Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.02.2022
31.01.2023
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
801 716 000 € 740 574 000 € 682 121 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
788 863 000€ 729 430 000€ 673 044 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
12 669 000€ 10 960 000€ 8 743 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
184 000€ 184 000€ 334 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
793 057 000 € 732 812 000 € 675 487 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
754 936 000€ 700 444 000€ 645 814 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 089 000€ 1 394 000€ 1 288 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
14 488 000€ 12 419 000€ 11 666 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
16 512 000 € 14 166 000 € 12 722 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
11 825 000€ 10 100 000€ 9 097 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
4 403 000€ 3 883 000€ 3 486 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
284 000€ 183 000€ 139 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 947 000€ 2 661 000€ 2 428 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 085 000€ 1 728 000€ 1 569 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 659 000 € 7 762 000 € 6 634 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
30 019 000 € 26 133 000 € 23 019 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
73 000 € 32 000 € 31 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
53 000€ 32 000€ 15 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
20 000€ 0€ 14 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
995 000 € 789 000 € 789 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
861 000 € 673 000 € 743 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
861 000€ 673 000€ 743 000€
52
O.
Kurzové straty
96 000€ 82 000€ 16 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 000€ 34 000€ 30 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-922 000 € -757 000 € -758 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 737 000 € 7 005 000 € 5 876 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 838 000 € 1 577 000 € 1 361 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 002 000€ 1 555 000€ 1 142 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-164 000€ 22 000€ 219 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 899 000 € 5 428 000 € 4 515 000 €