Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
g) ochrana a tvorba životného prostredia 28 807,74 € CEEV Živica - celoročná podpora programu Zelená škola v roku 2023. Projekt Zelené školy - školy s náskokom reagoval na aktuálnu tému klimatickej zmeny, nedostatočnú pripravenosť učiteľov učiť o nej vzhľadom na jej komplexnosť a záväzok SR Green Deal. Vďaka projektu sa zlepšili zručnosti učiteliek MŠ učiť vonku, zvýšili sa ich vedomosti o klimatickej zmene, zvýšila sa participácia žiakov na programe, boli spracované metodické listy Doprava a ovzdušie, program priniesol príklady dobrej praxe verejnosti prostredníctvom videí, mediálnych výstupov a sociálnych sietí. V programe bolo aj vďaka nášmu grantu vyškolených 52 učiteľov na kurzoch, 202 učiteľov na seminároch v regiónoch, 27 študentov na kurze pre kolégiá, 33 žiakov a študentov na on-line mediálnych workshopoch, 95 školských koordinátorov programu Zelená škola dostalo podrobnú spätnú väzbu k realizácii environmentálnej výchovy na školách a prostredníctvom školských aktivít Zelenej školy bolo zapojených viac ako 3000 žiakov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Maltézska pomoc Slovensko - podpora aktivít v roku 2022. Z prostriedkov boli čiastočne pokryté mzdové náklady projektového tímu (back office), ktorý koordinuje dobrovoľníkov v rámci projektov združenia (rozvoz teplej stravy odkázaným ľuďom, výdaj jedla ľuďom bez domova, pomoc na hraniciach s UA a iné), zakúpené defibrilátory na školenia prvej pomoci pre dobrovoľníkov a letenky na Malta camp (zúčastnilo sa 22 dobrovoľníkov, ktorí sa postarali o 10 ľudí so zdravotným znevýhodnením).
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. - celoročná podpora programu DofE v roku 2022. Grant prispel k celkovým výsledkom programu DofE za rok 2022: podpora 1339 dobrovoľníkov pri sprevádzaní 6280 aktívnych mladých ľudí na 229 Miestnych centrách. Program sa v roku 2022 podarilo dokončiť 1722 mladým ľuďom. Prostriedky z grantu prispeli k čiastočnému pokrytiu mzdových nákladov a nákladov na školenia.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Transparency International Slovensko - podpora 2 seminárov zameraných na verejnú kontrolu samosprávy a nástroje občianskej participácie. Väčšinu účastníkov tvorili aktuálni či budúci župní a komunálni poslanci. Na seminároch vystúpilo 11 odborníkov, ktorí diskutovali o verejnej kontrole žúp, samospráv, ale aj súkromných spoločností, o finančnom hospodárení, participatívnom rozpočte, verejnom obstarávaní, oznamovateľskej činnosti, líderstve, enviromentálnych výzvach, či verejnoprávnych médiách.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € VIA IURIS - zabezpečenie právnej pomoci pre aktívnych občanov, iniciatívy či občianske organizácie, ktorí sa angažujú vo veciach verejných.
e) podpora vzdelávania 6 000 € KOLABO občianske združenie - realizácia celoročného vzdelávacieho projektu Social Impact Award Slovakia 2022 zameraného na rozbeh podnikania so spoločenským prínosom (workshopy, inkubátor, finále a postup na summit).
e) podpora vzdelávania 3 700 € CVTI, Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - realizácia inkluzívneho detského denného letného tábora zameraného na vnímanie zmyslami.
e) podpora vzdelávania 2 500 € E@I - kompletný preklad webu www.slovake.eu do ukrajinčiny. Web slúži na vyučovanie slovenčiny pre cudzincov. Vďaka prekladu je stránka dostupná Ukrajincom, ktorí utekajú pred vojnou, v ich rodnom jazyku.
e) podpora vzdelávania 10 000 € CHARACTER - Film Development Association - realizácia vzdelávacích podujatí na stredných školách, zameraných na tému disentu a novembra ´89. Z daru sa podarilo zrealizovať 10 vzdelávacích podujatí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € nezisková organizácia Projekt DOM.ov - realizácia svojpomocnej výstavby domov v roku 2022 a zlepšenie podmienok bývania marginalizovaných rómskych rodín.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € ČERVENÝ NOS Clowndoctors - realizácia 5-dňového programu Cirkus Paciento pre dlhodobo hospitalizované deti v NÚDTaRCH v Dolnom Smokovci (júl 2022, zapojených vyše 60 detí) a Psychiatrickej liečebni Hraň (august 2022, zapojených 71 detí).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava - podpora realizácie 18. ročníka Novinárskej ceny s cieľom zvyšovať profesionalitu a kvalitu slovenskej žurnalistiky a dôveru verejnosti v tradičné médiá.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Nadácia Ekopolis - podpora programu Sadíme budúcnosť v roku 2022, ktorého cieľom je návrat stromov do sídel a otvorenej krajiny, mimo lesa. Dôležitou súčasťou je podpora občianskych iniciatív a zapojenie miestnych komunít do plánovania, výsadby a následnej starostlivosti o stromy. Prostriedky boli použité na výsadbu v 3 lokalitách, organizačno-technické zabezpečenie a manažment programu.
e) podpora vzdelávania 12 000 € Človek v ohrození, n.o. - podpora realizácie 23. ročníka Medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet 2022 s témou DOMOV v hybridnej aj prezenčnej forme.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Centrum Natália - prostriedky boli využité na zvýšenie kvalifikácie zamestnancov (fyzioterapeutov a špeciálnych pedaógov) rehabilitačného centra v Hlohovci pre deti s DMO a rôznymi neurovývojovými poruchami formou kurzov a tréningov. 3 zamestnankyne absolvovali medzinárodný kurz TheraSuit Basic a Advanced, kurz biofeedbacku, kraniosakrálnej terapie a sluchového tréningu absolvovali po jednej zamestnankyni. Polovica zamestnancov si doplnila kurz bazálnej stimulácie.
b) podpora a rozvoj športu 60 000 € Cyklistická Detská Tour - podpora Detskej Tour Petra Sagana v roku 2022. Detská tour mala 7 kôl - Budmerice, Martin, Demänová, Šamorín, Košice, Šaľa, Žilina (finále). Súťaží sa zúčastnilo 2685 detí vo veku od 2 do 14 rokov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € OZ Vagus - podpora integračného programu MEDZIMIESTO v roku 2022. Počas roka bolo do programu zapojených 141 klinetov, z toho 42 osobám bolo poskytnuté dočasné bývanie. Tím poskytol 1917 sociálnych poradenstiev, ktoré smerujú k zlepšovaniu sociálnej situácie klientov a klientiek, zorganizoval 5 workshopov o životnom štýle či separovaní a 10 komunitných aktivít, ako opekačky, kvízy, návštevy múzeí či kín a pod. Príspevok bol použitý na čiastočné pokrytie mzdy projektovej koordinátorky a na školenie sociálnych pracovníkov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. - podpora výstavného plánu Danubiana Meulensteen Art Museum v roku 2022. Z prispevku boli hradené náklady na inštaláciu a transport výstav a grafické práce.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 500 € Osobnosti Pod Bradlom - príspevok na zhotovenie pamätnej tabule na pamiatku osobností z rodinyTvarožkovcov, ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj Slovenska.
e) podpora vzdelávania 5 600 € INESS - podpora realizácie finále 5. ročníka Ekonomickej olympiády 2022 s cieľom podporiť ekonomické vzdelávanie stredoškolákov. Finále sa zúčastnilo 51 súťažiacich z celého Slovenska.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Obec Ubľa - príspevok na materiálne zabezpečenie záchytného tábora na poskytovanie humanitárnej pomoci utečencom z Ukrajiny. Boli zakúpené potraviny a zhotovené a namontované schody k budove MKC, slúžiacej ako záchytné centrum.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Obec Veľké Slemence - príspevok na zabezpečenie stravy a iných materiálnych potrieb pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Obe Vyšné Nemecké - príspevok na zabezpečenie humanitárnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € Mesto Bratislava - podpora relizácie asistenčného centra pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Z príspevku boli zakúpené kartónové lôžka do asistenčného centra na Bottovej.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 000 € Mesto Košice - príspevok na poskytovanie materiálnej, technickej a organizačnej pomoci ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine. Prostriedky prispeli k chodu centra prvého kontaktu (koordinácia dobrovoľníkov, zabezpečenie komunikácie mesta s neziskovými organizáciami a súkromným sektorom pre zabezpečenie zdrojov, koordinácia krátkodobého ubytovania a iná technická podpora, nákup občerstvenia pre utečencov).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 37 500 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - podpora jarnej výsadby v roku 2022 v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko, ktorý umožňuje verejnosti koordinovane vysádzať sadenice lesných drevín - certifikované podľa certifikačného systému PEFC - na lesných pozemkoch.
f) ochrana ľudských práv 35 000 € POST BELLUM SK - vďaka podpore sa v roku 2022 podarilo vyhľadať a zdokumentovať 20 príbehov pamätníkov 20. storočia, ktoré boli následne publikované v online archíve www.memoryofnations.eu; zrealizovať 6 diskusných relácií Sloboda nie je happy end, ktoré boli publikované na youtube kanále a vytvoriť a publikovať 20 podcastov Príbehy 20. storočia. Cieľom je prostredníctvom zaznamenania skutočných životných príbehov a svedectiev ľudí, ktorí prežili nedemokratické režimy v 20. storočí, bojovať proti súčasnému radikalizovaniu spoločnosti.
f) ochrana ľudských práv 6 000 € Saplinq, o.z. - zabezpečenie priamej pomoci pre LGBT+ utečencov/utečenkyne z Ukrajiny v tranzitnom hube v Košiciach-Ťahanovciach. Prostriedky prispeli k pokrytiu nákladov na nájomné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Centrum Slniečko, n.o. - zateplenie časti pobytového zariadenia pre týrané a zneužívané deti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Návrat - podpora projektu Liečme vzťahy dotykom. V rámci projektu sa adoptívni a pestúnski rodičia učili ako zlepšovať vzťah s dieťaťom formou dotykovej terapie, bola vydaná publikácia Ako sa stať dobrým dotykovým rodičom - Základy terapie dotykom pre rodiny, natočené videá s rodičmi, ktorí dotykovú terapiu praktizujú so svojimi deťmi a pripravený manuál pre lektorov terapie dotykom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 53 000 € Človek v ohrození, n.o. - príspevok na poskytovanie humanitárnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny trpiacich v dôsledku vojny. Prostriedky boli čerpané na zabezpečenie stravy, prenájom veľkokapacitného stanu a komunikačné náklady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 45 000 € IPčko - podpora krízovej psychologickej pomoci v roku 2022. Z príspevku boli čiastočne pokryté náklady na nájomné a energie v 5 Káčkach (krízové kontaktné body) - Bratislava, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Košice, mzdy psychológov a vybavenie Káčka v Košiciach.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 17 028 € Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica - podpora národnej kampane Do práce na bicykli - zakúpenie a inštalácia 3 cyklostojísk pre víťazné samosprávy - Nitra, Púchov, Šaľa.
f) ochrana ľudských práv 1 500 € Nadácia Pontis - podpora aktivít Charty diverzity v roku 2022 s cieľom podpory inklúzie a diverzity na pracoviskách.
e) podpora vzdelávania 15 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. - podpora pilotnej fázy projektu Stand by me na podporu dlhodobej integrácie mladých ľudí z Ukrajiny cez DofE. Bola vypracovaná metodika pre mentorov, sprievodca programom pre buddíkov v ukrajinčine a slovenčine, vyškolených 24 mentorov z celého Slovenska. 29 mladých z Ukrajiny sa zapojilo do DofE, prepojených bolo 14 ukrajinských a 15 slovenských buddíkov a bol otvorený kreatívny priestor pre mladých z Ukrajiny SPOT.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € ART GALLERY - podpora činnosti divadla LA KOMIKA v roku 2022.
h) veda a výskum 20 000 € Nadácia Pontis - podpora realizácie projektu Mapa sociálnych inovátorov na spoznanie významných stakeholderov v oblasti sociálnych inovácií spomedzi verejnej správy, neziskových organizácií a biznisu. Mapa obsahuje 461 inšpiratívnych osobností - začínajúcich aj etablovaných inovátorov a ich podporovateľov z neziskového sektora, biznisu i verejnej správy. Príspevok na zber a analýzu dát, programového manažéra a launch event.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 699 € ANGELUS - grant prispel k vytvoreniu miniarboréta pri komunitnom centre sv. Urbana. Bolo vysadených 40 ovocných stromov, typických pre daný región a osadený altánok.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 11 650 € Komunita RAFAEL n.o. - grant prispel k revitalizácii petržalského lesoparku v blízkosti zdravotno-sociálneho zariadenia Dom RAFAEL (výsadba vzrastlých stromov, ktoré budú tvoriť izolačnú zelenú bariéru, osadenie parkových lavičiek, košov, kvetináčov a pod.).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 11 096 € Levický okrášľovací spolok - grant prispel k vytvoreniu oddychovej zóny nad promenádou a v blízkosti cintorína v Leviciach (realizácia mlatového chodníka, osadenie lavičiek a vtáčích búdok, výsadba, výsev).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 490 € Materská škola, Nábrežie A. Hlinku 23, Hlohovec - grant na realizáciu projektu Záhradka na plote, ktorý prepája obyvateľov sídliska s deťmi z materskej škôlky spoločnými aktivitami. Projekt umožnil vybudovať úsek s dekoratívnym a zároveň praktickým dreveným plotom s rastlinami ako aj masívny drevený altán.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 840 € Mesto Lučenec - grant prispel k vytvoreniu zón pre opeľovače na viacerých miestach v meste (výsadba ovocných drevín a kvitnúcich medonosných rastlín).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Obec Dolné Orešany - podpora projektu Orešanský jedlý les. Grant prispel k výsadbe jedlého komunitného sadu a vybudovaniu prístrešku s vodozádržným opatrením.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 540 € Obec Kladzany - grant prispel k revitalizácii zanedbaného verejného priestranstva. Pribudla dažďová záhrada, chodníky s priepustným povrchom, zeleň a stromy, prvky drobnej architekúry.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 050 € PETROVILLA - grant na revitalizáciu a výsadbu ovocného sadu nad obcou Petrova Ves. Sad bol vyčistený od náletových krovín, suchých drevín a odpadu, boli vykonané potrebné terénne úpravy bagrom, vysadené nové stromy - v najvrchnejšej časti (sad je terasovitý) boli vysadené dreviny so zámerom vytvoriť vetrolam, v ďalšej časti boli vysadené ovocné stromy - prevažne jablone.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 950 € Protect work - grant podporil projekt BE IN BE ECO, orientovaný na realizáciu malých ekologických projektov, ktoré prispeli k aktivizácii komunity so zapojením širokej verejnosti. Projekt svojimi aktivitami vyškolil 25 komunitných lídrov v dvoch turnusoch, ktorí realizovali pravidelné komunitné aktivity a ekologické iniciatívy (výsadba stromov, vytvorenie súboru edukačných ekohier cez Actionbound, tvorba náučných tabúľ s témami biodiverzity, ochrany životného prostredia, ekológie a rastlinného sveta, vytvorenie zelenej strechy na účely envirovzdelávania, realizácia ekofestivalu).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 14 990 € Rodinné centrum Medovníkový domček - z grantu bol revitalizovaný verejný priestor v blízkosti železničnej a autobusovej stanice v Liptovskom Mikuláši a vytvorená permakultúrna jedlá záhrada, kde sa na malej ploche podarilo vytvoriť rôzne mikroklimatické podmienky pre širokú škálu rastlín a živočíchov. Zber a zasakovanie vyriešili dažďové záhony, výsadba vŕby košikárskej zabezpečí zdroj prútia a štiepky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 337 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - grant prispel k vybudovaniu plnohodnotného ukážkového priestoru prírodnej permakultúrnej záhrady v Botanickej záhrade SPU v Nitre. Už počas prác sa podarilo aplikovať spoluprácu s fakultami a zaradiť praktickú výuku predmetov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 447 € Za zelený Vištuk - grant podporil 2. etapu obnovy lipovej aleje vo Vištuku. Cca 200 dobrovoľníkov vysadilo začiatkom novembra v aleji za Vištukom vyše 70 štvormetrových líp, čím bola dokončená obnova historickej aleje po celej jej dĺžke. Lipky si "adoptovali" rodiny, organizácie i jednotlivci nie len z Vištuku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 170 € Zlatý Hucul - podpora projektu Obnova tradičného pasienkového lesa Veľkolélskeho ostrova. V období od mája 2022 členovia a dobrovoľníci združenia pracovali na vytvorení novej spásanej plochy, neďaleko Veľkých Kosíh. Grant prispel k úprave plochy mulčovaním a odstránením nežiaducej vegetácie, inštalácii elektrických oplôtok, zabezpečeniu napájadiel, osadeniu hniezdnych búdok pre dudky, vybudovaniu užitočného outdooru - lavička, cyklostojan a dve iformačné tabule. V júni 2022 sa na ploche začalo pásť stádo kráv.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € 3E - Inštitút environmentálneho výskumu a vzdelávania - grant podporil projekt revitalizácie otvoreného vnútrobloku. Počas workshopov bol dokončený priepustný povrch (mlatový), ktorý nahradil pôvodný poškodený nepriepustný asfaltovo-betónový povrch a bol vytvorený vhodný mobiliár a sedenie s vyvýšeným záhonom. Na dvore bola vytvorená dažďová záhrada. Každý workshop mal odborné vedenie a boli pripravené aj aktivity pre deti, ako sadenie trvaliek a kríkov, olejovanie vyvýšených záhonov, hrabanie lístia či pripravovanie domčekov pre hmyz a kŕmidiel pre vtáky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € ĎARMOTY - Občianske združenie - grant na podporu projektu SmartVineyard. V rámci projektu bol nainštalovaný varovný systém ochrany viničapred tlakom hubovitých chorôb za pomoci meteodát, čo prispelo k zníženiu potreby chemických postrekov. Nalietavanie vinohradov s pomocou dronu s nahrávkou dravcov chráni úrodu pred lietajúcimi škodcami. Časť prostriedkov bola použitá na realizáciu studne a systému závlah.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 11 700 € Občianske združenie Nástupište 1-12 - grant prispel k revitalizácii opusteného salaša v blízkosti Topoľčianskeho hradu a jeho premene na verejné multidisciplinárne centrum, ktorého cieľom je napomáhať miestnym komunitám, hosťom a turistom lepšie pochopiť a adaptovať sa na aktuálne spoločenské, kultúrne a environmentálne trendy. Boli osadené viaceré umelecké objekty či interaktívne hracie prvky a zorganizované pravidelné dielne, workshopy, diskusie, plenéry, rezidencie a to všetko s témou environmentálnej udržateľnosti.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 13 980 € Obec Sološnica - z grantu bol zakúpený štiepkovač za traktor a zavedená nová bezplatná služba štiepkovania pre občanov. Podrvené zvyšky konárov sú vhodnou zložkou na kompostovanie, premenu podrveného odpadu na kompost vykonávajú občania priamo vo svojich záhradách. Prínosom je skvalitnenie pôdy aj zníženie objemu odpadu v obci.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 15 000 € Obec Veľké Chlievany - grant prispel k výmene 145 m2 nepriepustného povrchu pred budovou Obecného úradu, ktorý spôsoboval pri zrážkach zaplavovanie, za vodozádržný systém so vsakovacou schopnosťou a vegetačnou zónou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 146 € SLOVAK FASHION COUNCIL - z grantu bol podporený projekt cirkulárnej módy a textilu C-larity, ktorého cieľom bolo prakticky demonštrovať, ako dizajnéri aspotrebitelia dokážu efektívne prispievať k funkčnému modelu cirkularity textilu. Hlavnými aktivitamu boli zber a triedenie nechceného textilu a odevov, tvorba dizajnérskych riešení - upcyklácia, strihové riešenia a ich prezentácia. Prebehlo 8 stretnutí s dizajnérmi a odborníkmi s cieľom nájsť možné prístupy k upcyklácii odevov, 2 upcyklačné workshopy pre verejnosť, 2 prezentácie upcyklovaných odevov pre verejnosť a bolo vytvorených 5 strihov a postupov pre upcykláciu vhodných na šírenie pre verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 1 940 € Alkan - klub horských športov - podpora 17. ročníka Behu na Chatu pri Zelenom plese.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Komunitné centrum, Nitra - podpora dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji v roku 2022 (podpora service learningu, redizajn webstránky, balíčky pre dobrovoľníkov).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Liga za duševné zdravie SR - podpora e-mailovej poradne Linky dôvery Nezábudka v 1. polroku 2022 (príspevok na poskytovanie služieb odborného psychosociálneho poradenstva a krízovej intervencie)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Cesta von - podpora supervízie Omám v Košickom kraji s cieľom skvalitňovania programu stimulácie detí z vylúčených komunít.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € JEDEN RODIČ, n. o. - príspevok na vylepšenie procesov a systému multidisciplinárnej práce v tíme. Prostriedky boli použité na vypracovanie interných štandardov procesov prvého kontaktu a zlepšenie funkcií CRM - konkrétne technickú úpravu klientskej zóny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Návrat - príspevok na rozvoj pracovníkov pre prácu s rodinami a deťmi. Z prostriedkov bolo zrealizované dve tzv. plánovania pre zamestnancov Návratu, kde sa stretol celý tím (z BA, BB, PO aj ZA) s cieľom strategického plánovanie ďalšieho smerovania ako aj odborného vzdelávanie v rôznych témach a koordinovania jednotlivých služieb. Zdroje boli použité aj na úhradu časti miezd odborných zamestnancov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava - príspevok na realizáciu 2. ročníka 3-dňovej Akadémie investigatívnej žurnalistiky, ktorú absolvovalo 11 novinárov a novinárok z 8 redakcií z celého Slovenska.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Hospic Milosrdných sestier - príspevok na lieky a zdravotnícky materiál v roku 2022.
e) podpora vzdelávania 2 000 € LAVAS, o.z. - príspevok na projekt Ela a Všelipko (vzdelávacie materiály pre deti v oblasti ochrany životného prostredia). Prostriedky boli použité na výrobu dielu Príroda v lete, ktorý je zverejnený na vzdelávacej stránke www.elaavselipko.sk.
b) podpora a rozvoj športu 1 500 € Športový klub ZEMPLÍN Michalovce - oddiel Judo, o.z. - podpora 50. ročníka Veľkej ceny mesta Michalovce v judo.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Tanečný klub "Danube" Bratislava - príspevok na vybavenie Snoezelen miestnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava-Trnávka - podpora projektu Integrácie ukrajinských detí. Vďaka podpore sa podarilo zorganizovať Montessori letný denný tábor pre 12 detí vo veku 3-6 rokov, zriadiť herničku pre ukrajinské mamy s deťmi v Bratislave a podporiť chod detského centra v Poprade pre cca 20 ukrajinských detí.
e) podpora vzdelávania 5 000 € eduRoma - podpora projektu O krok pokrok - doučovanie a mentoring rómskych detí zo znevýhodneného prostredia (zapojených 80 detí a 10 mentorov) a kurzy slovenského jazyka pre učiteľov, sociálnych pracovníkov a iných záujemcov.
e) podpora vzdelávania 3 000 € Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií - podpora realizácie 3. ročníka oceňovania národnou cenou Angažovaná škola, ktorá zviditeľnuje školy podporujúce výchovu k dobrovoľníctvu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Spoločne deťom, n.f. pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave - príspevok na vytvorenie inscenácie Pusinkový lupič na podklade rovnomennej knihy od súčasného českého autora Rudolfa Krála pre deti vo veku od 3 rokov v réžii Kataríny Aulitisovej.
e) podpora vzdelávania 6 980 € Zmudri - podpora programu Zmudri do škôl 3.0, ktorý sa venoval intenzívnej práci s učiteľmi a žiakmi po celom Slovensku v témach aktívneho občianstva, finančnej gramotnosti, digitálnej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v online prostredí. V programe bolo zapojených viac ako 120 učiteľov, ktorí počas školského polroka vyučovali s použitím materiálov vo vybranom module.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 550 € CEEV Živica - podpora opeľovačov v meste - starostlivosť o včelstvá na streche centrály Slovenskej sporiteľne v Bratislave a o medonosné záhony v okolí budovy, ako aj obnova, doplnenie a zvýšenie počtu obľúbenej hry Kráľovstvo včiel, ktorá putuje po základných a materských školách.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Liga proti rakovine SR - príspevok na fungovanie bezplatnej telefonickej a e-mailovej Onkoporadne v júli 2022. Z daru boli uhradené mzdy a odmeny pre odborníkov na linke.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Bratislavské kultúrne a informačné stredisko - podpora projektu Sadni si! v roku 2022. Vďaka podpore bolo zakúpených 32 setov (1 stôl + 3 stoličky) Sadni si! Sety umožňujú obyvateľom aj návštevníkom mesta „zastaviť sa“ a aktívne využívať mestské verejné priestory.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Mestská knižnica mesta Piešťany - podpora tábora pre zdravotne a sociálne znevýhodnené deti a mládež.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € Obec Vyšné Repaše - príspevok na vybudovanie bezbariérovej plošiny na externom schodisku pre ľudí na invalidných vozíkoch, imobilných ľudí a ľudí so sťaženýmpohybom.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity - podpora realizácie 16. ročníka Festivalu vedy - Európska noc výskumníkov. Čiastočné pokrytie nákladov na prenájom vedeckých stánkov v Košiciach, Žiline a Bratislave a technicko-organizačné zabezpečenie podujatia v bratislavskej Starej tržnici.
b) podpora a rozvoj športu 40 000 € HRAJME TENIS SLOVENSKO, o. z. - čiastočné pokrytie nákladov na jesennú intenzívnu prípravu výnimočne talentovanej tenisovej mládeže vo veku 11-15 rokov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Spišská katolícka charita - príspevok na zariadenie bytov pre klientov v programe Podpora prvého bývania s prvkami housing first. Podarilo sa nábytkom vybaviť 14 domácností (najmä skrine a postele).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 220 € Centrum sociálnych služieb KA - projekt prispel k zútulneniu dočasných domovov klientiek - obetí domáceho násilia v Krupine a Banskej Bystrici. Boli zabezpečené domáce elektrospotrebiče, kuchynské spotrebiče, vybavenie kuchýň vrátane príborov, hrncov, tanierov, ale napr. aj uteráky, osušky, či posteľná bielizeň.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € TENENET o.z. - projekt prispel k zabezpečeniu plnohodnotného a útulného bývania pre klientov, ktorým sú poskytované služby princípom Housing First, a to prostredníctvom nákupu materiálneho dovybavenia bytov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 744,5 € DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia - vďaka projektu bola zriadená nábytkovo-materiálna banka pre klientov zapojených v Integračnom programe bývania. Finančné prostriedky pokryli náklady spojené s nákupom materiálneho vybavenia do bytových jednotiek pre klientov. Prostredníctvom zriadenej banky si budú môcť klienti dočasne zapožičať chýbajúci nábytok do ich bytov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Trnavská arcidiecézna charita - z prostriedkov bolo zakúpené potrebné vybavenie do domácností klientov (zraniteľných osôb), ktorí sú zapojení v programe dostupného bývania v duchu prinípov Housing First v Trnave a blízkom okolí.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Nadácia DEDO - vďaka príspevku sa podarilo zabývať ďalších 8 rodín so skúsenosťou bezdomovectva v Košiciach. Z príspevku bol zakúpený nábytok a elektronika.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 586 € ŽENA V TIESNI - z píspevku boli dovybavené 3 krízové byty, ktoré sú určené pre klientky občianskeho združenia a ich deti. Do bytov bolo doplnené základné vybavenie prevažne na varenie, spanie a hygienu, ktoré ženám po úteku od násilníka chýba. V jednom z bytov bol doplnený aj písací stôl a stolička, čím sa vytvorilo vhodnejšie miesto pre školákov, ktorí tam s matkou žijú, na prípravu na vyučovanie. Do ďalšieho bytu bola doplnená chýbajúca prenosná detská postieľka s vybavením.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Centrum Slniečko, n.o. - zakúpenie materiálneho vybavenia do domácností cieľovej skupiny (ženy a deti obete domáceho násilia), ktoré sfunkčnilo a zútulnilo nájomné bývanie. Materiálne dovybavenie nájomných bytov bolo riešené prostredníctvom aktívnej spolupráce cieľovej skupiny s odborným tímom, podľa individuálnych potrieb členov cieľovej skupiny.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 030 € Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná - doplnenie banky nábytku a domácich potrieb s cieľom pomôcť klientkám pri osamostatnení ako aj výmena kuchynskej linky a dvoch sporákov v útulku.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € OZ Vagus - príspevok pomohol dozariadiť byty a izby v projekte Bývanie podľa individuálnych potrieb klientov a klientiek integračného programu. Dozariadené boli kúpeľne, kuchyne, obývacie izby aj spálne nábytkom, elektronikou a drobnosťami ako napr. obliečky.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 946 € Sociálne bývanie, n.o. - grant prispel k vnútornému vybaveniu 4 bytov pre 4 rodiny s maloletými deťmi v rámci poskytovania sociálneho bývania s odborným sprevádzaním založeného na princípoch Housing First.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 000 € Proti prúdu - zabezpečenie materiálneho vybavenia pre dôstojné bývanie do bytov, ktoré majú klienti združenia v užívaní. Dvadsiatim užívateľom bytov bol zabezpečený podľa ich vlastného želania chýbajúci nábytok (napr. postele, skrinky, stoly, stoličky), spotrebiče (napr. práčka, chladnička, vysávač, televízor) a iné vybavenie domácnosti (postelná bielizeň, kuchynský riad). Podarilo sa zakúpiť aj vybavenie pre budúce použitie v ďaľších bytoch programu "Bývanie Nota Bene".
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € Slovenská katolícka charita - v spolupráci s 10 lokálnymi charitami po celom Slovensku sa z príspevku podarilo vystrojiť viac ako 200 detí zo sociálne slabších rodín do školských lavíc. Základná výbava školáka obsahovala: školskú tašku, zošity, písacie pomôcky, pomôcky na výtvarnú a v niektorých prípadoch aj na telesnú výchovu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 19 260 € Návrat - podpora náhradných rodín a rodín v ohrození po celom Slovensku prostredníctvom zakúpenia školských pomôcok a iných potrieb (drogéria, prezuvky). Pomôcky boli sčasti zakúpené po dohode s rodinami a časť pomôcok bola pripravená ako štandardné balíčky podľa bežného obsahu výbavy školáka alebo škôlkara (sada zošitov a obalov, potreby na výtvarnú výchovu a pod.). V niektorých rodinách by bez tohto daru deti vôbec pomôcky nemali, v iných im to pomohlo odložiť si financie neminuté na školské pomôcky na nejaký iný účel.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 12 000 € Cesta von - materiálna pomoc pre rodiny v generačnej chudobe na uľahčenie nástupu detí zo sociálne vylúčených komunít do škôl a škôlok. Išlo o o nákup náhradného oblečenia, hygienických potrieb a edukačných pomôcok. Táto forma podpory výrazne uľahčila nástup desiatok detí do škôlok a na základné školy v obciach, kde organizácia realizuje program OMAMA.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Úsmev pre druhých, o.z. - materiálna pomoc na začiatku školského roka pre rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. Z daru sa podarilo pomôcť 155 rodinám s 280 deťmi, z nich 172 detí má zdravotné znevýhodnenie. Všetky vybrané rodiny boli zo sociálne znevýhodneného prostredia. Nakupovalo sa najmä oblečenie a vzdelávacie pomôcky, sčasti kompenzačné pomôcky a hry/hračky na základe adresného dotazníka, ktorého dáta boli komunikované individuálne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Nadácia pre deti Slovenska - podpora jednorodičovských rodín v ťažkej životnej situácii v programe Hodina deťom. Pomoc vo forme školských pomôcok dostalo 100 detí na prvom stupni základných škôl (1.-3. ročník) z 81 jednorodičovských rodín. Hodnota každého balíčka školských potrieb bola 100 eur.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € JEDEN RODIČ, n.o. - projekt pomohol uľahčiť nástup do školy 250 deťom z jednorodičovských rodín s potrebou pomoci zabezpečením školských pomôcok a obuvi (prezúvok).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € Inklúzia - príspevok na revitalizáciu chránenej dielne Radnička. Grant prispel k zabezpečeniu nového inventáru a vybavenia kaviarne.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € Mládež ulice - materiálna pomoc pre rodiny súvisiaca so začiatkom školského roka. Z daru boli nakúpené školské potreby, oblečenie, obuv, ale aj lieky a zdravotná starostlivosť.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Ulita - z daru bolo zabezpečených 90 balíčkov so školskými pomôckami pre deti, ktoré sa zúčastňujú doučovania a klubových aktivít v komunitnom centre v Kopčanoch a tiež zakúpené pomôcky do klubu (vysávač, skartovač, popisné tabule) a drobné občerstvenie pre deti do mikulášskych balíčkov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € OZ Vagus - krízová podpora nízkoprahového denného centra Domec. Príspevok na mzdové náklady pomohol zastabilizovať služby centra, aby nemuselo dojsť k ich redukcii. Vďaka podpore mohli ľudia zasiahnutí najextrémnejšou formou chudoby dostať raňajky, teplý obed či čisté oblečenie, mohli využiť služby ošetrovne a hygienického centra, ale aj špecializované sociálne poradenstvo.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € Bystriny - podpora ocenenia Biela vrana v roku 2022. Prostriedky boli použité na čiastočné pokrytie personálnych nákladov na projekt, videoprofilov laureátov, fotografa, videozáznamu a live streamu z podujatia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 25 000 € Bratislavská organizácia bývania, n.o. - podpora pilotného projektu Mestskej nájomnej agentúry s cieľom znižovania a prekonávania bariér v dostupnosti bývania. Do nájmu a správy boli prebraté prvé dva byty a začalo sa realizovať sociálne šetrenie klientov. Prostriedky boli použité na zabezpečenie základného vybavenia do bytov a čiastočné pokrytie mzdových nákladov projektovej koordinátorky na dva mesiace.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 40 487,46 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik - podpora jesennej výsadby v roku 2022 v rámci projektu Milión stromov pre Slovensko, ktorý umožňuje verejnosti koordinovane vysádzať sadenice lesných drevín - certifikované podľa certifikačného systému PEFC - na lesných pozemkoch.
e) podpora vzdelávania 10 000 € SLOVAK GLOBAL NETWORK - príspevok na rozvoj platformy, ktorej cieľom je oživiť ekonomiku na Slovensku. Základom je budovanie databázy angažovaných ľudí a vytváranie vzťahov s komunitami Slovákov a Sloveniek v zahraničí, prepájanie odborníkov a odborníčok v rámci medzioblastných a prierezových facilitovaných fór, kde môžu spoločne zveľadiť a zviditeľniť idey v rámci tém dôležitých pre krajinu.
f) ochrana ľudských práv 6 000 € Bystriny - podpora rozširovania udržateľnej koordinovanej siete aktívnych občanov Bystriny v roku 2022, ktorá prepája aktívnych občanov a iniciatívy po celom Slovensku a poskytuje im praktickú dobrovoľnú pomoc pre riešenie lokálnych, nimi definovaných prípadov verejného záujmu.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 2 000 € Asociácia súčasného divadla - príspevok na slávnostný ceremoniál 25. ročníka Divadelných ocenení sezóny DOSKY v roku 2022.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum - príspevok na ocenenie dobrovoľníkov a dobrovoľníčok Srdce na dlani v Bratislavskom kraji (slávnostný večer 1.12.2022).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Bábky v nemocnici - podpora dramatoterapeutických predstavení pre hospitalizované deti. Počas trvania projektu bolo zrealizovaných 30 návštev malých pacientov v nemocnichach v Bratislave, Žiline a Nitre.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Liga proti rakovine SR - príspevok na realizáciu (technicko - organizačne zabezpečenie) 5. ročníka konferencie Onkológia na Slovensku: realita vs. očakávania v roku 2022.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € "punkt" - podpora projektu Priatelia Panenskej (prehĺbenie spolupráce so susedskými aktérmi, príprava vytvorenia neformálnej platformy).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € Jazmín, n.o. - príspevok na zakúpenie a inštaláciu novej pece na tuhé palivo v zariadení pre ľudí bez domova pred zimou ako aj na zakúpenie paliva.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € Bratislavská arcidiecézna charita - dar na zabezpečenie dôstojných podmienok pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny na Slovensko. Z príspevku boli zakúpené hygienické pomôcky do Asistenčného centra na Bottovej.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 7 000 € KRESŤANIA V MESTE - dar na zakúpenie trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre rodiny v hmotnej núdzi na zimné obdobie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € JEDEN RODIČ, n. o. - príspevok na zlepšenie plánovania a dosahovania výsledkov. Prostriedky boli použité na ďalšiu optimalizáciu CRM systému - naprogramovanie modulov plánovania a automatizácie, ako aj na čiastočné pokrytie mzdy projektovej manažérky.
e) podpora vzdelávania 142 500 € Eduawen Europe, s.r.o. - realizácia aktivít programu FinQ (program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy) počas implementačnej fázy v roku 2022: vzdelávanie učiteľského kolektívu - koordinácia a odborné usmerňovanie počas dištančnej časti vzdelávania, vypracovanie odbornej dokumentácie pre prezenčené vzdelávanie, zabezpečenie prezenčnej časti vzdelávania; udržiavanie banky metodických a pracovných listov; metodická podpora školám; expertné, administratívne a podporné činnosti).
Spolu 1 447 464,7 €