Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ELEKTROKARBON a. s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2010
01.01.2021
31.10.2021
01.01.2020
31.12.2020
-
-
01.01.2018
30.04.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
6 643€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 539€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 104 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 473 565 € 4 176 846 € 4 443 923 € 4 252 490 € 4 526 447 € 5 653 161 € 6 618 770 € 6 899 665 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 245 551€ 4 475 967€ 4 156 287€ 4 162 258€ 4 552 410€ 5 432 827€ 6 459 234€ 6 636 816€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
226 106€ -320 694€ 262 557€ 41 501€ -98 548€ 177 200€ 141 838€ 250 468€
07
II.3
Aktivácia
1 908€ 21 573€ 25 079€ 48 731€ 72 585€ 43 134€ 17 698€ 12 381€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
-204 € 49 194 € 336 701 € 2 377 106 € 2 256 097 € 2 442 432 € 2 673 539 € 3 330 411 € 3 868 081 € 3 952 900 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
427 527€ 1 910 026€ 1 802 882€ 1 955 331€ 2 184 640€ 2 821 947€ 3 370 530€ 3 401 544€
10
B.2
Služby
-204€ 49 194€ 81 619€ 351 560€ 439 445€ 447 896€ 486 639€ 508 464€ 497 551€ 551 356€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
204 € -49 194 € 1 137 968 € 1 799 740 € 2 187 826 € 1 810 058 € 1 852 908 € 2 322 750 € 2 750 689 € 2 946 765 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
653 096 € 3 048 474 € 2 275 241 € 2 211 672 € 2 108 469 € 2 233 903 € 2 366 092 € 2 330 204 €
13
C.1
Mzdové náklady
454 461€ 1 762 109€ 1 602 404€ 1 515 586€ 1 497 570€ 1 571 457€ 1 664 407€ 1 643 691€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
996€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 3 585€ 4 182€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
172 612€ 639 941€ 580 803€ 562 010€ 554 022€ 579 698€ 604 391€ 596 755€
16
C.4
Sociálne náklady
25 027€ 642 839€ 88 449€ 130 491€ 53 292€ 79 163€ 93 709€ 85 576€
17
D
Dane a poplatky
-1 223€ 15 794€ 54 131€ 44 604€ 48 538€ 44 827€ 45 326€ 44 984€ 45 138€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 988€ 245 139€ 276 846€ 238 513€ 258 912€ 374 133€ 412 642€ 430 517€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
26 033€ 111 563€ 629 252€ 113 068€ 46 204€ 44 468€ 42 182€ 60 594€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
19 413€ 168 965€ 91 045€ 119 719€ 44 702€ 32 136€ 30 086€ 28 251€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-230 115€ 8 702€ 4 703€ 62 880€ 13 576€ 193€ -32 221€ -7 050€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
44 973€ 231 457€ 104 777€ 18 040€ 19 220€ 67 052€ 89 146€ 101 156€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
60€ -163 615€ 509 328€ 139 906€ 69 875€ 62 723€ 36 697€ 48 441€ 32 041€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
144 € -47 971 € 835 413 € -1 891 979 € 89 510 € -810 031 € -614 877 € -288 118 € 11 993 € 249 414 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
258 366€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
258 275€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
2€ 3€ 2€ 2€ 45€ 132€ 3 451€
39
N
Nákladové úroky
20 940€ 67 577€ 69 432€ 31 866€ 17 562€ 13 472€ 11 948€ 12 154€
40
XI.
Kurzové zisky
375€ 367€ 3 777€ 4 256€ 878€ 2 987€
41
O
Kurzové straty
554€ 2 359€ 1 938€ 3 790€ 2 011€ 8 255€ 5 480€ 5 014€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
201€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 281€ 4 566€ 2 918€ 3 252€ 6 903€ 12 199€ 8 734€ 11 230€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-22 775 € -74 125 € -73 918 € -35 038 € -22 218 € -32 802 € -23 043 € -24 947 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
144 € -47 971 € 812 638 € -1 966 104 € 15 592 € -845 069 € -637 095 € -320 920 € -11 050 € 224 467 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
28 925 € 21 592 € -10 099 € -11 105 € 33 281 € 221 198 € -1 178 € -67 469 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2€ 10€ 10€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
28 925€ 18 712€ -12 979€ -13 985€ 30 401€ 221 196€ -1 188€ -67 479€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
144 € -47 971 € 783 713 € -1 987 696 € 25 691 € -833 964 € -670 376 € -542 118 € -9 872 € 291 936 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
144 € -47 971 € 812 638 € -1 966 104 € 15 592 € -845 069 € -637 095 € -320 920 € -11 050 € 224 467 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
144 € -47 971 € 783 713 € -1 987 696 € 25 691 € -833 964 € -670 376 € -542 118 € -9 872 € 291 936 €