Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
231 620 709 € 200 297 785 € 168 986 892 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
65 272 900 € 29 716 121 € 30 024 999 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
174 583 € 98 407 € 176 472 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
174 583€ 98 407€ 176 472€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 969 357 € 19 349 619 € 18 559 158 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
12 098 496€ 12 229 649€ 15 350 656€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 898 501€ 1 759 503€ 2 445 441€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 830 415€ 723 890€ 486 877€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
2 141 944€ 4 636 577€ 276 184€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
47 128 960 € 10 268 095 € 11 289 369 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
42 423 675€ 9 950 258€ 9 478 202€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
12 606€ 11 856€ 11 856€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
789 699€ 60 630€ 1 503 239€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
3 902 980€ 245 351€ 296 072€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
159 553 398 € 165 656 612 € 135 908 060 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
45 886 037 € 48 323 615 € 38 907 023 €
035
B.I.1
Materiál
91 195€ 51 711€ 30 969€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
45 794 842€ 48 271 904€ 38 876 054€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
290 424 € 249 484 € 272 316 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
290 424€ 249 484€ 272 316€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
109 591 685 € 107 447 278 € 89 006 767 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
107 781 133 € 102 967 338 € 85 937 533 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 37 302€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 810 552€ 4 479 940€ 3 031 932€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
468 063 € 2 589 322 € 14 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
468 063€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
3 317 189 € 7 046 913 € 7 707 954 €
072
B.V.1.
Peniaze
84 945€ 45 959€ 68 476€
073
B.V.2.
Účty v bankách
3 232 244€ 7 000 954€ 7 639 478€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 794 411 € 4 925 052 € 3 053 833 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
339 985€ 341 454€ 229 187€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
6 454 426€ 4 583 598€ 2 824 646€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
231 620 709 € 200 297 785 € 168 986 892 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 656 386 € 41 415 223 € 36 491 941 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
12 172 186 € 12 172 186 € 12 172 186 €
082
A.I.1
Základné imanie
12 172 186€ 12 172 186€ 12 172 186€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
25 227€ 25 227€ 25 227€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
-3 166 543€ -3 733 705€ -5 601 379€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
32 763 200 € 29 215 296 € 28 620 912 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
32 763 200€ 29 215 296€ 28 620 912€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 862 316 € 3 736 219 € 1 274 995 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
182 906 680 € 157 771 315 € 131 837 706 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
30 921 400 € 549 950 € 217 702 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104 373 € 176 518 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
29 706 177€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
14 846€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
1 096 004€ 373 432€ 217 702€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 786 698 € 1 311 451 € 1 472 099 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 786 698€ 1 311 451€ 1 472 099€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 860 000€ 1 940 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
91 841 807 € 98 760 624 € 73 664 115 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
87 610 997 € 94 716 960 € 70 936 267 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
90 111€ 94 873€ 94 975€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
0€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 176 638€ 2 356 081€ 1 974 983€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
964 061€ 1 592 710€ 657 890€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
6 208 357 € 4 805 465 € 3 857 098 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
6 208 357€ 4 805 465€ 3 857 098€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
52 148 418€ 51 483 825€ 50 686 692€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 057 643 € 1 111 247 € 657 245 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 057 643€ 1 111 247€ 657 245€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé