Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Peniaze a vklady v centrálnych bankách
3 060 496 000€ 2 612 785 000€ 1 571 629 000€
Úvery a bežné účty poskytnuté bankám
152 280 000€ 1 819 364 000€ 205 420 000€
Úvery a pohľadávky
Vklady v bankách
Úvery a pôžičky
Pohľadávky z poistenia a zaistenia
Ostatné pohľadávky
Daňové pohľadávky
Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov
Pohľadávky voči klientom
Pohľadávky voči bankám
Pohľadávky voči iným dlžníkom
Úvery poskytnuté klientom, brutto
17 504 728 000€ 16 256 447 000€ 14 724 137 000€
Opravné položky na straty z úverov
-126 410 000€ 3 301 000€ 20 016 000€
Cenné papiere na obchodovanie
Finančné aktíva na obchodovanie
60 404 000€ 30 064 000€ 85 423 000€
Finančné aktíva v reálnej hodnote precenené cez výkaz ziskov a strát
1 412 341 000€ 1 671 403 000€ 1 618 067 000€
Finančné investície držané do splatnosti
3 991 000€ 7 316 000€ 711 000€
Finančné aktíva na predaj
5 946 000€ 515 000€ 1 000€
Poistné pohľadávky
Úverové a ostatné pohľadávky
Podiel zaisťovateľov na technických rezervách
Derivátové finančné pohľadávky
352 265 000€ 55 574 000€ 85 192 000€
Cenné papiere na predaj
Upísané cenné papiere na umiestenie
Úvery a obrátené repo obchody
Podiely na základnom imaní v dcérskych účtovných jednotkách a v pridružených účtovných jednotkách
26 406 000€ 69 656 000€ 69 629 000€
Obstaranie hmotného majetku a nehmotného majetku
Investície do nehnuteľností
Nehmotný majetok
148 566 000€ 149 719 000€ 147 767 000€
Hmotný majetok a majetok na predaj
109 829 000€ 110 087 000€ 113 163 000€
Daňové pohľadávky
65 382 000€ 53 880 000€ 77 574 000€
Splatná daňová pohľadávka
0€ 26 518 000€
Odložená daňová pohľadávka
65 382 000€ 53 880 000€ 51 056 000€
Ostatný majetok
29 106 000€ 21 108 000€ 22 685 000€
Aktívne časové rozlíšenie
Aktíva spolu
22 805 330 000€ 22 861 219 000€ 18 741 414 000€
PASÍVA
Záväzky voči bankám
Vklady a bežné účty bánk
1 005 068 000€ 2 964 063 000€ 170 671 000€
Záväzky voči klientom
Vklady klientov
15 427 835 000€ 13 973 238 000€ 13 000 818 000€
Ostatné záväzky voči bankám
Záväzky z cenných papierov predaných nakrátko
Emitované cenné papiere
3 784 008 000€ 3 829 056 000€ 3 422 729 000€
Záväzky z obchodného styku
Derivátové finančné záväzky
316 157 000€ 31 510 000€ 65 407 000€
Záväzky z úverov a repoobchodov
-19 536 000€ 2 816 000€ 6 990 000€
Technické rezervy
Záväzky z poistenia a zaistenia
Vklady pri pasívnom zaistení
Záväzky z emitovaných cenných papierov
Finančné záväzky
61 463 000€ 30 863 000€ 87 377 000€
Ostatné záväzky
Finančné záväzky v reálnej hodnote oceňované cez výkaz ziskov a strát
Ostatné rezervy
Rezervy
18 708 000€ 21 597 000€ 14 895 000€
Záväzky
Ostatné záväzky
95 966 000€ 86 186 000€ 78 495 000€
Podriadené finančné záväzky
250 368 000€ 200 150 000€ 200 151 000€
Daňové záväzky
24 231 000€ 12 018 000€ 635 000€
Pasívne časové rozlíšenie
Záväzky súvisiace s majetkom držaným za účelom predaja
Záväzky celkom
20 964 268 000€ 21 151 497 000€ 17 048 168 000€
Vlastné imanie
1 841 062 000€ 1 709 722 000€ 1 693 246 000€
Základné imane
430 819 000€ 430 819 000€ 430 819 000€
Emisné ážio
13 719 000€ 13 719 000€ 13 719 000€
Kapitálové fondy
Oceňovacie rozdiely z vkladov do ZI dcérskej spoločnosti
Fondy tvorené zo zisku po zdanení
89 971 000€ 112 200 000€ 114 484 000€
Nerealizované zisky a straty
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z inulých rokov
1 165 461 000€ 1 051 998 000€ 1 049 185 000€
Zisk alebo strata bežného účtovného obdobia
141 092 000€ 100 986 000€ 85 039 000€
Podiely iných vlastníkov
Pasíva spolu
22 805 330 000€ 22 861 219 000€ 18 741 414 000€