Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
281 834 000 € 464 296 000 € 316 392 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
281 671 000€ 463 995 000€ 315 780 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
33 000€ 18 000€ 0€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
11 000€ 6 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
119 000€ 277 000€ 612 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
257 761 000 € 423 733 000 € 279 976 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
251 643 000€ 415 857 000€ 273 439 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
75 000€ 67 000€ 79 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
812 000€ 785 000€ 683 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 645 000 € 4 986 000 € 4 277 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 781 000€ 4 105 000€ 3 476 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
804 000€ 833 000€ 756 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
60 000€ 48 000€ 45 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
330 000€ 390 000€ 431 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
330 000€ 390 000€ 431 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 000€ -2 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
258 000€ 1 650 000€ 1 067 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
24 073 000 € 40 563 000 € 36 416 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
29 174 000 € 47 304 000 € 41 579 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
80 797 000 € 93 192 000 € 5 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
78 524 000 € 87 115 000 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
78 524 000€ 87 115 000€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
121 000 € 1 000 € 5 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
2 152 000€ 6 076 000€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
37 000 € 51 000 € 2 284 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
25 000 € 18 000 € 23 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
0€ 2 224 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 000€ 33 000€ 37 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
80 760 000 € 93 141 000 € -2 279 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
104 833 000 € 133 704 000 € 34 137 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
5 575 000 € 15 420 000 € 7 393 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 655 000€ 15 399 000€ 7 343 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-80 000€ 21 000€ 50 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
99 258 000 € 118 284 000 € 26 744 000 €