Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PASINVEST, a.s. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
29.02.2016
01.01.2015
28.02.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
0 € 0 € 0 € 0 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok
(012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/)
0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05+..+08]
0 € 0 € 0 € 0 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
0 € 0 € 0 € 0 €
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0 € 0 € 0 € 0 €
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 € 0 € 0 € 0 €
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10+...+13]
0 € 0 € 0 € 0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
0 € 0 € 0 € 0 €
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 € 0 € 0 € 0 €
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 €
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
0 € 0 € 0 € 0 €
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
015
B.I.
Zásoby
0 € 0 € 0 € 0 €
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 1 446 942 € 1 446 942 € 1 446 942 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
0 € 1 446 942 € 1 446 942 € 1 446 942 €
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
0 € 0 € 0 € 0 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
0 € 0 € 0 € 0 €
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 693 € 504 845 € 506 572 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
0 € 693 € 504 845 € 506 572 €
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
0 € 0 € 0 € 0 €
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
0 € 1 447 635 € 1 951 787 € 1 953 514 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
0 € -19 118 430 € -19 114 260 € -19 112 141 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 € 6 342 151 €
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 € 0 € 0 € 0 €
029
A.II.
Kapitálové fondy
2 902 972 € 2 902 972 € 2 902 972 € 2 902 972 €
030
A.III.
Fondy zo zisku
0 € 0 € 0 € 0 €
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
0 € 0 € 0 € 0 €
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-28 363 554 € -28 359 385 € -28 357 265 € -28 319 529 €
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(026+029+030+031+032+034)])
19 118 431 € -4 168 € -2 118 € -37 735 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
0 € 20 566 065 € 21 066 047 € 21 065 655 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
0 € 8 419 633 € 8 419 633 € 8 419 633 €
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
0 € 0 € 0 € 0 €
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0 € 0 € 0 € 0 €
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39+...+42]
0 € 12 146 432 € 12 646 414 € 12 646 022 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
0 € 800 782 € 1 038 871 € 1 038 871 €
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
0 € 2 669 259 € 2 691 609 € 2 691 609 €
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
0 € 1 513 798 € 1 753 341 € 1 752 949 €
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0 € 7 162 593 € 7 162 593 € 7 162 593 €
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
0 € 0 € 0 € 0 €
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
0 € 0 € 0 € 0 €
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0 € 0 € 0 € 0 €