIOR CITY, a. s., so sídlom Župné nám. 3, 811 03 Bratislava, IČO: 45 629 943, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 5471/B, pred Mestským súdom Bratislava III pod sp. zn. B1-8K/7/2019

Predseda veriteľského výboru:

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951 (ďalej aj „PBS, a.s.“).

Spisová značka súdneho spisu: B1-8K/7/2019

Spisová značka správcovského spisu: B1-8K/7/2019 S 1436

Dátum: písomné hlasovanie „per rollam“ v elektronickej podobe od 18.08.2023 do 21.08.2023

Miesto konania: Einsteinova 19, 851 01 Bratislava (centrála PBS, a.s.)

 

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia schôdze a spôsob hlasovania;
 2. Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu na speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru č. 1).
 3. Odmietnutie vylúčenia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru č. 2).

Prítomní:

Predseda VV: PBS, a.s. – písomné hlasovanie zo dňa 18.08.2023

Člen VV: Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR – písomné hlasovanie zo dňa 21.08.2023

Člen VV: REAL TN group s.r.o. v zast.: Advokátska kancelária JUDr. Andrej Jaroš spol. s r.o. - písomné hlasovanie zo dňa 18.08.2023

Neprítomní:

0

 

K bodu 1): Otvorenie zasadnutia a spôsob hlasovania:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s., zvolal zasadnutie veriteľského výboru dňa 18.08.2023 za účelom hlasovania členov veriteľského výboru písomne „per rollam“ v elektronickej podobe do 21.08.2023.

Podľa § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“.

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že veriteľský výbor je podľa ustanovenia § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

 

K bodu 2): Uloženie záväzného pokynu správcovi úpadcu na speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru č. 1):

Hlasovanie:

Za: 3

PBS, a.s.

Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva SR

REAL TN group s.r.o.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

 

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3 „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0, bolo prijaté: Uznesenie veriteľského výboru č. 1:

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na majetok úpadcu: 1. SENIOR CITY, a.s., pred Mestským súdom Bratislava III, sp. zn.: B1-8K/7/2019 udeľuje správcovi pokyn na speňaženie nasledovného hnuteľného majetku: nákladné vozidlo špeciálne, továrenská značka: AVIA 31.1 K/-/-, TNAA31KK014782, druh karosérie BA cisternová, ADR, farba žltá; formou štyroch kôl verejného ponukového konania s tým, že správca neurčí minimálnu kúpnu cenu a víťazná ponuka podlieha schváleniu veriteľským výborom. Ostatné podmienky verejného ponukového konania nechávame na uvážení správcu.“

 

K bodu 3): Odmietnutie vylúčenia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty úpadcu (prijatie Uznesenia veriteľského výboru č. 2).

Hlasovanie:

Za: 3

PBS, a.s.

Slovenská republika – Ministerstvo hospodárstva

REAL TN group s.r.o.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

V súlade s ust. § 38 ods. 2 ZKR tretia veta, na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.

Na základe uvedených skutočností, a to počtom hlasov „Za“: 3 „Proti“: 0 a „Zdržal sa“: 0 bolo prijaté: Uznesenie veriteľského výboru č. 2:

„Veriteľský výbor v konkurze vedenom na majetok úpadcu: 1. SENIOR CITY a.s., pred Mestským súdom Bratislava III, sp. Zn.: B1-8K/7/2019 odmieta udeliť správcovi pokyn na vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý žiadal vylúčiť listom zo dňa 08.08.2023 adresovanému predsedovi veriteľskému výboru Prima banka Slovensko, a.s.“.

 

K bodu 4): Záver:

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol týmto vyčerpaný a vyhlásil zasadnutie veriteľského výboru za ukončené.

Predseda veriteľského výboru PBS, a.s. zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí Mestskému súdu Bratislava III a správcovi spoločnosti I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., značka správcu S 1436, so sídlom kancelárie: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, Slovensko.

Predseda veriteľského výboru požiada správcu, aby zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejnil v Obchodnom vestníku.

V Bratislave, dňa 21.08.2023

 

Predseda veriteľského výboru:

Prima banka Slovensko, a.s.

Mgr. Radoslav Škultéty