Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GSK Financial, a. s. [zrušená]

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Výnosy z úrokov a podobné výnosy
Zaslúžené poistné
296 022 000€ 268 543 000€ 257 703 000€
Náklady na úroky a podobné náklady
Zaslúžené poistné postúpené zaisťovateľom
84 185 000€ 72 402 000€ 70 559 000€
Čisté úrokové výnosy
Zaslúžené poistné (po zohľadnení zaistenia)
211 837 000€ 196 141 000€ 187 144 000€
Výnosy z investičných zmlúv
23 117 000€ 17 374 000€ 18 536 000€
Výnosy z finančných investícií
47 181 000€ 9 271 000€ 22 720 000€
Opravené položky a rezervy
Čisté úrokové výnoy po zohľadnení opravných položiek
Výnosy z poplatkov a provízií
Výnosy z úrokov a z úverov
Náklady na poplatky a provízie
Čisté výnosy z poplatkov a provízií
Čistá tvorba rezerv na záväzky
Zisk alebo strata z poskytovania invetičných služieb
Náklady na poistné plnenia
171 535 000€ 128 960 000€ 160 934 000€
Náklady na poistné plnenia postúpené zaisťovateľom
33 813 000€ 26 974 000€ 33 906 000€
Náklady na poistné plnenia (po zohľadnení zaistenia)
137 722 000€ 101 986 000€ 127 028 000€
Zmena stavu technickej rezervy na životné poistenie v hrubej výške (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stavu rezervy na príspevky na SKP
Zmena stavu technickej rezervy na poistné prémie a zľavy (po zohľadnení
zaistenia)
Zmena stanu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Zmena stavu iných technických rezerv (po zohľadnení zaistenia)
Obstarávacie náklady na poistné zmluvy
60 537 000€ 54 501 000€ 52 624 000€
Zisk alebo strata z obchodovania
Čistý zisk alebo strata z podielov v pridružených spoločnostiach a dcérskych spoločnostiach
Ostatné prevádzkové výnosy
85 533 000€ 2 761 000€ 2 909 000€
Ostatné prevádzkové náklady
13 522 000€ 12 346 000€ 12 267 000€
Osobné náklady
22 212 000€ 21 057 000€ 19 985 000€
Mzdové náklady
15 092 000€ 13 865 000€ 13 319 000€
Náklady na sociálne poistenie
5 700 000€ 5 247 000€ 4 963 000€
Odmeny členom orgánov spoločnosti
1 184 000€ 1 700 000€ 1 473 000€
Sociálne náklady
236 000€ 245 000€ 230 000€
Náklady na tvorbu rezerv na ostatné záväzky
Odpisy
6 492 000€ 6 876 000€ 6 899 000€
Zníženie hodnoty majetku
Náklady na financovanie
Osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií
5 352 000€ 1 763 000€ 843 000€
Výnosy a náklady z investičných zmluv
1 101 000€ 1 108 000€ 1 027 000€
Výsledok z finančných investícií
Finančné náklady
Zisk alebo strata za účtovné odbobie pred zdanením
122 932 000€ 28 126 000€ 12 690 000€
Daň z príjmov
22 928 000€ 5 347 000€ 2 525 000€
Splatná daň
20 083 000€ 6 255 000€ 3 605 000€
Odložená daň
2 845 000€ -908 000€ -1 080 000€
Zisk alebo strata za účtovné obdobie po zdanení
100 004 000€ 22 779 000€ 10 165 000€