Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Slovenskej sporiteľne, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich - podpora projektu Rozumiem, teda som. Z grantu bolo financované zhotovenie edukatívnych videí, ktorých cieľom bolo sprístupniť nepočujúcim informácie o duševnom zdraví v slovenskom posunkovom jazyku na rôzne témy z tejto oblasti.
e) podpora vzdelávania 3 248 € EDUAWEN EUROPE, s.r.o. - realizácia programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR v roku 2019.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Občianske združenie PAŽITE - grant prispel k dobudovaniu priestorov prírodného amfiteátra ako multifunkčného centra pre komunitný život obyvateľov obce Čaka a okolia, využívaného na trávanie voľného času v prírode, prezentáciu historických tradícií, prezentáciu amatérskych divadiel, organizovanie festivalov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Átrium Dobrého pastiera - z grantu sa podarilo zriaditť átrium v rómskej osade Orechov dvor na realizáciu Montessori katechéz pre 3 - 9 ročné deti a vyškoliť lokálnych terénnych pracovníkov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Mesto Ružomberok - obnova átria historickej budovy knižnice tak, aby vznikla uzatvorená oddychová zóna. Bol vytvorený inovatívny a atraktívny priestor pre komunitu s prístupom do knižničnej študovne a kvalitným wifi. Z grantu boli hradené vyvýšené záhony, materiál na dýchajúcu rastlinnú stenu, externý nábytok, stavebné úpravy.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Sokoliari Kráľa Svätopluka - z grantu bol podporený projekt stredovekej dediny sokoliarov priamo pod Oravským hradom. Podarilo sa postaviť 4 veľkomoravské polzemnice - dom kováča, dom hrnčiara, senník a domček na predvádzanie mletia múky na kamennom mlyne.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Občianske združenie Mládež pre budúcnosť – Fiatalok a Jövőért polgári társulás - podpora projektu Zahrajme sa na včelára alebo "O čom si včielky rozprávajú“. Vďaka zakúpeným bezpečným úľom, ochraným kombinézam, klobúkom, rukaviaciam deti môžu pozorovať skutočný život včiel počas návštevy školskej včelnice. Pre najmenšie deti bola vyvinutá spoločenská hra.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 5 000 € Ateliér nápadov o.z. - podpora projektu Život bez odpadu. Z grantu sa podarilo vytvoriť web www.svetbezodpadu.sk, zakúpiť potrebný materiál, zrealizovať 24 interaktívnych workshopov a natočiť videopostupy na zhotovenie zero waste výrokov.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Spojená škola sv. Františka Assiského, Malacky - podpora projektu Motýlia záhrada s náučným chodníkom, kde žiaci majú možnosť pozorovať flóru a drobnú faunu. V rámci projektu sa uskutočnili strojové aj ručné terénne úpravy, bola umiestnená kvapôčková závlaha do lôžok vedúcich k záhonom a osadená závlahová jednotka, vybudované drenáže zo striech školy vedené k záhonom kvitnúcich trvaliek, uložené vyvýšené záhony, vysadené trvalky a bylinky.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Okresná organizácia Rusínskej obrody vo Svidníku - grant prispel k revitalizácii chátrajúceho areálu amfiteátra vo Svidníku. Za pomoci dobrovoľníkov sa podarilo ošetriť viac ako 1000 m2 lavičiek, pripraviť miesto na výsadbu sadeníc a vysadiť kvetinové záhony.
e) podpora vzdelávania 5 000 € Základná škola, Jarná 20, Žilina - grant prispel k premene časti nevyužitého zanedbaného školského areálu na miesto pre odpočinok a stretávanie sa.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € LABORE n.o. - podpora projektu Práca je šancou pre lepší život. Z grantu bolo dovybavené pracovisko chránenej dielne na výrobu medovníkov a koláčov miesičom na cesto a špeciálnymi chladničkami. V dielni pracujú ľudia s rôznym stupňom znevýhodnenia.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Spolok pre obnovu dediny - grant prispel k vytvoreniu a zariadeniu kreatívneho priestoru pre komunitu žiakov, dôchodcov a aktívnych obyvateľov v autentických priestoroch rodného domu spisovateľky Kláry Jarunkovej v Červenej skale.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Connect o.z. - podpora projektu Repair Cafe ° Vyhodiť? Nikdy! Z grantu bola dovybavená dielňa v Starej tržnici na komunitné workshopy (vyšívací stroj, 3D tlačiareň, stolová pílka a vŕtačka, ručná brúska a fréza, materiál) a natočené DIY videotutoriály.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € ATHÉNA - podpora projektu včasnej intervencie pre 35 rodín žijúcich v Rimavskej Sobote, Lučenci, Poltári, Revúcej a Veľkom Krtíši.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € OZ Vagus - grant prispel k rekonštrukcii a zariadeniu bytov pre ľudí bez domova v integračnom programe ako aj k vzdelávaniu pracovníkov integračného programu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Vnútroblok - grant prispel k založeniu komunitnej záhrady v Petržalke.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € IPčko - grant bol použitý na realizáciu online a offline terénnej práce zameranej na prevenciu a intervenciu drogových závislostí u mladých ľudí.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Klub Detskej Nádeje - podpora projektu Malý robotik, veľká budúcnosť, v rámci ktorého boli realizované návštevy detských oddelení a výučba informatiky/robotiky pre hospitalizované deti. Prostriedky boli použité na nákup techniky.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Obec Kláštor pod Znievom - grant prispel k vytvoreniu komunitnej záhrady tradičných liečivých bylín so zapojením miestnej komunity.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Zaujímam sa (I care) - grant podporil ekologické správanie návštevníkov popradského skateparku vrátane vytvorenia pojazdného recyklátora, ktorý môže byť využitý po celom Slovensku.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Spolok PAMODAJ - grant prispel k premene fádneho priestranstva na Sibírskej ulici na komunitný priestor so záhradnou scénografiou a edukačno-ekologickým zázemím.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € Mládež ulice - grant prispel k vytvoreniu bezpečného priestoru (nízkoprahu) pre trávenie voľného času mladýchľudí, participatívne a komunitné aktivity a sociálnu prácu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € SRRZ - RZ pri Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša - podpora projektu HudbaSochaSídlisko (komunitná aktivita zameraná na tvorbu trvalej inštalácie plastík a tvorbu zážitkového parku vo vnútrobloku najväčšieho sídliska v Bánovociach). Súčasťou projektu bola úprava terénu pod budúci amfiteáter, výsadba stálych drevín, založenie kvetinových lúk, osadenie lavičiek, postavenie učebne pod holým nebom.
f) ochrana ľudských práv 8 000 € tichá voda o.z. (od 9.4.2020 Bystriny) - grant bol použitý na fungovanie iniciatívy Bystriny, ktorá prepája aktívnych občanov a aktivity po celom Slovensku. Z daru bola hradená časť prevádzkových a personálnych nákladov.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Asociácia slovenských filmových klubov - príspevok na zorganizovanie programovej sekcie Filmový kabinet deťom na festivale Febiofest.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Slovenský skauting, 82. zbor Polaris Sereď - grant na vytvorenie oddychovej zóny v v prírode v priamom kontakte s riekou Váh v tesnej blízkosti najväčšieho sídliska v meste Sereď s napojením na považskú cyklomagistrálu. Pozemok bol dlhodobo zarastený hustým porastom náletových drevín s množstvom navezeného odpadu. V rámci projektu sa podarilo pozemok vyčistit od odpadu a náletových drevín, orezať stromy, vybudovať kamenné ohnisko a bylinkovú špirálu, zasiať trávu, nakúpiť materiál na infotabule a výrobu lavičiek.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Centrum vedecko-technických informácií SR - Múzeum špeciálneho školstva v Levoči - dar na zorganizovanie kultúrnych aktivít v múzeu pre deti s rodičmi.
e) podpora vzdelávania 4 000 € Krajská knižnica Ľudovíta Štúra - podpora celoslovenskej sútaže stredoškolských a vysokoškoslkých časopisov Štúrovo pero. Autorom a tvorcom časopisov treba metodicky pomáhať, rozširovať ich vedomosti a zručnosti v žurnalistike, v oblasti kritického myslenia, mediálnej a finančnej gramotnosti. Z projektu boli hradené honoráre porotcov a materiálne zabezpečenie súťaže. Pre pandémiu bolo oceňovanie presunuté do roku 2021.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 5 000 € Spoločne deťom, neinvestičný fond pri Štátnom bábkovom divadle v Bratislave - podpora vytvorenia autorskej inscenácie "Rovnako rôzne iní" pre deti od 3 rokov a jej uvedenie v Štátnom bábkovom divadle v Bratislave. Insenácia otvára tému rôznorodosti a pestrosti sveta, ktorého súčasťou je aj jedinečnosť každého z nás.
e) podpora vzdelávania 5 200 € Indícia, n. o. - podpora konferencie inovatívneho vyučovania Učíme pre života - prenájom priestorov, odmeny pre organizátorov konferencie, technické a materiálne zabezpečenie. Kvôli pandémii sa konferencia konala až v roku 2021.
e) podpora vzdelávania 5 000 € INESS - Inštitút ekonomických a spoločenských analýz - dar na zorganizovanie celoštátnej vedomostnej súťaže z ekonómie a financií pre stredoškolákov Ekonomická olympiáda (materiál, odmeny pre koordinátorov a hodnotiteľov).
e) podpora vzdelávania 8 000 € ZŠ Pavla Horova, Michalovce - grant prispel k vybudovaniu ďalšej Triedy budúcnosti na základe 3D návrhu žiakov. Do realizácie projektu bol zapojení aj samotní žiaci a ich rodičia.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Združenie na záchranu Lietavského hradu - grant prispel za výdatnej pomoci dobrovoľníkov a pod prísnym dohľadom pamiatkarov k zastrešeniu priestoru, ktorý bude využívaný na organizovanie spoločenských a vzdelávacích aktivit a tiež ako letná čitáreň.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov - z grantu sa podarilo upraviť priestory Košického útulku pre zvieratá, spríjemniť jeho prostredie pre dobrovoľníkov a návštevníkov a zakúpiť kvalitnú záhradnú techniku s príslušenstvom.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 8 000 € LÁSKAVÉ RUKY - grant prispel k zvýšeniu kvality života seniorov v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove prostredníctovm poskytovania bazálnej stimulácie (bol vyškolený personál a zakúpené potrebné vybavenie) a zapájaním dobrovoľníkov do aktivít pre seniorov (hradená bola časť mzdy koordinátora dobrovoľníkov). Z grantu boli zakúpené aj dezinfekčné a ochranné pomôcky na prevenciu nákazy koronavírusom.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Priatelia sluchovo postihnutých detí - z grantu bol vybudovaný hravý náučný chodník v areáli Spojenej školy P. Sabadoša internátnej v Prešove (vybudovanie prístrešku, vyvýšených záhonov, náučných tabúľ, výsadba ovocných a lesných stromov a krov, nový trávnik).
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia - grant na rekonštrukciu a výstavbu mládežníckeho strediska na Miletičovej ulici.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Združenie maďarských rodičov na Slovensku, Základná škola Lajosa Pongrácza s VJM, Šahy - grant prispel k vytvoreniu ekoučebne a náučného chodníka v areáli školy.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Občianske združenie MUSA - Moderní Umeleckí Slovenskí Amatéri - grant prispel k environmentálne orientovanej revitalizácii nevyužitého vonkajšíeho priestoru pri Dome umenia Arteska v Detve.
e) podpora vzdelávania 8 000 € Rímska únia Rádu sv. Uršule, Komunita uršulínok v Trnave - grant bol použitý na projekt Ako doma - vytvorenie komunitného priestoru pre stretnutia, tematicky zamerané workshopy, filmové večery s odbornou diskusiou.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € "Marana Tha" - grant prispel k realizácii projektu Komunitný ekopark sv. Jána Pavla II (priestor pre vzdelávanie v oblasti ekológie a pre rozvoj pohybových aktivít detí) pre členov a sympatizantov občianskeho združenia ako aj pre verejnosť.
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € Tanečný klub "Danube" Bratislava - podpora celoročného projektu na integráciu ľudí s rôznym druhom zdravotného znevýhodnenia formou tanca, výtvarného umenia a rehabilitácií. Z prostriedkov bolo zabezpečené ubytovanie a stravné počas integračného pobytu ľudí so zdravotným znevýhodnením.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 000 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky - príspevok na materiálno-organizačné zabezpečenie celoslovenskej zbierky Deň narcisov 2020, ktorej výnos slúži čisto na pomoc onkologickým pacientom.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € Nadácia Pontis - podpora Fondu pre transparentné Slovensko 2020. Prostriedky boli použité konkrétne na podporu projektu INEKO: Otvorene o doprave - veľké projekty pod drobnohľadom.
e) podpora vzdelávania 10 000 € The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. - podpora programu DofE, ktorý bol počas pandémie presunutý do online priestoru. Z grantu sa spolufinancovala online ceremónia, školenia a personálne náklady.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 20 000 € CEEV Živica - celoročná podpora celoslovenského vzdelávacieho programu Zelená škola v roku 2020. Zapojených škôl bolo 232. Po celoplošnom zatvorení škôl boli flexibilne zaradené nové online aktivity. Napriek krízovému režimu prevažná väčšina škôl hľadala cesty ako v aktivitách pokračovať počas on-line vzdelávania, preniesli ich do domácností, vo väčšej miere zapojili rodičov, znižovali ekologickú stopu. Vyše 200 učiteľov dostalo metodickú podporu (12 seminárov, kurz), individuálne konzultácie, metodické materiály. Vyše 2000 ľudí sa zúčastnilo 12 webinárov na aktuálne témy ochrany prírody a životného prostredia, ktoré viedli odborníci.
e) podpora vzdelávania 49 000 € CEEV Živica - podpora 3. ročníka súťaže Učiteľ Slovenska na posilenie statusu a sebavedomia učiteľov. Prostriedky boli použiré na náklady súvisiace so zabezpečením slávnostnej ceremónie, cestovné, ubytovanie, materiál, odmenu pre koordinátora súťaže a pod. Vzhľadom na pandémiu bolo pridané nové ocenenie "Učiteľ na diaľku", ktoré zviditeľňuje učiteľov, ktorí pomohli žiakom aj kolegom preklenúť toto náročné obdobie. Pribudli aj masterclasses - 10-minútové zostrihy vyučovacích hodín finalistov, ktoré slúžia ako inšpirácia.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Creative Industry Košice, n.o. - podpora projektu Sadni si! Košice, ktorý prispel k zlepšeniu kvality verejných priestranstiev zabezpečením mobiliáru. Z daru boli zakúpené stolíky a stoličky, ktoré sú umiestnené na verejnom priestranstve pre okoloidúcich.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar - podpora projektu Domovácky parlament - Škola mladých lídrov.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € Nadácia Pontis, Fond pre trasnparentné Slovensko - podpora kampane Budem voliť. Prostriedky boli použiré na výrobu a grafické spracovanie spotov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Tanečný klub "Danube" Bratislava - podpora na revitalizáciu komunitného priestoru pri aktivizačnom bytíku, ktorý pripravuje ľudí so znevýhodnením na samostatný život po odchode rodičov. Význam vonkajšieho komunitného priestoru vzrástol hlavne počas korona krízy, lebo sa stal miestom stretnutí i v čase, keď to v interiéroch nešlo.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 7 000 € Podpora činnosti Slovenského komorného divadla v Martine v roku 2020.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 000 € ČERVENÝ NOS Clowndoctors - príspevok na zážitkové workshopy pre zamestnancov zariadení pre seniorov a pilotný projekt Varieté pre seniorov vo vybraných domovoch pre seniorov. Z prostriedkov boli hradené odmeny pre lektorov workshopu, zdravotných klaunov, koordinátorku projektu, cestovné, nákup pomôcok a časť prevádzkových nákladov.
f) ochrana ľudských práv 1 500 € Nadácia Pontis - podpora iniciatívy Charta diverzity v roku 2020.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 15 000 € Maltézska pomoc Slovensko - podpora projektu rozvozu stravy seniorom a výdaja stravy ľuďom bez domova v roku 2020.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Nadácia pre deti Slovenska - podpora programu rozvoja sociálno-finančnej gramotnosti Poznaj svoje peniaze v roku 2020.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 40 000 € ORFEO, združenie koncertných umelcov a pedagógov hudby - podpora festivalu Viva Musica! 2020. Festival v roku 2020 s ohľadom na korona krízu podporil výlučne slovenských umelcov a slovenský kultúrny a kreatívny sektor. Väčšina koncertov prebehla ako open-air podujatia s limitovanými kapacitami a dodržaním všetkých potrebných bezpečnostných a hygienických opatrení.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 000 € Podpora Rehabilitačného Centra Natália v Hlohovci v roku 2020. Centrum poskytuje komplexnú odbornú starostlivosť pre deti s DMO.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 12 000 € Nadácia EKOPOLIS - podpora celoslovenskej ankety Strom roka 2020. Prostriedky čiastočne pokryli personálne náklady, cestovné, kampaň a prezentáciu ankety, nafotenie stromov a odborné ošetrenie víťazných stromov.
b) podpora a rozvoj športu 25 000 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. - podpora všeobecnej pohybovej prípravy detí predškolského a mladšieho školského veku v roku 2020.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 15 000 € DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o. - podpora Výstavného plánu galérie v roku 2020. Múzeu sa napriek pandémii podarilo v roku 2020 uskutočniť až 12 výstav a pritiahnuť do svojich priestorov viac ako 33 000 návštevníkov. V čase uzavretia múzea boli zdigitalizované diela Juraja Kukuru a Pastu Onera a sochy v exteriéri.
e) podpora vzdelávania 15 000 € Junior Achievement Slovensko, n.o. - podpora vzdelávacieho programu Viac ako peniaze na ZŠ a SŠ v roku 2020 a vyškolenie nových učiteľov. Z prostriedkov boli čiastočne pokryté mzdy zamestnancov, cestovné na pracovné porady, náklady na prenájom priestorov, telekomunikačné služby a technicko - organizačné zabezpečenie súťaží pre žiakov (Bankomat nápadov a Innovation Camp).
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € OZ Vagus - podpora Integračného programu v roku 2020. Z prostriedkov boli čiastočne pokryté mzdy psychosociálnych pracovníčok a koordinátorky. V roku 2020 bolo v programe zapojených 123 klientov, z toho 31 nových.
e) podpora vzdelávania 6 000 € Nezisková organizácia Projekt DOM.ov - príspevok na vzdelávanie rodín z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti rodinných financií. Z prostriedkov boli financnované personálne náklady.
f) ochrana ľudských práv 5 000 € VIA IURIS - príspevok na zabezpečovanie odbornej právnej pomoci pri obhajobe verejného záujmu, kt. súvisí s mimoriadnymi opatreniami zavedenými v období koronavírusu. Z príspevku boli hradené personálne náklady.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 000 € Liga proti rakovine Slovenskej republiky - príspevok na zachovanie poradenských služieb a psychologickej podpory u onkologických pacientov počas korona krízy prostredníctvom Onkoporadne. Prostriedky prispeli k pokrytiu perosnálnych nákladov.
h) veda a výskum 115 000 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied - dar na zakúpenie prístroja Biomek i5 a materiálu potrebného k analýze genetických informácií vírusov. Prístroj umožnil zvýšiť efektívnosť a kvalitu testovania SARS-CoV-2 prostredníctvom zlepšenia procesu izolácie vírusovej RNA. Denné testovacie kapacity Biomedicínskeho centra sa tak zdvojnásobili. Zakúpená infraštruktúra v budúcnosti umožní rýchlo a efektívne reagovať aj na potreby diagnostiky iných potenciálne nebezpečných vírusov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 39 000 € IPčko - grant bol využitý na spustenie novej Krízovej linky pomoci ako odpoveď na obrovský nárast kontaktov na oline linke dôvery IPčko.sk počas prvej vlny pandémie korona vírusu.
e) podpora vzdelávania 12 000 € Človek v ohrození, n.o. - podpora 21. ročníka filmového festivalu Jeden svet 2020 v Bratislave a jeho sprievodných podujatí. Prostriedky boli použité na čiastočné odmeny tímu, prevádzkové náklady festivalu a náklady spojené s premietaním filmov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne - príspevok bol použitý na nákup liekov, stravu pre pacientov, pranie a čistenie bielizne a úhradu za energie.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Centrum dobrovoľníctva, n.o. - príspevok bol použitý na zabezpečenie Letnej školy service learningu.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Návrat - podpora legislatívnej zmeny a vydávania odbornej literatúry. Občianske združenie vystupovalo pri úprave zákona o centrách pre deti a rodinu. Lobovalo za zlepšenie ambulantných a terénnych sociálnych služieb. Súčasťou projektu bola aj tvorba a tlač odborných materiálov pre budúcich náhradných rodičov, ktoré im pomôžu porozumieť témam ako detská trauma či rómstvo prijatého dieťaťa.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Komunitné centrum, Nitra - podpora dobrovoľníctva v Nitrianskom kraji v roku 2020. Prostriedky boli použité na vytvoreníe edukačných videí, motivačných materiálov pre nábor na školách, odmenu koordinátora a materiál na realizáciu aktivít.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Nezisková organizácia NEO - príspevok na projekt Umelci v uliciach, v rámci ktorého umelci prinášali verejnosti pouličné predstavenia v čase zatvorených divadiel kvôli pandémii.
i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 3 000 € Bratislavské dobrovoľnícke centrum - podpora prispela k zabezpečeniu Týždňa dobrovoľníctva 2020 v Bratislave.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Asociácia súčasného divadla - podpora bola využitá na celoročnú komunikačnú podporu slovenskej profesionálnej divadelnej tvorby bojujúcej o prežitie v čase pandémie.
f) ochrana ľudských práv 10 000 € Bystriny - podpora Ocenenia Biela vrana 2020, ktoré bolo pre pandémiu vysielané 24. januára 2021 online. Z grantu boli čiastočne pokryté personálne náklady, videoprofily laureátov a stream.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 3 500 € CEEV Živica - podpora opeľovačov v meste. Z prostriedkov bola zabezpečená starostlivosť o včelstvá na streche centrály Slovenskej sporiteľne, vytvorený plagát pre školy zameraný na prírode blízku údržbu okolia školy, v Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach bol zrealizovaný celodenný workshop na túto tému, výsledkom je výsadba a výsev nektarodajných plôch študentami a zamestnancami. Študenti sa naučili o dôležitosti opeľovačov a zúčastnili sa ukážky včelárenia. Graficky a autorsky spracovali mýty o opeľovačoch formou pexesa. Toto bolo rozoslané 75 školám a je dostupné aj na webe mestke-vcely.sk.
e) podpora vzdelávania 3 000 € .týždeň - fond pre kvalitnú žurnalistiku - podpora projektu Mediálna škola 2020 (praktické vzdelávanie budúcich žurnalistov, ktoré organizujú novinári s dlhoročnými skúsenosťami). Z grantu bolo hradené vydanie špeciálneho časopisu s príspevkami účastníkov kurzu.
g) ochrana a tvorba životného prostredia 10 000 € Metropolitný inštitút Bratislavy - podpora projektu Sadni si! Projekt prináša do Bratislavy voľné verejné sedenie - červené stoly a stoličky, ktoré oživujú a kultivujú priestory s nedostatkom sedenia. Dar bol použitý na zakúpenie ďalších 30 setov vonkajšieho sedenia (stôl + stoličky) umiestnených v blízkosti kultúrnych inštitúcií.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 300 € Občianske združenie STOPA Slovensko - podpora pomohla zvýšiť v zimných mesiacoch personálne kapacity pri zabezpečovaní podpory pre ľudí bez domova v Bratislave. Z príspevku bola hradená mzda terénneho sociálneho pracovníka počas 3 mesiacov.
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Touch&Speech n.o. - príspevok na dokončenie aplikácie na rozpoznávanie bankoviek, ktorá zvyšuje nezávislosť nevidiacich a slabozrakých pri manipulácii s vlastnými peniazmi.
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 1 000 € Občianske združenie 500 - podpora Online koncertu Lomnické čháve
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 237,94 € Inklúzia - podpora projektu Radničkine trhy 2020, ktoré sa z dôvodu pandémie niesli v špecifickom online režime - na Medzinárodný deň ľudí so zdravotným postihnutím 3.12.2020 sa uskutočnil online workhsop, na ktorom sa zúčastnili chránené dielne, DSS a sociálne podniky z celej SR.
e) podpora vzdelávania 14 586,9 € Prezenčné školenie FinQ pre učiteľov a riaditeľov pilotných škôl 4.-6.2.2020 v Ružomberku - zabezpečenie prenájmu konferenčných priestorov, ubytovania a stravovania v Hoteli Kultúra v Ružomberku.
e) podpora vzdelávania 137 160 € EDUAWEN EUROPE, s.r.o. - realizácia programu finančného vzdelávania a rozvoja finančnej kultúry pre školy v SR v roku 2020. Odborné zabezpečenie aktivít, prezenčné vzdelávanie pedagógov, portfólio pre žiakov, príprava a koordinácia vstupného testovania žiakov, administrácia dotazníkov pre učiteľov a vedenie škôl, vytvorenie analytickej správy o výsledkoch testovania a dotazníkového prieskumu, koordinovanie a poskytovanie metodickej podpory v rámci pilotného overovania, vypracovanie priebežných testov pre žiakov, úprava obsahových častí portálu v súlade s pripomienkami učiteľov a vedenia škôl, príprava strategických materiálov pre medzinárodnú spoluprácu.
Spolu 1 006 732,84 €