Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.02.2021
31.01.2022
01.02.2020
31.01.2021
01.01.2019
31.12.2019
01.02.2018
31.01.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.02.2016
31.01.2017
31.01.2015
31.01.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
562 169 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
740 574 000 € 682 121 000 € 670 130 000 € 595 240 000 € 524 910 000 € 562 701 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
729 430 000€ 673 044 000€ 661 244 000€ 588 205 000€ 518 196 000€ 555 777 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 960 000€ 8 743 000€ 8 457 000€ 6 728 000€ 5 812 000€ 6 392 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
184 000€ 334 000€ 429 000€ 307 000€ 902 000€ 532 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
732 812 000 € 675 487 000 € 664 106 000 € 589 046 000 € 518 260 000 € 555 284 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
700 444 000€ 645 814 000€ 635 344 000€ 564 106 000€ 494 590 000€ 532 708 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 394 000€ 1 288 000€ 1 305 000€ 1 121 000€ 1 011 000€ 997 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
12 419 000€ 11 666 000€ 11 321 000€ 9 764 000€ 10 015 000€ 9 498 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
14 166 000 € 12 722 000 € 11 962 000 € 10 754 000 € 9 472 000 € 8 766 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
10 100 000€ 9 097 000€ 8 499 000€ 7 660 000€ 6 761 000€ 6 361 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
3 883 000€ 3 486 000€ 3 225 000€ 3 008 000€ 2 702 000€ 2 396 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
183 000€ 139 000€ 238 000€ 86 000€ 9 000€ 9 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 661 000€ 2 428 000€ 2 270 000€ 1 746 000€ 1 659 000€ 1 673 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 728 000€ 1 569 000€ 1 904 000€ 1 555 000€ 1 513 000€ 1 642 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
7 762 000 € 6 634 000 € 6 024 000 € 6 194 000 € 6 650 000 € 7 417 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
26 133 000 € 23 019 000 € 21 731 000 € 19 942 000 € 18 392 000 € 18 966 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
32 000 € 31 000 € 7 000 € 14 000 € 15 000 € 74 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 2 000 € 4 000 € 1 000 € 4 000 € 7 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
32 000€ 15 000€ 3 000€ 7 000€ 8 000€ 8 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 14 000€ 0€ 6 000€ 3 000€ 59 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
789 000 € 789 000 € 594 000 € 640 000 € 484 000 € 400 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
673 000 € 743 000 € 550 000 € 486 000 € 452 000 € 366 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
673 000€ 743 000€ 550 000€ 486 000€ 452 000€ 366 000€
52
O.
Kurzové straty
82 000€ 16 000€ 16 000€ 13 000€ 11 000€ 9 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
34 000€ 30 000€ 28 000€ 141 000€ 21 000€ 25 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-757 000 € -758 000 € -587 000 € -626 000 € -469 000 € -326 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
7 005 000 € 5 876 000 € 5 437 000 € 5 568 000 € 6 181 000 € 7 091 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 577 000 € 1 361 000 € 1 273 000 € 1 293 000 € 1 525 000 € 1 729 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 555 000€ 1 142 000€ 1 348 000€ 1 277 000€ 104 000€ 261 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
22 000€ 219 000€ -75 000€ 16 000€ 1 421 000€ 1 468 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
5 428 000 € 4 515 000 € 4 164 000 € 4 275 000 € 4 656 000 € 5 362 000 €