Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
f) ochrana ľudských práv 3 590 € GOODEAS - Projekt Shut up! - Voice of democracy in danger bol vytvorený po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Išlo o výzvu pre dizajnérov z celého sveta, aby na túto tému vytvorili postre a zachytili, že sloboda slova a demokracia na Slovensku sú v ohrození. Do projektu sa zapojila 300 dizajnérov z 36 krajín.Výstava vybraných plagátov v Klube pod lampou (a neskôr na ďalších miestach) ľuďom hovorí, že demokracia je v ohrození a nemôžeme to prehliadať. Náklady na tlač plagátov a brožúr.
e) podpora vzdelávania 5 716 € Green Foundation, nadácia - podpora projektu Akadémia sociálnej ekonomiky v roku 2018 (dizajn prvej častiASE - online vzdelávacieho informačného portálu).
e) podpora vzdelávania 5 740,56 € EDUAWEN EUROPE, s.r.o. - program finančného vzdelávania FinQ zameraný na zvyšovaniefinančnej kultúry žiakov a mladých ľudíprostredníctvom rozvoja kritického myslenia žiakov (rok 2018).
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Združenie na záchranu Lietavského hradu - grant bol použitý na zabezpečenie murárskych a lešenárskych prác na projekte záchrany lietavskej veže Donjon.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Kreatívna spoločnosť Valava - v rámci projektu sa uskutočnili 3 podujatia Kvízové matiné bez bariér v kultúrnom centre Akropola v Kremnici, ktorým predchádzali rekonštrukčné práce (vytvorenie bezbariérového prístupu a kompletná rekonštrukciu WC pre potreby ŤZP). Cieľom bola zapojiťdo kultúrnospoločenského života mesta aj ľudí nso zdravotným postihnutím na invalidných vozíkoch. Dve podujatia boli venované stretnutiu žiakov všetkých troch kremnických škôl, jedno podujatie bolo usporiadané pre dospelých. Na všekých sa zúčastnili aj ľudia s telesným postihnutím, ktorí rekonštrukčné zmeny uvítali.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy - grant bol použitý na obnovu vozňa Viedenskej električky (výroba a montáž dreveného nosného rámu vozňa, vyčistenie, kontrola a ošetrenie jednotlivých dielov podvozkovej časti).
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € TJ Slovan Rovnosť Krajné - z grantu bolo vybudované tréningového futbalového ihrisko pre futbalovú prípravku (deti vo veku 5-10 rokov).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Lokál - grant poslúžil na zakúpenie cyklorikše s elektromotorom pre seniorov z domova dôchodcov v Ružomberku, na ktorej s nimi dobrovoľníci podnikajú výlety do mesta a okolitej prírody.
e) podpora vzdelávania 5 000 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ - z grantu bolo vybudované pri centre krTko vo Františkánskom parku v Hlohovci vhodné posedenie a séria knihobúdok, ktoré slúžia nie len návštevníkom centra ale aj širokej verejnosti.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Nepocujucedieta.sk - vďaka grantu sa podarilo pripraviť a zrealizovať dve stretnutia pre 24 aktívnych rodín detí s poruchou sluchu z regiónov, zabezpečiť rozvojové aktivity pre deti a program pre rodičov. Podarilo sa zdieľať skúsenosti rodičov, identifikovať míľniky na ich ceste a vytvoriť spoločne písomný výstup - podklad pre podporu ďalších rodín v regiónoch, ktorý určuje štruktúru tém, ktoré noví rodičia potrebujú postupne obsiahnuť ako aj konkrétne príbehy. Rodičia neformálne prehĺbili kontakty a vytvorili základy spoluprác. Z grantu boli hradené náklady na ubytovanie, stravovanie, materiálno technické zabezpečenie, personálne náklady.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Centrum hendikepovaných plavcov - cieľom projektu bolo sprístupniť plávanie deťom a mládeži s hendikepom, projekt sa rozšíril na 11 plavcov. Grant bol použitý na pokrytie nákladov na prenájom dráh, vstupy do bazéna, kúpu plaveckých pomôcok a náklady na trénerov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku - cieľom projektu Tu sme bolo napomôcť vzájomnému prepájaniu ľudí so zdravotným znevýhodnením a špecializovaných organizácií. Vznikla séria videí na tému "Práca a integrácia ľudí so zdravotným znevyhodnenim", ktoré sa zaoberali možnosťami práce, využitím príspevkov z UPSVaR na podporu zamestnanosti, pracovnej a sociálnej rehabilitácie, možnosťami bývania a osamostatňovania sa. Náklady na produkciu videí a webstránku, koordinácia.
b) podpora a rozvoj športu 5 000 € Komunitná nádácia Bardejov - zámerom projektu bolo využiť prostredie školského dvora v MŠ na Komenského 24 na rozvoj telesnej kultúry a zdravého pohybu na čerstvom vzduchu. MŠ sa nachádza na veľkom sídlisku uprostred obytných blokov. Z grantu bola zakúpená exteriérová hracia zostava.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € ČERVENÝ NOS Clowndoctors - v rámci projektu boli realizované zážitkové workshopy pre zamestnancov zariadení pre seniorov a program Varieté pre seniorov v rôznych domovoch pre seniorov. Z grantu sa hradili cestovné náklady, rekvizity, odmeny pre lektorov a klaunov Varieté a koordinátorov projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € TENENET o.z. - projekt bol zameraný na systematickú prácu s chudobnými rodinami, vytvorenie osvetových videí s výpoveďami rodín a odborná diskusia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Cesta von - z grantu bolo podporené rozšírenie projektu Omama do ďalších lokalít, vyškolenie nových omám, vyškolenie v metódach ranej stimulácie, realizovanie monitoringu neurovývinu detí.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Občianske združenie kRAJ - cieľom projektu bolo vytvorenie vzdelávacieho programu o všetkých opeľovačoch, vydanie brožúry a realizovanie zážitkových workshopov pre školy.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Stará Jedáleň - z grantu sa podarilo zrekonštruovať interiér vrátane zariadenia (podlahy, steny, osvetlenie, wc a kúpeľne, dvere, vzduchotechnika, kúrenie, prípojky, nové okná, a pod.) a čiastočne exteriér. Počas realizácie projektu sa podarilo zorganizovať niekoľko komunitných aktivít.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Univerzál - cieľom projektu Dobrá úradníčka a jej hostia v UniverSaali bolo predstaviť študentom fungovanie štátnej a verejnej správy. Z grantu boli hradené rôzne diskusie, webináre a náklady na stavebné úpravy akademického a kultúrneho centra na univerzite.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Gemerské grúne - prínosom projektu Živé sady boli odborné prednášky, kurzy a technické vybavenie na pomoc na oživenie zanedbaných poľných sadov na Gemeri a na oživovanie verejných priestranstiev v súlade s prírodou a ekologickou udržateľnosťou.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Stopka n.o. - vďaka projektu MATEJKO - knižnica do vrecka nevidiacich sa podarilo vytvoriť prenosný vyhľadávač, sťahovač a prehrávač kníh pre nevidiacich. Prvé prototypy sú dostupné pre nevidiacu a slabozrakú verejnosť. Z projektu boli hradené náklady na vývoj a na potrebné technické vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 8 000 € Nadácia Milana Šimečku - zámerom projektu Divadlom k otvorenosti bolo zapojiť utečencov, migrantov žijúcich na Slovensku do prípravy a realizácie Divadla Fórum, formy, ktorá sprostredkúva formy diskriminácie a interaktívny dialóg s publikom. Z projektu boli hradené najmä náklady na workshop, PR, prenájom divadla.
b) podpora a rozvoj športu 8 000 € Centrum futbalových talentov Academy Slovakia - prínosom projektu Naštartuj svoj futbalový sen bolo vytvorenie nových centier v menších obciach, kde sa vytvorila príležitosť zapájať do futbalových aktivít aj deti zo sociálne slabšieho prostredia a rozvíjať ich talent. Z projektu bolo hradené najmä materiálne a technické vybavenie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Zvieratkovo SK o.z. - z grantu bola vybudovaná základná infraštruktúra útulku pre opustené a zranené zvieratá v Detve - 11 kotercov s búdami a 3 plechové stavby, ktoré slúžia ako sklad materiálu a náradia a ako technické zázemie útulku.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Post Bellum SK - cieľom projektu Bez pamäti niet identity bolo zrealizovať interaktívne workshopy na ZŠ a SŠ v Žilinskom kraji na témy diskriminácia, rasizmus a antisemitizmus. Zážitkové workshopy boli postavené na príbehoch skutočných ľudí, ktorí u nás v minulosti odvážne čelili totalitným režimom.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Kvapka pre medika - vďaka projektu Mlynoviny sa podarilo naštartovať webovú stránku a blog pre študentov medicíny. Hradené boli programovacie náklady.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže - projekt bol zameraný na neformálne vzdelávanie mladých mužov k tradičným hodnotám ako pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť, zodpovednosť. Uskutočnili sa 3 víkendové semináre a letné 5-dňové stretnutie (celkovo 66 účastníkov), súčasťou programu bola aj manuálna práca. Prostriedky boli použité na materiál na renováciu budovy, koordinátora stavebných prác a stravu počas stretnutí.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica - podpora kurzov "Orientačné dni", ide o trojdňový program šitý na mieru pre triedne kolektívy, ktorý pomocou zážitkových metód napomáha súdržnosti triedy, komunikácii, predchádzaniu konfliktom a iným patologickým javom. Grant pomohol zlepšiť podmienky pre organizáciu kurzov (technické vybavenie, nábytok, skladovacie priestory, príspevok na personálne náklady).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Na trati, o.z. - z daru sa nakúpilo materiálne vybavenie terapeutických miestností v zariadení pre deti s autizmom v Hrnčiarovciach nad Parnou a zabezpečilo sa vzdelávanie terapeutov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Nadácia Detského kardiocentra - projekt Žijem naplno bol zameraný na pomoc rodinám s dieťaťom s kardiovaskulárnym ochorením prostredníctvom špeciálnych odborníkov, ktorí deti navštevovali v ich domácom prostredí na západnom a strednom Slovensku. Hradené boli cestovné náklady a odmeny odborníkov.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € NAD TÝM - Červená Studňa, o.z. - zrenovovanie hájovne v sedle Červená studňa - statické práce, povolenia, vizualizácia, výmena poškodených častí, výmena strešnej krytiny a jej izolácia. Z grantu bol hradený stavebný materiál na renováciu.
e) podpora vzdelávania 8 000 € V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže - zámerom bolo vytvorenie rozvojového programu pre mladých ľudí KOLUMBUS, ktorý im poskytne priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie postojov a názorov. Z projektu boli hradené najmä náklady na workshopy, vzdelávacie pomôcky, náklady na lektorov.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Nadácia otvorenej spoločnosti, Bratislava - cieľom projektu Mladí proti fašizmu bolo zachytiť kamerou výpovede pamätníkov holokaustu a historických udalostí mladšej histórie Slovenska, ktoré by slúžili na vzdelávanie mladých a výklad udalostí minulosti, ktoré vyvolávajú interpretačné spory. Z grantu boli hradené náklady na technické vybavenie, komunikačné náklady.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Za hranice s hudbou - zámerom projektu bolo vytvoriť inšpiratívne profesionálne vzdelanie a podporu mladých slovenských hudobníkov v nedostupných žánroch, od mladých pre mladých prostredníctvom workshopov, intenzívnych hudobných kurzov a zosieťovaním. Z grantu boli hradené materiálne, komunikačné náklady, prenájom a náklady na lektorov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Daruj nádej, občianske združenie - vďaka projektu sa podarilo vybaviť R1-Centrum intenzívnej terapie potrebným vybavením na Biofeedback terapie, ktoré je určené najmä pre deti s ťažkým zdravotným postihnutím a poskytnúť im tak komplexnejšiu liečbu. Grant bol použitý na technické a materiálne vybavenie a ubytovanie počas školenia terapeutov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Turiec - projekt bol zameraný na podporu rodín s deťmi a mládežou s poruchami autistického spektra. Realizovali sa rôzne aktivity a podujatia, ktoré podporujú súdržnosť rodín, spolupatričnosť, ale aj oceňujú samotných rodičov a intaktných súrodencov na ich neľahkej ceste. Z projektu boli hradené náklady na ubytovanie, stravu, materiálne vybavenie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € BUBLINA - cieľom projektu bolo pokračovať v aktivitách zameraných na sprevádzanie detí z detských domov na ich ceste životom, tráviť s nimi aktívne voľný čas, vzdelávať ich. Podarilo sa zorganizovať veľa podujatí, akcií, ako napr. objavovanie Slovenska, kurzy prvej pomoci, atď. Z grantu boli hradené náklady na ubytovanie, stravu, vstupné, lektorov, materiál.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Centrum voľného času Šaľa - cieľom projektu bolo vzbudiť záujem detí a mládeže o vedu a techniku, o moderné digitálne technológie a robotiku vo voľnom čase vybudovaním Detského sveta vedy a techniky. Z grantu bolo hradené materiálne a technické vybavenie.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o - grant bol použitý na podporu výstavného plánu Danubiana Meulensteen art museum 2019 - inštalačné práce, transport výstav, preklad, náklady na komunikáciu, prenájom a transport výstavy.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky - príspevok na materiálno-organizačné zabezpečenie celoslovenskej zbierky Deň narcisov 2019, ktorého výnos slúži na pomoc onkologickým pacientom. Z daru bola hradená časť narcisov, ako symbolu zbierky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € Slovenské komorné divadlo Martin - podpora smerovala do divadelných projektov na rok 2019 a festivalu DOTYKY A SPOJENIA - výroba kostýmov, scéna, spotrebný materál.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Tanečný klub "Danube" Bratislava - podpora celoročného projektu ARS INTEGRA 2019 na integráciu ľudí s rôznym druhom postihnutia formou tanca, výtvarného umenia a rehabilitácií. Z projektu bolo zabezpečené ubytovanie, stravné počas súťaží.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Krajská Knižnica Ľudovíta Štúra - podpora celoslovenskej sútaže stredoškolských a vysokoškolských časopisov Štúrovo pero. Autorom a tvorcom časopisov treba metodicky pomáhať, rozširovať ich vedomosti a zručnosti v žurnalistike, v oblasti kritického myslenia, mediálnej a finančnej gramotnosti. Z prostriedkov boli hradené honoráre porotcov a materiálne zabezpečenie súťaže.
e) podpora vzdelávania 5 150 € Indícia, n.o. - podpora konferencie Učíme pre život s témou INÉ DETI – INÉ ŠKOLY v Poprade, ktorej sa zúčastnilo 458 účastníkov, obsah tvorilo 103 príspevkov od 132 prispievateľov. Prostriedky boli použité na zakúpenie potrebného materiálu a odmeny pre 2 koordinátorov konferencie.
e) podpora vzdelávania 49 000 € CEEV Živica - cieľom projektu Učiteľ Slovenska je oceniť špičkových pedagógov základných a stredných škôl, ktorí prinášajú inovatívne a efektívne metódy výučby. Z daru boli hradené náklady spojené s produkciou gala večera, čiastočné pokrytie odmien pre koordinátora programu, komunikačné náklady a náklady spojené s aktualizovaním web stránky.
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis - podpora ocenenia Via Bona Slovakia 2018 za zodpovedné podnikanie na Slovensku. Z grantu boli hradené komunikačné náklady a občerstvenie pre účastníkov podujatia počas gala večera.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 20 000 € Nezisková organizácia L plus S - podpora projektu Music a la carte v roku 2019, ktorý prezentoval tri desiatky zaujímavých umelcov rôznych hudobných žánrov, ale aj osobností z iných oblastí umenia a kultúrneho života.
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. - podpora komplexného rozvojového programu, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14-24 rokov šancu rozvinúť svoje charakterové vlastnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť im uspieť v živote. V roku 2019 program úspešne absolvovalo 1225 mladých ľudí a získalo ocenenie. Príspevok na mzdové náklady, materiály pre miestne centrá a na školenia, občerstvenie na slávnostnom oceňovaní a školeniach, cestovné.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - v rámci projektu Domovácky parlament boli zrealizované tri stretnutia, na každom sa zúčastnilo 55 mladých dospelých z Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska. Naučili sa správne a jasne komunikovať, argumentovať, formulovať svoje požiadavky, vyjadrovať svoje potreby a pocity. V spolupráci s odborníkmi pracovali na odbúraní strachu z vlastného zlyhania a pocitu menejcennosti.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 10 000 € Centrum Natália - zlepšenie kvality a dostupnosti terapií v rehabilitačnom centre pre deti s DMO - náklady na vzdelávanie terapeutov, príspevok na špeciálne upravený automobil na prevážanie imobilných klientov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave - zámerom projektu bolo podporiť naštudovanie autorskej rozprávky Neviditeľní pre deti od piatich rokov a jej uvedenie v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Z prostriedkov boli hradené náklady na autorské spracovanie, materiál na výrobu scény.
e) podpora vzdelávania 135 328 € EDUAWEN EUROPE s.r.o. - inovatívny program finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry FinQ pre školy v SR. Prostriedky boli použité na vytvorenie Jednotného referenčného rámca úrovní kompetencií finančného vzdelávania (A1-B2) a Projekt pilotného overovania. V roku 2019 bola v rámci programu vypracovaná komplexná didaktická a metodická podpora pre učiteľov vo forme 250 metodických listov a učebných úloh.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € Nadácia Pontis - podpora Fondu pre transparentné Slovensko. Prostriedky boli použité na podporu projektu VIA IURIS - Pár krokov pre právny štát, kde v spolupráci s renomovanými odborníkmi na právo a ľuďmi z vnútra justície identifikovali najslabšie miesta a pripravili sadu konkrétnych odborných riešení, ktoré môžu otvoriť prokuratúru verejnej kontrole, zvýšiť transparentnosť a kvalitu legislatívneho procesu v parlamente a výberového procesu ústavných sudcov.
e) podpora vzdelávania 2 450 € Indícia, n.o. - príprava a realizácia 1. ročníka konferencie inovatívneho vyučovania pre budúcich učiteľov KiVy2019. Dar pokrýval honoráre pre prednášajúcich a komunikačné náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Hospic Milosrdných sestier - cieľom projektu bolo zmierniť utrpenie a bolesť pacientov a ich rodín. Dar bol použitý na zakúpenie liekov na tíšenie bolesti a stravu pre pacientov s dlhodobo nevyhovujúcim zdravotným stavom, keď potravu neprijímajú bežným spôsobom.
e) podpora vzdelávania 5 030 € INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz - cieľom projektu bolo uskutočniť ekonomickú olympiádu, celoštátu vedomostnú sútať z ekonómie a financií pre stredoškolákov. Z daru boli hradené ceny pre víťazov, komunikačné náklady a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 300 € Občianske združenie Barlička - z daru boli hradené náklady na zatemňovacie rolety v spoločenskom priestore Centra sociálnych služieb využívanom ako vzdelávací priestor aj ako priestor Centra včasnej intervencie.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Návrat - cieľom projektu bolo zabezpečiť prostredníctvom dobrovoľníčok "Dominík" individuálnu opateru opusteným novorodencom na pôde nemocníc. Zrealizovali sa semináre, individálne poradenstvá, školenie "Dominík". Z daru boli hradené náklady na vzdelávanie, mzdové náklady.
e) podpora vzdelávania 30 000 € Green Foundation, nadácia - Spustenie online vzdelávania pre sociálnych podnikateľov a neziskové organizácie na webovej stránke, realizovanie mediálnej kampane a odborných workshopov v 3 mestách.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 9 950,5 € OZ Vagus - prostriedky boli použité na rekonštrukciu strechy Domca - denného nízkoprahového centra pre ľudí bez domova v Bratislave a na rekonštrukciu a zariadenie Integračného centra v Novej Cvernovke v Bratislave.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € Nadácia EKOPOLIS - zorganizovanie 17. ročníka Ankety Strom roka a sprievodných podujatí na osvetu o stromoch. Z grantu boli hradené komunikačné náklady, náklady na odmeny pracovníkov, cestovné.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 624 € DOBRÝ ANJEL, n. o. - podpora pobytu s programom v Tatrách pre rodiny s viacerými onkologickými ochoreniami v rodine alebo dlhodobými onkopacientami - náklady na ubytovanie, stravu.
e) podpora vzdelávania 37 930 € Junior Achievement Slovensko, n.o. - celoročná podpora vzdelávacieho programu JA Viac ako peniaze na ZŠ a SŠ a vyškolenie nových učiteľov - parciálne pokrytie miezd zamestnancov, cestovné na pracovné porady, čiastočné náklady na prenájom priestorov, telekomunikačné služby, ceny pre žiakov v súťažiach, technicko - organizačné zabezpečenie súťaží pre žiakov (Bankomat nápadov a Innovation Camp).
e) podpora vzdelávania 30 000 € Nadácia pre deti Slovenska - celoročná podpora vzdelávacieho programu Poznaj svoje peniaze pre ZŠ a SŠ a vyškolenie nových učiteľov - parciálne pokrytie miezd zamestnancov, cestovné na pracovné porady, ubytovanie a strava, čiastočná úhrada komunikačných nákladov.
e) podpora vzdelávania 40 000 € Manageria - celoročná generálna podpora projektu Teach for Slovakia, ktorý vychováva nových lídrov pre školstvo. Z prostriedkov boli čiastočne financované mzdy jednotlivých členov tímu, prenájom priestorov, komunikačné náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Asociácia súčasného divadla - podpora divadelného ocenenia sezóny DOSKY 2019. Z prostriedkov boli hradené náklady na grafické práce, PR služby, prenájom techniky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € CEEV Živica - program Zelená škola (jar 2019) pokračoval v druhom polroku šk. roka 2018/2019 aktivitami zameranými najmä na aktivizáciu škôl v oblasti komunikácie s verejnosťou a hodnotením škôl končiacich certifikačné obdobie. V programe bolo aktívne zapojených 345 základných, stredných, materských a špeciálnych škôl, z nich 23 sa zapojilo do Dní zelených škôl a realizovali aktivity pre verejnosť, 104 sa zúčastnilo záverečného hodnotenia, z nich 89 škôl získalo certifikát programu Zelená škola a 10 diplom Na ceste k Zelenej škole. Z grantu boli čiastočne pokryté personálne náklady, cestovné a komunikačné náklady.
e) podpora vzdelávania 2 690 € Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania, LF UK v Bratislave - cieľom projektu bolo skvalitniť prípravu študentov v oblasti záchranárstva. Dar bol použitý na zakúpenie záchranárskych pomôcok a spotrebného materiálu, tlač posterov a kurz v oblasti urgentnej ultrasonografie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 500 € CEEV Živica - podpora projektu Mestá ako ostrovy biodiverzity. Z grantu bola podporená konferencia PRÍRODA V MESTE Ochrana a podpora biodiverzity (29. apríla 2019, Zvolen), seminár Ako učiť o opeľovačoch v meste (9. máj 2019) s použitím novo vydanej príručky Rozbzučíme naše mesto, starostlivosť o včelstvá na streche centrály SLSP v Bratislave a okolitých kvetinových lúk.
e) podpora vzdelávania 7 000 € Občianske združenie Superar Slovakia - zámerom projektu bola podpora intenzívneho vzdelávacieho programu zameraného na zborový spev v rôznych sociálnych komunitách v 4 mestách s cieľom rozvíjať v deťoch hrdosť na svoju vlastnú identitu a kultúru ako aj prijatie identít, kultúr a hodnôt iných etník a národov. Z grantu boli hradené materiálne a vzdelávacie pomôcky, náklady na lektorov.
b) podpora a rozvoj športu 1 860 € Alkan - klub horských športov - príspevok na zorganizovanie 14. ročník Behu na Chatu pri Zelenom plese. Z daru bol hradený prenosný počítač, štartovacie čísla, tričká pre pretekárov, časomiera.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 20 000 € ALIANCIA STARÁ TRŽNICA o.z. - Živé námestie je projektom oživovania a revitalizácie Námestia SNP a Kamenného námestia v Bratislave. V prvej fáze projektu v roku 2019 bolo rozmiestnené letné exteriérové sedenie - množstvo červených stolov a stoličiek Sadni si! v okolí námestia SNP. O mobiliár sa starajú miestne inštitúcie a prevádzky. Aktivita prispela k obnoveniu funkcie verejného priestoru na stretávanie sa ľudí a trávenie voľného času. Z grantu bolo zakúpených viac ako 50 stolov,150 stoličiek a 1 exteriérový ping-pongový stôl, ktorý je umiestnený na Komenského námestí.
b) podpora a rozvoj športu 50 000 € Slovenský futbalový zväz - podpora 9. ročníka celoštátnej postupovej súťaže Malý futbal mladších žiakov a žiačok ZŠ – Školský pohár (do 13 rokov), s podporou MŠVVaŠ SR. Prostriedky boli použité na materiálne zabezpečenie turnaja (futbalové lopty, dresy, športové potreby, poháre, medaile).
e) podpora vzdelávania 11 500 € Človek v ohrození, n.o. - realizácia 20. ročníka medzinárodného filmového festivalu dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave a ocenenie najlepších dokumentov. Z grantu boli uhradené náklady spojené so získaním filmových licencií, komunikáciou festivalu a čiastočné personálne náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 40 000 € ORFEO, združenie koncertných umlecov a pedagógov hudby - podpora medzinárodného hudobného festivalu Viva Musica!, ktorého cieľom je popularizácia klasickej hudby prostredníctvom netradičných hudobných projektov, koncertov na netradičných miestach či v netradičných kontextoch. Z grantu boli hradené personálne náklady, prenájom priestorov, techniky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 000 € Planet Lover - vďaka projektu sa vyše 3000 študentov zúčastnilo ekologickej prednášky Máš na zmenu zemegule?, ktorú združenie v priebehu týždňa organizovalo niekoľkokrát v aule EU BA. Súčasťou prednášky bolo premietanie filmu Plasty v oceáne a pesničky Zem, 5 krokov ako môžu študenti pomôcť planéte a výzva na zapojenie sa do súťaže o naj eko projekt. Prostriedky boli použité na prenájom auly a moderátorov podujatia.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 000 € Tanečný klub "Danube" Bratislava - zámerom projektu bolo vytvorenie aktivizačného bytíku pre ŤZP členov tanečného integračného klubu, aby si mohli trénovať samoobslužné základné činnosti za pomoci asistentov. Z projektu bola hradená časť rekonštrukcie a vybavenia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum - podpora Týždňa dobrovoľníctva 2019 v Bratislavskom kraji. V tomto roku sa zapojilo 2267 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. Z grantu boli financované tričká pre dobrovoľníkov, prenájom priestorov na školenia, mediálna kampaň a koordinácia.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Centrum dobrovoľníctva, n.o., Banská Bystrica - podpora projektu Škola service learningu. SL je vzdelávacia metóda, ktorá sa uplatňuje v mnohých krajinách vo svete a pomáha učiteľom/kám a vychovávateľom/kám vytvoriť zo služby komunite aj priestor, kde si môžu deti a mladí ľudia stanovovať a dosahovať vlastné ciele. Tréning trval 32 hodín a mal zastúpenie z celého Slovenska. Akreditáciu nad školením prevzala Platforma dobrovoľníckych centier a na jeho realizácii sa podieľalo päť lektoriek service learningu.
b) podpora a rozvoj športu 50 000 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. - podpora projektu, ktorý zabezpečuje celoročnú športovú aktivitu pre deti predškolského a mladšieho školského veku. Ide o všeobecnú pohybovú prípravu v záujmových krúžkoch, ktoré majú za cieľ suplovať znížený počet hodín telesnej výchovy a trénermi sú učitelia telesnej výchovy. Grant prispel k fungovaniu týchto krúžkov približne na 40 materských a základných školách na celom Slovensku a k vyškoleniu 120 trénerov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 16 500 € Maltézska pomoc Slovensko - podpora angažovanosti mladých dobrovoľníkov a denného sociálneho projektu rozvozu stravy. Vďaka činnosti projektového manažéra sa darilo úspešne rozvíjať projekt rozvozu stravy, ktorý sa rozšíril na cca 75 domácností za pomoci cca 30 dobrovoľníkov. Významne sa zvýšila angažovanosť mladých dobrovoľníkov, z ktorých 10 priamo sprevádzalo 8 mladých ľudí s postihnutím na medzinárodný letný tábor Malta camp 2019, pričom aj po ukončení letného tábora kontinuálne pokračovali v spoločných aktivitách. Z grantu boli hradené náklady na projektového manažéra, cestovné a účastnícky poplatok na medzinárodný tábor.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - príspevok na školenia rodín zapojených do výstavby. Pracovníci zorganizovali viacero prezentácií a školení s dôrazom na zlepšenie finančnej gramotnosti už zapojených a nových klientov. Cestovné, komunikačné a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € Trnka, n.o. - z príspevku sa podarilo vyrobiť ďalšiu "hovoriacu dotykovú knihu" so sadou 3D reliéfov spolu so zvukovým popisom pre nevidiacich. Kniha je umiestnená v Mestskej knižnici v Bratislave. Z príspevku boli pokryté najmä náklady na výrobu knihu - stolársku výrobu, výrobu reliéfov, elektroniku, vytvorenie audivizuálneho komentára.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Komunitné centrum, Nitra - zámerom projektu Uži si DOBROvoľníctvo bola popularizácia témy dobrovoľníctva a mobilizácia dobrovoľníkov v Nitre. Z grantu boli hradené propagačné materiály k Týždňu dobrovoľníctva, technicko vybavenie potrebné pre vzdelávanie na školách, informačné materiály pre verejnosť a náklady na koordináciu projektu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € Inklúzia - zámerom projektu Radničkine trhy 2019 bolo zviditeľniť tému podpory pri zamestnávaní zdravotne postihnutých formou rôznych aktivít (workshopy, seminár, prezentácia príkladov dobrej praxe, videoprojekcie, predaj v stánkoch chránených dielní - svoje zručnosti prezentovali ľudia so ZP z 37 organizácií). Prostriedky z grantu boli použité na brožúru Aktivizácia a zamestnanie, produkciu videí, zakúpenie multifunkčného zariadenia Xerox Versalink a materiálne náklady.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 6 000 € Združenie na záchranu Lietavského hradu - prostriedky z grantu boli použité na 1. vytvorenie projektovej dokumentácie na rozšírenie expozície a na pokrytie budovy bleskozvodovým systémom, 2. rekonštrukciu koruny atiky tak, aby tam bolo možné osadiť systém bleskozvodov, 3. obnovu kordónovej rímsy na rondelovej bašte, z ktorej nebezpečné kamene ohrozovali návštevníkov.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € tichá voda - podpora 12. ročníka ocenenia Biela vrana, ktoré sa tradične udeľuje 17. novembra ako poďakovanie vzácnym ľuďom okolo nás, ktorí sú ochotní brániť verejný záujem - často aj za cenú príkoria. 17.11.2019 si ocenenie na slávnosnom odovzdávaní v SND prevzali 4 laureáti a ich príbehy boli cez médiá a sociálne siete predstavené širokej verejnosti. Z grantu boli hradené videoprofily laureátov, kultúrny program, cestovné a ubytovanie laureátov, vyhotovenie ocenení, catering, časť personálnych nákladov.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 12 500 € Štátne divadlo Košice - projekt bol zameraný na podporu rozvoja kultúry a zachovania kultúrneho dedičstva v Košiciach, na prípravu nových premiér, ktoré svojou vysokou umeleckou hodnotou a dramaturgiou prispejú k všeobecnému zvýšeniu divadelnej a kultúrnej gramotnosti. Z prostriedkov boli hradené náklady na scénu a technické vybavenie.
f) ochrana ľudských práv 1 000 € Nadácia Pontis - podpora projektu Charta diverzity Slovensko, ktorý má za cieľ podporovať, šíriť a zdieľať príklady dobrej praxe a skúseností na tému diverzity a inklúzie. Z prostriedkov boli hradené komunikačné náklady, prenájom, fotografovanie eventu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien - cieľom prvej fázy projektu bolo vytvoriť podklady na krátky animovaný film o včasnej intervencii, ktorý by jasným a zrozumiteľným spôsobom priblížil túto formu pomoci pre rodičov a ich postihnuté deti. Predpoklad je, že dostupnosť filmu zvýši povedomie rodičovskej skupiny o službe včasnej intervencie. Z prostriedkov boli hradené personálne náklady na prípravu filmu, tvorbu podkladov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 544 € Poradenské centrum pre rodiny - FAMILY GARDEN - cieľom projektu bolo posilňovanie manželstiev, rodín a vzťahov preventívnym spôsobom - uskutočnila sa 1 odborná prednáška a 2 svedectvá manželov, 15 koučovacích rozhovorov, bol vytvorený celoslovenský Register kresťanských koučov vrátane metodiky vstupudoňho a pokračovala komunikácia s regionálnymi skupinami koučov v rámci Slovenska.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € VIA IURIS - príspevok na právnu pomoc pre aktívných ľudí, ktorí sa zapájajú do vecí verejných. Z daru sa hradili náklady na právne konzultácie.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Punkt - projekt WhatCity-Circular City mal za úlohu zmeniť uvažovanie o odpadoch ako o potenciálnych zdrojoch ich ďalšieho využitia. Odborného workshopu Mesto bez odpadu, ktorého témou bola cirkulárna ekonomika, sa zúčastnili zástupcovia samospráv 22 miest z celého Slovenska. Združenie tiež zorganizovalo 4 turnusy Exkurzie po miestach, kde končí náš odpad. Praktickým výsledkom projektu je Cirkulárna mapa Bratislavy v online podobe.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € CEEV Živica - program Zelená škola na jeseň 2020 podporoval spoluprácu medzi zelenými školami vzájomným učením - učitelia učia učiteľov a zdieľajú skúsenosti navzájom, inšpirujú sa "ako sa to dá". Uskutočnili sa dve kolá regionálnych semináre s novým obsahom a formou pre školské koordinátorky a po prvýkrát aj pre členov vedení škôl (spolu 12 dní - ZV, KE, BA, ZA, 339 účastníkov, z toho 45 riaditeľov), prvýkrát sa uskutočnil samostatný kurz pre materské školy (10 účastníčok), nový model kurzu Odpady - prečo triediť nestačí (20 učiteliek) a 2 webináre (23 učiteliek). Slávnostnej certifikácie 9.10.2019 v Bratislave sa zúčastnilo 241 hostí. Z grantu bola hradená časť personálnych nákladov, prenájom priestorov, cestovné, ubytovanie a strava, pomôcky, komunikačné náklady.
e) podpora vzdelávania 3 500 € Indícia, n.o. - z príspevku sa podarilo zorganizovať regionálne konferencie Indícia Roadshow o inovatívnom vzdelávaní v 6 mestách na Slovensku. Náklady na cestovné, tlačoviny, občerstvenie, prenájom priestorov a personálne náklady.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike - z projektu bola podporená činnosť Centra BIVIO, ktoré poskytuje široké spektrum vzdelávacích a rehabilitačných aktivít za účelom prípravy ľudí s mentálnym postihnutím na zamestnanie. Centrum funguje ako reštaurácia a hotel, v ktorom pracujú s pomocou asistentov. Dar bol použitý na nákup materiálu a pracovných prostriedkov.
e) podpora vzdelávania 2 000 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - dar na pomoc marginalizovaným rómskym rodinám s výstavbou rodinných domčekov. Z prostriedkov boli uhradené cestovné náklady a mzdy dvoch pracovníkov, ktorí pracujú v teréne a pomáhajú rodinám s finančným vzdelávaním.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € IPčko - grant bol použitý na podporu prevádzky anonymnej psychologickej internetovej poradne pre mladých ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej, často až zdravie a život ohrozujúcej situácií a na vyškolenie nových poradcov.
Spolu 1 106 903,06 €